موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش دهم
آوریل 20, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه مدیریت
آوریل 21, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی بپردازیم:

بررسی استراتژی های ورود به بازار از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تاثیرات سازمانی.

Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context

هدف استراتژیک در مدیریت محیط زیست سبز در بنگاه های کوچک و متوسط.

Strategic intent in the management of the green environment within SMEs: An analysis of the UK screen-printing sector

اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تجزیه و تحلیل از دیدگاه پنج نیروی (رقابتی) مایکل پورتر

The Impacts of E-SCM on the E-Tailing Industry: An Analysis from Porter’s Five Force Perspectives

 تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر

The Impact of Competition Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An Analyses by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter

 توسعه استراتژیک (راهبردی) دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری

Strategic e-government development and the role of benchmarking

عوامل تجزیه و تحلیل SWOT مورد استفاده در شرکت های نرم افزاری خرد، کوچک تا متوسط و بزرگ: یک مطالعه اتریشی

Factors in SWOT Analysis Applied to Micro, Small-to-Medium, and Large Software Enterprises: an Austrian Study

توسعه یک تجزیه و تحلیل SWOT مبتنی بر ANP فازی برای صنعت هواپیمایی در ترکیه

Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey

کارآفرینی شرکت های فرعی، نیروهای رقابتی داخلی و خارجی، و عملکرد شرکت های فرعی

Subsidiary entrepreneurship, internal and external competitive forces, and subsidiary performance

تجزیه و تحلیل اثرات ثروت از استراتژی های بازاریابی سبز

An Analysis of the Wealth Effects of Green Marketing Strategies

تاثیر چالش های سازمانی و بازار بر تصمیم گیری استراتژی بازاریابی : تحقیق کیفی در بخش تجارت b2b

The impact of market and organizational challenges on marketing strategy decision-making: a qualitative investigation of the business-to-business sector

فرهنگ و استراتژی بازاریابی در خرده فروشی تخفیفی

Culture and marketing strategy in discount retailing

تجزیه و تحلیل خوشه بندی مشتریان و استراتژی های بازاریابی مربوطه براساس SOFM ANN بهبود یافته در زنجیره تامین الکترونیکی

Customers’ Clustering Analysis and Corresponding Marketing Strategies based on Improved SOFM ANN in e-Supply Chain

نقش کارکنان در تماس با مشتریان به عنوان مشتریان خارجی : چارچوب مفهومی برای استراتژی بازاریابی و پژوهش های آینده

The role of customer contact employees as external customers: A conceptual framework for marketing strategy and future research

اندازه گیری ارزش درک شده توسط مشتری در بازارهای کسب و کار : شرط لازم برای توسعه و پیاده سازی استراتژی بازاریابی

Measuring Customer-Perceived Value in Business Markets: A Prerequisite for Marketing Strategy Development and Implementation

هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره تامین به منظور ارتقاء عملکرد

Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance

استراتژی های بازاریابی برای افزایش فرهنگ ایمنی

Marketing strategies for enhancing safety culture

جهانی شدن بین الملل: پرتفوی کسب و کار و استراتژی های بازاریابی در زمینه ICT

Globalizing internationals: business portfolio and marketing strategies in the ICT field

توضیحاتی از منابع دوگانه بازاریابی/ انسانی برای اثربخشی پیاده سازی استراتژی های بازاریابی در شرکت های خدماتی

Explanations from the marketing/human resources dyad for marketing strategy implementation effectiveness in service firms

روابط استراتژیک بین توابع مرزگستری : هماهنگی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با تولید کننده

Strategic relationships between boundary-spanning functions: Aligning customer relationship management with supplier relationship management

مدیریت عملکردهای استراتژیک : بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction

مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمان های دولتی:سنجش ایده های با ارزش در برابر تئوری های اخیر

Strategic Management and the Performance of Public Organizations: Testing Venerable Ideas against Recent Theories

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی

Strategic human resource management and knowledge workers, a case study of professional service firms

تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی

The effect of strategic complexity on marketing strategy and organizational performance

 

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه مدیریت استراتژی-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی- موضوع پایان نامه مدیریت استراتژی-موضوع جدید پایان نامه مدیریت استراتژی-موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی- موضوعات جدید پایان نامه مدیریت استراتژی- موضوعات پایان نامه مدیریت-موضوع پایان نامه مدیریت- موضوع جدید پایان نامه مدیریت-موضوعات جدید پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.