انواع مشتری از نظر ميزان درآمد و سودآوری
سپتامبر 7, 2014
رضایت از قیمت
سپتامبر 7, 2014

در سالهای اخیر، سازمانها و شركت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز كرده اند و مفاهیم جديدی چون كار دانشی ، مديريت دانش ، و سازمانهای دانشی خبر از شدت يافتن اين روند میدهند. پیتر دراكر با بکارگیری اين واژگان خبر از ايجاد نوع جديدی از سازمانها میدهد كه در آنها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاكمیت دارد. بر اساس اين نظريه، در آينده جوامعی میتوانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند كه از دانش بیشتری برخوردار باشند. به اين ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمیتواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هايی دست میيابد كه قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد(دارکر به نقل از الوانی،۱۳۸۰). تاكید بر استراتژی های قیمت گذاری، به دلايل مختلف، اهمیت بسیار زيادی در كسب و كار دارد. اين امر میتواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص چگونگی قضاوت مشتريان از قیمت گذاری سازمان شما ارائه دهد و به اين نحو كمک میكند تا سطح رضايتمندی مشتريان را مورد سنجش قرار دهید. مهم تر اينکه، اين اطلاعات نشان می¬دهند كه مشتريان تا چه اندازه تمايل به وفاداری و ارائه تبلیغات توصیه ای مثبت دارند. درک مشخصه های رضايتمندی مشتريان از قیمت كمک میكند تا اطلاعات مورد نیاز برای طراحی اثربخش استراتژی های قیمت گذاری به صورت جامع تعیین شوند(گابور ،۱۹۹۶).

جرارد و كانینگهام ادعا میكنند كه رابطه بین قیمت گذاری خدمات و ترک سازمان در موسساتی همچون بانکها بیش از هر موسسه ديگری اثبات شده است. به عنوان مثال در يک موسسه خدماتی سرويس خودرو مشتری صرفاً دستمزد تعمیر خودرو را می پردازد. اما در سازمانی همچون بانک نه تنها هزينه خدمات دريافت میشود، بلکه هزينه های تحمیل شده ای نیز برای مشتری بر اساس نوع خدماتی كه از بانک میگیرد، محاسبه میشود. بنابراين مفهوم قیمت گذاری در زمینه بانکداری، وسعت گسترده تری به خود میگیرد(گرد و کانینگام ،۲۰۰۰).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.