خبرنامه گروه تحقیقاتی طلوع
خبرنامه گروه تحقیقاتی طلوع – تیر ماه ۱۳۹۶
جولای 10, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
مربی خود باشید
جولای 11, 2017
مشاوره و انجام پروژه و پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

مشاوره و انجام پروژه و پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی در زمینه رشته مهندسی برق قدرت بپردازیم:

سیستم درایو موتورهای مغناطیس دائم خطی

 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم با در نظر گرفتن اثرات انتهایی طولی و نیروی دندانه و مدل اصطکاک
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • کنترل سرعت موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم در محیط متلب
 • کنترل سرعت موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • مدلسازی و طراحی  یک طرفه دو طرفه و استوانه ای موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم

 سیستم درایو موتورهای القایی خطی

 • کنترل سرعت موتورهای القایی خطی با در نظر گرفتن اثرات انتهایی طولی و نیروی دندانه و مدل اصطکاک
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل موتورهای القایی خطی
 • کنترل سرعت موتورهای القایی خطی با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا موتورهای القایی خطی با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی موتورهای القایی خطی در محیط متلب
 • کنترل سرعت موتورهای القایی خطی با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت موتورهای القایی خطی با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتورهای القایی خطی با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتورهای القایی خطی با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل موتورهای القایی خطی
 • مدلسازی و طراحی  یک طرفه دو طرفه و استوانه ای و پرتاب کننده های الکترومغناطیسی موتورهای القایی خطی

 سیستم درایو موتورهای القایی

 • کنترل سرعت موتورهای القایی با در نظر گرفتن اثرات نیروی دندانه و مدل اصطکاک
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل موتورهای القایی خطی
 • کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا موتورهای القایی با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی موتورهای القایی در محیط متلب
 • کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم گشتاور موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم گشتاور موتورهای القایی با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل موتورهای القایی

سیستم درایو موتورهای سنکرون مغناطیس دائم

 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با در نظر گرفتن اثرات نیروی دندانه و مدل اصطکاک
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم در محیط متلب
 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم گشتاور موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم گشتاور موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل موتورهای سنکرون مغناطیس دائم

سیستم درایو موتورهای القایی استوانه ای

 • کنترل سرعت موتورهای القایی استوانه ای با در نظر گرفتن اثرات انتهایی طولی و نیروی دندانه و مدل اصطکاک
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل موتورهای القایی استوانه ای
 • کنترل سرعت موتورهای القایی استوانه ای با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا موتورهای القایی استوانه ای با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی موتورهای القایی استوانه ای در محیط متلب
 • کنترل سرعت موتورهای القایی استوانه ای با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت موتورهای القایی استوانه ای با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتورهای القایی استوانه ای با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتورهای القایی استوانه ای با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل موتورهای القایی استوانه ای
 • مدلسازی و طراحی  یک طرفه دو طرفه و استوانه ای و پرتاب کننده های الکترومغناطیسی موتورهای القایی خطی

سیستم درایو موتورهای مغناطیس دائم استوانه ای

 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم با در نظر گرفتن اثرات انتهایی طولی و نیروی دندانه و مدل اصطکاک
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم
 • کنترل سرعت موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم در محیط متلب
 • کنترل سرعت موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم
 • مدلسازی و طراحی  یک طرفه دو طرفه و استوانه ای موتور سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم

سیستم درایو موتورهای بدون جاروبک جریان مستقیم

 • کنترل سرعت بدون جاروبک جریان مستقیم با در نظر گرفتن اثرات نیروی دندانه و مدل اصطکاک
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل بدون جاروبک جریان مستقیم
 • کنترل سرعت بدون جاروبک جریان مستقیم با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا بدون جاروبک جریان مستقیم با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی بدون جاروبک جریان مستقیم در محیط متلب
 • کنترل سرعت بدون جاروبک جریان مستقیم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت بدون جاروبک جریان مستقیم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم گشتاور بدون جاروبک جریان مستقیم با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم گشتاور بدون جاروبک جریان مستقیم با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل بدون جاروبک جریان مستقیم

