مقاله نوشته هایی را شامل می شود که در آن ها نویسنده طی یک فرآیند نظام مند اقدام به بررسی مسأله های علمی، اجتماعی، ادبی، اخلاقی و نظایر این ها می نماید و می خواهد از این طریق پژوهش نظام مند و ذکر فرآیند و نتایج آن، استدلال منطقی و نتیجه گیری، نظریه پردازی و غیره موضوعی را ثابت، رد، نفی یا نقد نماید.

مقالات را از نظر هدف  تدوین مقاله به انواع زیر تقسیم می‌کنند:

  • مقالات آموزشی
  • مقالات ترویجی
  • مقالات توصیفی
  • مقالات تحلیلی و …

و همچنین مقاله ها بر حسب نحوه ارائه و بنابراین محتوا و صورت به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

۱- پژوهشی- تخصصی

۲- عمومی- اجتماعی