مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق
موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی | بخش اول
سپتامبر 20, 2014
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق
موضوعات پایان نامه حقوق عمومی | بخش اول
سپتامبر 20, 2014
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق خصوصی بپردازیم:

 1. جایگاه قیومت در نقل و انتقال اموال صغار از دیدگاه فقهی و حقوقی.
 2. مطالعه تطبیقی اهدای جنین از نظر اخلاق و حقوق پزشکی.
 3. بررسی جامع حقوق و تکالیف زنان در خانواده در ایران و فرانسه.
 4. تغییر جنسیت و مسائل فقهی فرا روی آن.
 5. ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س.‌
 6. ج‍ای‍گ‍اه‌ رک‍ن‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س.‌
 7. ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ر اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادی.‌
 8. دع‍وای‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ دی‍ر ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌، ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ف‍ران‍س‍ه.‌
 9. زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ وق‍وع‌ ع‍ق‍د در ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آن‍س‍ی‍ت‍رال‌).
 10. ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان.‌
 11. ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ خ‍ات‍م‍ه‌ ی‌ ق‍رارداده‍ای‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ا ع‍ن‍ای‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ب‍ی‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍الا ( وی‍ن‌ ۱۹۸۰ ).
 12. ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ج‍ب‍ران‌ ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ام‍ری‍ک‍ا.
 13. م‍داخ‍ل‍ه‌ دادگ‍اه‌ در داوری‌.
 14. شرط کاهش و افزایش مسئولیت قراردادی در حقوق ایران.
 15. نقش عدالت در تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی.
 16. موارد لزوم توافق اراده طرفین در مورد خصوصیات عقد.
 17. نحوه تسلیم مبیع در بیع الکترونیکی.
 18. م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌.
 19. م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اج‍رای‌ آرای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌.
 20. م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ارف‍رم‍ا در خ‍س‍ارت‌ وارده‌ ب‍ه‌ ث‍ال‍ث‌ ن‍اش‍ی‌ از ف‍ع‍ل‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌  (ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌؛ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و آم‍ری‍ک‍ا).
 21. م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وظای‍ف‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ر ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ در ان‍ح‍لال‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌.
 22. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍ع‍ه‍دات‌ طرف‌ ه‍ای‌ اع‍ت‍ب‍ار اس‍ن‍ادی‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ال‍ش‍ک‍ل‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ام‍ری‍ک‍ا ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌.
 23. ن‍ح‍وه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ (ف‍ک‍ری‌).
 24. ن‍ق‍ش‌ زی‍ان‌ دی‍ده‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ع‍ام‍ل‌ زی‍ان‌ – ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌.
 25. ن‍ه‍اد ق‍رارداد ارف‍اق‍ی‌ ، ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ وان‍گ‍ل‍ی‍س‌.
 26. واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍ای‌ ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌.
 27. وج‍ه‌ ال‍ت‍زام‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ، ف‍ران‍س‍ه‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌.
 28. وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اطف‍ال‌ ن‍ام‍ش‍روع‌ (طب‍ی‍ع‍ی‌) در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

جامع ترین وب سایت حقوقی کشور: گروه میزان

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حقوق خصوصی -بانک موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی – موضوع پایان نامه حقوق خصوصی -موضوع جدید پایان نامه حقوق خصوصی -موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی – موضوعات جدید پایان نامه حقوق خصوصی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.