ژنراتورهای از دو سو تغذیه DFIG

 • کنترل سرعت ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG
 • اعمال اینورتر منبع ولتاژ (۲-۳-۵-۷-۹-۱۱) سطحه برای کنترل ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG
 • کنترل سرعت ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از مبدل ماتریسی
 • کنترل میدان روتورگرا ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از SVPWM
 • مدلسازی ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG در محیط متلب
 • کنترل سرعت ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل سرعت ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از منطق فازی
 • کنترل مستقیم گشتاور ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم گشتاور ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از منطق فازی
 • کنترل کننده SVMDTFC برای کنترل ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG
 • کنترل مستقیم توان ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از شبکه های عصبی
 • کنترل مستقیم توان ژنراتور از دو سو تغذیه DFIG با استفاده از منطق فازی
 • کنترل بدون سنسور سرعت موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • کنترل بدون سنسور سرعت موتورهای سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم
 • کنترل بدون سنسور سرعت برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی مغناطیس دائم خطی
 • کنترل بدون سنسور سرعت برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی القایی
 • کنترل بدون سنسور سرعت برای موتورهای القایی خطی
 • کنترل بدون سنسور سرعت برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس خطی
 • کنترل بدون سنسور سرعت برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس استوانه ای
 • کنترل بدون سنسور سرعت برای موتورهای القایی استوانه ای
 • کنترل بدون سنسور سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم
 • کنترل بدون سنسور سرعت موتور بدون جاروبک جریان مستقیم
 • کنترل بدون سنسور سرعت موتور های القایی
 • کنترل بدون سنسور سرعت ژنراتورهای از دو سو تغذیه DFIG

کنترل سرعت مبتنی بر روش  FOC-LQR و FOC-PI

 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • کنترل سرعت موتورهای سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم
 • کنترل سرعت برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی مغناطیس دائم خطی
 • کنترل سرعت برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی القایی
 • کنترل سرعت برای موتورهای القایی خطی
 • کنترل سرعت برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس خطی
 • کنترل سرعت برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس استوانه ای
 • کنترل سرعت برای موتورهای القایی استوانه ای
 • کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم
 • کنترل سرعت موتور بدون جاروبک جریان مستقیم
 • کنترل سرعت موتور های القایی

کنترل مستقیم نیروی رانش

 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای موتورهای سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم
 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی مغناطیس دائم خطی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی القایی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای موتورهای القایی خطی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس خطی
 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس استوانه ای
 • کنترل مستقیم نیروی رانش برای موتورهای القایی استوانه ای

 کنترل جریان

 • کنترل جریان موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • کنترل جریان موتورهای سنکرون استوانه ای مغناطیس دائم
 • کنترل جریان برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی مغناطیس دائم خطی
 • کنترل جریان برای پرتاب کننده های الکترومغناطیسی القایی
 • کنترل جریان برای موتورهای القایی خطی
 • کنترل جریان برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس خطی
 • کنترل جریان برای موتورهای سوئیچ رلوکتانس استوانه ای
 • کنترل جریان برای موتورهای القایی استوانه ای
 • کنترل جریان موتور سنکرون مغناطیس دائم
 • کنترل جریان موتور بدون جاروبک جریان مستقیم
 • کنترل جریان موتور های القایی

طراحی ماشین های الکتریکی در نرم افزار المان محدود (ANSYS)

 • طراحی و مدلسازی و بهینه سازی ژنراتور خطی دو طرفه مغناطیس دائم استوانه ای
 • طراحی و مدلسازی پرتاب کننده های الکترومغناطیسی مغناطیس دائم
 • طراحی و مدلسازی موتورهای القایی خطی
 • طراحی و مدلسازی پرتاب کننده های الکترومغناطیسی القایی
 • طراحی و مدلسازی موتورهای سنکرن خطی مغناطیس دائم
 • مدلسازی موتور القایی دو طرفه استوانه ای

کنترل پیش بین مبتنی بر مدل

 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • کنترل پیش بین نیروی رانش موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دلئم
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
 • کنترل پیش بین گشتاور موتورهای سنکرون مغناطیس دلئم
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم شار محوری
 • کنترل پیش بین گشتاور موتورهای سنکرون مغناطیس دائم شار محوری
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای سنکرون مغناطیس دائم شار محوری
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای القایی خطی
 • کنترل پیش بین نیروی رانش موتورهای القایی خطی
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای القایی خطی
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای القایی
 • کنترل پیش بین گشتاور موتورهای القایی
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای القایی
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای سوئیچ رلوکتانس
 • کنترل پیش بین گشتاور موتورهای سوئیچ رلوکتانس
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای سوئیچ رلوکتانس
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای سوئیچ رلوکتانس خطی
 • کنترل پیش بین نیروی رانش موتورهای سوئیچ رلوکتانس خطی
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای سوئیچ رلوکتانس خطی
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای القایی استوانه ای
 • کنترل پیش بین نیروی رانش موتورهای القایی استوانه ای
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای القایی استوانه ای
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم استوانه ای
 • کنترل پیش بین نیروی رانش موتورهای سنکرون مغناطیس دائم استوانه ای
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای سنکرون مغناطیس دائم استوانه ای
 • کنترل مستقیم پیش بین سرعت موتورهای سوئیچ رلوکتانس استوانه ای
 • کنترل پیش بین نیروی رانش موتورهای سوئیچ رلوکتانس استوانه ای
 • کنترل پیش بین جریان موتورهای سوئیچ رلوکتانس استوانه ای
 • کنترل پیش بین ژنراتورهای از دو سو تغذیه DFIG

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.