موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها
جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شیمی
فوریه 25, 2017
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی
جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق مهندسی علوم کشاورزی
فوریه 25, 2017
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی صنایع بپردازیم:

مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی:

 • بررسي پايايي شبكه هاي عرضه مقياس آزاد.
 • پياده سازي اصول مديريت ناب در سيستم بانكي.
 • بررسی تاثير توسعه مالی بر مصرف انرژی.
 • بررسی اثر شوک های قيمت نفت.
 • بررسی تاثير اصلاح يارانه ها.
 • بررسی اثر نوسانات قيمت نفت.
 • ارائ‍ه‌ ي‍ک‌ م‍دل‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ار آف‍ري‍ن‍ی‌.
 • ارزي‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ي‍دی‌.
 • ن‍ق‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ب‍ح‍ران‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار.
 • ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ري‍س‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ي‍م‍ه‌.
 • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ش‍دت‌ ان‍رژی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ج‍زي‍ه‌ ع‍وام‍ل‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر ران‍دم‍ان‌ ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ی‌.
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌.
 • اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌.
 • بررسی تاثير نوسانات قيمت نفت.
 • بررسی تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی.

مهندسی صنایع – مهندسی مالی:

 • بررسی پيش بينی پذيری ريسک شاخص های بورس اوراق بهادار.
 • کاربرد شبکه عصبی و برنامه ريزی تصادفی.
 • ارزيابی پرتفوی پروژه های تحقيق و توسعه.
 • بررسی تاثير همزمان ساختار سرمايه و بازدهی سهام.
 • بهينه سازی سبد سهام با معيارهای مختلف.
 • بررسی عملکرد صندوق های سرمايه گذاری.
 • پيش بينی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت ها.
 • ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ن‍وي‍ن‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍اث‍ي‍رات آن.
 • پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ري‍س‍ک‌ پ‍ذي‍ری‌.
 • ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌.
 • م‍دل‍س‍ازی‌ ري‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ ب‍ان‍ک‌.
 • اراي‍ه‌ م‍دل‌ پ‍وي‍ای‌ ب‍ازار م‍ال‍ی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ري‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌.
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌.
 • پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌.
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازی‌.
 • آزم‍ون‌ ک‍اراي‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار.
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ري‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌.
 • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ رف‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌.
 • م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌.
 • پيش بينی بازده مالی.
 • مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار.
 • مدلسازی ارزش در معرض خطر ريسک.
 • بررسی رفتار سرمايه گذاران.
 • ارزيابی مدل های مارکف رژيم متغير.
 • محاسبه ارزش در معرض ريسک.
 • بررسی پيش بينی پذيری ريسک شاخص های بورس اوراق بهادار.
 • کاربرد مدلسازی فازی جهت پيش بينی هزينه.
 • بررسی تاثير همزمان ساختار سرمايه و بازدهی سهام.
 • مديريت پويای سبد سهام.
 • پيش بينی قيمت اختيار معاملات.
 • مقايسه بهينه سازی سبد سهام.
 • بررسی عملکرد صندوق های سرمايه گذاری.
 • پيش بينی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.
 • ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ن‍وي‍ن‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍اث‍ي‍رات آن‌.
 • پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا.
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ري‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ ب‍ان‍ک‌.
 • مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار در بازار.
 • مدلسازی ارزش در معرض خطر ريسک عملياتی.

مهندسی صنایع – مهندسی سیستم

 • پياده سازي اصول مديريت ناب در سيستم بانكي.
 • بررسی تاثير توسعه مالی بر مصرف انرژی.
 • مقايسه تاثير اندازه ی دولت بر تورم.
 • بررسی اثر شوکهای قيمت نفت بر رشد اقتصادی.
 • قيمت گذاری گاز طبيعی در ايران.
 • ارايه مدل موجودی امانی در زنجيره تامين.
 • بررسی کارايی نسبی مدلهای رگرسيون فازی.
 • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر ري‍س‍ک‌ ب‍ر ت‍وج‍ي‍ه‌ پ‍ذي‍ری‌ پ‍روژه‌ ها.
 • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍س‍ه‍ي‍لات‌ اع‍طاي‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌.
 • ارائ‍ه‌ ي‍ک‌ م‍دل‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ار آف‍ري‍ن‍ی‌.
 • ارزي‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ي‍دی‌ در ت‍ول‍ي‍د ب‍رق‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار.
 • ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ري‍س‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ا.
 • طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ زن‍ج‍ي‍ره‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌.
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍اي‍دار.
 • ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا.
 • ارزي‍اب‍ی‌ ف‍راي‍ن‍د خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در اي‍ران‌.
 • اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌.

مهندسی صنایع – ايمنی صنعتی

 • بررسی مشکلات زنان شاغل در صنعت.
 • تعیین شاخص بهینه استرس گرمایی در محیطهای صنعتی.
 • بررسی معادن روباز کوچک از نظر ایمنی.
 • عوارض ناشی از شیفت شب و ارائه راه‌حل.
 • مطالعات امکان‌سنجی برای تهیه طرح حفاظت شهری.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.