موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید برای پایان نامه مدیریت دولتی
جولای 6, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی پایان نامه مدیریت استراتژی
جولای 7, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بپردازیم:

 • تبین ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی با توسعه مسیر شغلی و رضایت مندی شغلی : یک بررسی موردی از کارکنان بانک نیجریه ای.
 • Career planning and career management as correlates for career development and job satisfaction a case study of Nigerian bank employees.
 • مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی.
 • The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from the Perspective of Human Resource Management.
 • بررسی تعهد کارمندی و عوامل موثر در آن.
 • Analysis of Employee Engagement and its Predictors.
 • مديريت منابع انساني و نوآوري سازماني.
 • Human resource management and corporate entrepreneurship.
 • ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ ملی.
 • The relationship between job satisfaction and national culture.
 • تحقیق میدانی و موردی در زمینه رسیدن به فهرستی از معیارهای ارزیابی کارایی در بخش امنیت شغلی کارخانه T در تایوان.
 • Discussing Performance Index of Human Resource Valuation with AHP-occupational Safety Section in T Company in Taiwan as the Case Study.
 • تاثیر گسترش شغلی روی رضایت شغلی , انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان.
 • Impact of Job Enlargement on Employees’ Job Satisfaction, Motivation and Organizational Commitment: Evidence from Public Sector of Pakistan.
 • تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارایی سازمانی: نقش تعدیل کننده محیط سازمانی و ارزش های مدیر ارشد.
 • The Effect of Organizational Culture on Organizational Efficiency: The Moderating Role of Organizational Environment and CEO Values.
 • چارچوب مدیریت ریسک برای مدیریت منابع انسانی استراتژیک.
 • The Risk Management Framework to Strategic Human Resource Management.
 • بررسي اثرات حمايت از پرسنل بر روي رضايت شغلي و تعهد سازماني مطالعه موردي خطوط هوايي تايوان.
 • Exploring the impacts of employee advocacy on job satisfaction and organizational commitment: Case of Taiwanese airlines.
 • مدل رضایت شغلی برای فرایندهای توسعه همکاری.
 • A model of job satisfaction for collaborative development processes.
 • تاثیرات رفتارهای شهروندی سازمانی در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع انسانی.
 • The effects of organizational citizenship behaviors on ERP system success.
 • پیش بینی تاثیرات غیر خطی مانیتورنیگ و مجازات کج رفتاری کارمندان : نقش عدالت عملی.
 • Predicting nonlinear effects of monitoring and punishment on employee deviance: The role of procedural justice.
 • اعمال فشار ذینفعان و اقتباسی روشهای محیطی: تاثیرات میانجی گر آموزش.
 • Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: The mediating effect of training.
 • عملکرد و احتمال عملی بودن مدیریت دانش در شرکت ها.
 • Functionality and Feasibility of Knowledge Management in Enterprises.
 • آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟ یک مطالعه اکتشافی.
 • Does emotional intelligence moderate the relationship between mental health and job performance? An exploratory study.
 • بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترک کار کارمندان در شرکت های دارای چند شعبه (برند): نقش نام های تجاری.
 • Exploring the link between human resource practices and turnover in multi-brand companies: The role of brand units’ images.
 • بازاریابی برای بازنشستگی – یا ماندن در کار.
 • Marketing retirement-or staying on the job.
 • استراتژیهای به اشتراک گذاشتن مدیریت دانش پروژه در بخش اتومبیل سازی.
 • Knowledge Sharing Strategies for Project Knowledge Management in the Automotive Sector.
 • سرمایه فکری و ارزش شرکت.
 • Intellectual Capital and Company Value.
 • ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد.
 • Linking brand commitment and brand citizen ship behaviors of airline employees: “The role of trust.
 • عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی : مطالعه ای از چین.
 • Organizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China.
 • ارتباطات بيشتر هميشه بهترنيست؟ فعل و انفعال بين ارتباطات موثر و تعارض بين فردي در تاثير بر رضايت.
 • More communication is not always better? The interplay between effective communication and interpersonal conflict in influencing satisfaction.
 • تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری.
 • The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance.
 • اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان.
 • The Effects of Human Resource Management Practices on Employees’ Motivation and Retention.
 • اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی و ارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی.
 • The moderating effect of organizational life cycle stages on the association between the interactive and diagnostic approaches.
 • چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی.
 • Quality management framework for public management decision making.
 • گسترش نوآوری، چگونه آموزش های شرکت اسپین آف مطابق دانش های دریافتی با شکاف دانش در منابع حیاتی دارد.
 • Open innovation: How academic spin-off firms match incoming knowledge with knowledge gaps on critical resources.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.