موضوعات پایان نامه عمران زلزله
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | زلزله
سپتامبر 18, 2014
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق
موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی | بخش دوم
سپتامبر 20, 2014
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق خصوصی بپردازیم:

 1. احکام اراضی و بررسی مالکیت اراضی ملی.
 2. مسئولیت مدنی شهرداری در قبال بلایای طبیعی (طوفان منجر به قطع اشجار) با تاکید بر آرای قضایی.
 3. فرایند اجرایی شدن دادخواست الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
 4. اح‍ک‍ام‌ و آث‍ار م‍ع‍ام‍لات‌ خ‍ارج‌ از م‍وض‍وع‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی.‌
 5. اص‍ل‌ ع‍دم‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ ای‍رادات‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ دارن‍ده‌ ب‍ا ح‍س‍ن‌ ن‍ی‍ت‌ س‍ن‍د ت‍ج‍ارت‍ی.‌
 6. اص‍ل‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ودن‌ ق‍رارداده‍ا در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ وان‍گ‍ل‍ی‍س.‌
 7. آثار حقوقی خرید و فروش غیرقانونی.
 8. آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق موضوعه.
 9. اثبات مالکیت در فقه و قوانین موضوعه.
 10. اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح.
 11. ارث زوجه از زمین.
 12. اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعه ایران.
 13. اسباب نفقه و قلمرو آن در فقه فریقین و حقوق موضوعه.
 14. استیناف و تجدیدنظرخواهی در احکام قضایی.
 15. اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت.
 16. اطفال و مسئولیت حقوقی آنان در فقه امامیه و قوانین مدوّن.
 17. بررسی تطبیقی شرایط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه.
 18. بررسی تطبیقی ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه شیعه و عامه.
 19. آی‍ی‍ن‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ای‍ت‌ از آراء ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍اده‌ ص‍د ش‍ه‍رداری‌.
 20. بررسی امارات قضایی در اثبات جرایم.
 21. بررسی آثار مترتب بر موت فرضی در فقه و حقوق.
 22. ت‍اث‍ی‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اراض‍ی‌ م‍ل‍ی‌ و م‍وات‌.
 23. ت‍ب‍دی‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ آن‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌.
 24. ت‍ع‍دی‍ل‌ ق‍رار داد ت‍وس‍ط ق‍اض‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ وق‍ف‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و م‍ص‍ر.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

جامع ترین وب سایت حقوقی کشور: گروه میزان

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حقوق خصوصی -بانک موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی – موضوع پایان نامه حقوق خصوصی -موضوع جدید پایان نامه حقوق خصوصی -موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی – موضوعات جدید پایان نامه حقوق خصوصی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.