مطالب آموزشی مهندسی عمران
انواع آسفالت | آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد | عوامل تاثیرگذار در خرابی آسفالت
دسامبر 8, 2016
مطالب آموزشی مهندسی برق
توربین های بادی | چیدمان توربین های باد در یك مزرعه بادی | انواع ساختارهای توربین ­های بادی
دسامبر 8, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران

مطالب آموزشی مهندسی عمران

انواع فعاليت هاي نگهداري راه

فعاليت هاي نگهداري معمولاً در هر كشور و منطقه اي با توجه به برنامه ريزي، سازمان دهـي و نحـوه سـرمايه گذاري به دسته هاي مختلفي طبقه بندي مي شوند. اما به طور كلي اين فعاليت ها را مي توان به صورت ذيـل دسـته بندي كرد:

نگه داری جاری

اين نوع فعاليت دربرگيرنده ي كليه ي عمليات نگهداري با مقياس كوچك مي باشد كه به صورت مرتـب انجـام مي شوند و هدف از اجراي آن اطمينان از ايمني و قابل استفاده بودن راه هاي موجـود در كوتـاه مـدت و جلـوگيري از خرابي هاي نابهنگام در راه ها مي باشد. زمان تكرار اين فعاليت ها متغير است ولي معمولاً يك بار يا بيشتر در طول يك هفته يا يك ماه انجام مي شوند. نمونه اي از اين فعاليت ها عبارتند از كوتاه كردن چمن و پاكسـازي حاشـيه كنـار جاده، پاكسازي كالورت ها و قنوهاي گرفته شده، وصله كاري و تعمير چاله ها. براي راه هاي شني اين فعاليت ها ممكن است هر شش ماه يكبار انجام شوند.

نگه داری تکرار شونده

اين نوع نگهداري در فواصل زماني در خلال يك سال مورد نياز مي باشد. زمان تكرار اين نوع فعاليت به ويژگـي هاي توپوگرافي و آب و هوايي منطقه و حجم ترافيك جاده بستگي دارد. نمونه اي از اين فعاليـت هـا شـامل نگهـداري روسازي براي راه هاي رويه دار، تعمير چاله ها و شيب بندي براي راه هاي غيررويه دار مي باشد.

نگه داری غیرتکرار شونده

نگهداري دوره اي فعاليتي مي باشد كه تقريبا هر ۳ تا ۵ سال انجام مي شود و به خرابي هايي مربوط مي شـود كه خارج از حوزه (دامنه) نگهداري جاري مي باشد. هدف اصلي از اين نگهداري حفـظ يكپـارچگي سـازه اي جـاده يـا توانمندسازي جاده به منظور تحمل بارهاي محوري اضافه مي باشد. اين نوع نگهداري معمولاً فعاليت هايي را كه منجـر به تغيير هندسه جاده مي شوند دربرنمي گيرد .فعاليت هايي كه در اين نوع نگهداري انجام مي شوند را مي توان به عمليات پيشگيرانه، روكش مجدد، وصله كاري و بازسازي روسازي دسته بندي كرد. هزينه اجراي اين فعاليت ها بيش از نگهداري جاري بوده و نيازمند برنامه ريزي ويژه اي براي اجرا مي باشند.

نگه داری ویژه

اين نوع فعاليت براي تعميراتي صورت مي گيرد كه نمي توان آنها را پيش بيني كرد اما نياز به رسيدگي فـوري دارند مانند كالورت هاي خراب شده يا ريزش كوه كنار جاده كه منجر به بسته شدن راه مي شود.

بهسازی

در ميان منابع علمي مختلف جهت گنجاندن عمليات بهسازي در زير مجموعـه عمليـات نگهـداري راه اخـتلاف نظر وجود دارد. بهسازي راه عبارت است از: ترميم يك راه بعد از خرابي بدليل نگهداري ضعيف. اگر بخش هايي از يك جاده كه بازسازي مي شوند بيش از %۲۵ طول آن راه را تشكيل دهند عمليات مربوطه بهسازي محسوب مي شـود نه نگهداري.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.