مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست
پدیده باران اسیدی
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی
فعالیت ها و محل کارهای روان شناسان صنعتی و سازمانی
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

روان شناسی علم رفتار، شناخت، هیجان و انگیزه انسان (و غیرانسان) است. روان شناسی را می توان به چند تخصص مختلف تقسیم کرد که بعضی از آنها عمدتاً به علم روان شناختی (روان شناسی تجربی) مربوط می‌شود و برخی دیگر، هم با علم روان شناختی و هم با کاربرد آن (روان شناسی کاربردی) ارتباط دارد. روانشناسی صنعتی/سازمانی با مرتبط کردن‏ علم و کاربرد روان شناختی به مسایل کارمندان سازمان مجموعه گروه دوم قرار می‌گیرد.

روان شناسی صنعتی و سازمانی، همانگونه که عنوان آن نشان می دهد شامل دو شاخه مهم است: صنعتی (یا کارمندان) و سازمانی. گرچه محتوای هردو شاخه با یکدیگر همپوشانی دارد و نمی توان آنها را جدا کرد، ولی هریک در تاریخچه این رشته دارای سنت‌های متفاوتی هستند. روان شناسی صنعتی که عنوان اولیه این انسانی یا کارکنان گرایش ‏دارد. این شاخه با مسائلی ‏مثل طرح ریزی کارآمد شغل، گزینش کارمندان، آموزش کارمند و ارزیابی عملکرد ارتباط پیدا می‌کند. روان شناسی سازمانی با جنبش روابط انسانی در سازمان ها گسترش یافت. این شاخه بیش از‏ روانشناسی صنعتی برشخص کارمند متمرکز است‏ و به درک‏ رفتار و ارتقای رفاه کارمندان درمحل کار می پردازد. موضوع‌های مهم رشته را نمی توان به ‏سادگی، با ‏عناوین‏ مطلق صنعتی یا سازمانی مشخص کرد. برای مثال انگیزه از نظر کارآیی و عملکرد کارمند به شاخه صنعتی مربوط می‌شوند، اما درعین حال، از جنبه رفاه و رضایت کارمند باشاخه سازمانی نیز ارتباط پیدا می‌کند. اما درعین حال، از جنبه رفاه و رضایت کارمند باشاخه سازمانی نیز ارتباط پیدا می‌کند. حتی علیرغم اینکه همواره نمی‌توان صنعتی ‏و سازمانی رابه روشنی از یکدیگر متمایزکرد، ولی هردو باهم ماهیت گسترده بودن این رشته را نشان می دهند.

منبع: گروه کلید کبری سبزعلی یمقانی – روانشناسی صنعتی و سازمانی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.