مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق
حیطه های پژوهشی بروز حقوق عمومی | خصوصی | جرم شناسی | بین الملل | بشر | مالکیت فکری | خانواده | محیط زیست | اقتصادی
آوریل 6, 2017
موضوعات پایان نامه علوم سیاسی
حیطه های پژوهشی بروز علوم سیاسی
آوریل 6, 2017
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی در زمینه تمامی گرایش های رشته مدیریت بپردازیم:

مدیریت و  MBA

بررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت.

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان صادرات.

بررسي عوامل مؤثر بر صادرات كاشي.

بررسي نگرش صادر كنندگان در مورد تأثير عوامل توليد.

سنگهاي تزئيني و ساختماني در شهرستان اصفهان.

تجزيه و تحليل عوامل داخلي براي کسب مزيت رقابتي.

امکان سنجي استقرار تجارت الکترونيک.

بررسي ارتباط همکاري و عملکرد در بين مؤسسات.

بررسي تأثير خصوصي سازي بر بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده.

مطالعه ويژگي هاي کارآفريني مديران ارشد.

بررسي عوامل موثر بر بازاريابي صادرات محصولات.

تکنولوژي اطلاعات و تأ ثير آن بر اشتغال.

بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين استراتژي شركت.

بررسي تأثير مديريت بازاريابي بر افزايش فروش.

بررسي عوامل مؤثر بر نگرش خريداران.

بررسي عوامل مؤثر بر ترجيح مشتريان.

بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات.

بررسي رابطه بين کيفيت برنامه ريزي بازاريابي.

مطالعه عوامل موثر بر ترجيح مشتريان درانتخاب يك محصول.

بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات.

بررسي تاثير تبليغات تجاري بر آگاهي و عمل خريد.

بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان.

رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف کنندگان.

بررسي عوامل موثربر انگيزش كاركنان شركت.

تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري.

رتبه بندي عوامل بازاريابي موثر بر کانال توزيع صادرات.

بررسي عوامل مؤثـر بر فرآيند تصميم‌گيري خريداران صادراتي محصولات.

عوامل موثر بر وفاداري مشتريان.

بررسي عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان.

بررسي عوامل موثر بررضايت مشتري از خدمات پس از فروش.

تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش بر واکنش‎هاي پس از خريد مصرف ‎کنندگان.

شكاف هاي داخلي كيفيت خدمات و تحليل ارتباط آن با رضايتمندي شغلي.

تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش.

عوامل مؤثّر بر شکل گيري تصوير ذهني مشتريان.

بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند.

مدیریت مالی

تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان.

خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام.

بررسي ارتباط بين ريسک و بازده سهام.

بررسي تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار.

بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان.

ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان.

بررسي‌ عوامل‌ موثر بر صادرات‌.

بررسي‌تاثير فشارهاي‌ شغلي‌ بر رضايت‌ شغلي‌.

رابطه‌ بين‌ برداشت‌ عدم‌ تساوي‌ در پاداش‌.

بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت.

نقش‌ اطلاعات‌ حسابداري‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ مديران‌ عالي‌.

تاثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش کارايي کارکنان.

بررسي تاثير عوامل موثربر انگيزش نيروهاي کار.

بررسي تاثير پاداشهاي مالي بر افزايش توليد.

بررسي‌ رابطه‌ رضايت‌ شغلي‌ و تعهد سازماني‌.

بررسي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان.

بررسي اثرات فشار رواني ناشي از عوامل سازماني بر رضايت شغلي.

ارزيابي تأثير مديريت مشاركتي بر اثر بخشي كاركنان.

سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد.

کاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکت.

عوامل موثر در بهبود عملکرد نيروي کار.

بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري

بررسي شفافيت اهداف سازماني بر عملکرد سرپرستان.

بررسي عوامل موثر بر ميزان صادرات محصول.

بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران.

بررسي عوامل موثر بر تصميم خريد.

بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني در بين كاركنان.

ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري.

بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي در توسعة صادرات.

بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام.

بررسي وضعيت نقدينگي و سياست هاي سرمايه در گردش شركت.

بررسي تاثير سبک هاي مديريت و مشارکت کاربر.

بررسي فرهنگ سازماني حاكم در شركت.

بررسي ارتباط بين ارزش شركت و ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك آن.

بررسي الگوهاي تأمين مالي و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها.

بررسي تنگناهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع.

بررسي رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمايه گذاري-جريان نقدي در شركت.

ارزيابي کارايي بورس اوراق بهادار تهران.

بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در محصولات مالي.

بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركت هاي.

بررسي و شناسايي موانع گسترش بانکداري.

آزمون نظريه‌هاي رفتار مالي بر اساس عملکرد مالي شرکت.

مقايسه روش هاي تحليل تکنيکي در پيش بيني قيمت سهام.

تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه‌ريزي منابع بنگاه.

مدیریت تحول سازمانی

بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني.

عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني هاي مصرف.

رابطه بين تعهد سازماني و ادراك كاركنان از رفتار مديران.

تجزيه و تحليل کارايي بانکهاي تجاري ايران.

ارزيابي كيفيت خدمات پس از فروش شرکت.

کاربرد شبکه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شرکت ها.

بررسي رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي مؤثر بر مشارکت اجتماعي.

رابطه بين رويه هاي مديريت دانش و سطح نوآوري در سازمان.

بررسي تاثير توانمندسازها بر فرآيندهاي مديريت دانش.

ارزيابي کارکرد هاي يادگيري سازماني.

مدیریت صنعتی

ارزیابی، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی.

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده.

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول.

اولویت بندی اقدامات استراتژیک در شرکت های تعاونی.

زمان بندی پروژه با رویکرد زنجیره بحرانی.

شناسایی معیارهای رتبه بندی، ارزیابی کارایی.

مدیریت دولتی

بررسی تاثیر شهرت سازمانی بر رفتارهای شهروند.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی.

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی.

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی.

طراحی الگوی اثر بخشی رشته مدیریت با رویکرد تحول.

بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان.

فن آوری و اطلاعات

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی شرکت بر رفتار مشتری.

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر رضایت مشتریان.

بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر تسهیم دانش.

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش.

بررسی فرهنگ سازمانی با رضایت مندی مشتریان.

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری مدیران.

طراحی و تبیین مدل اجرایی سیستم مدیریت دانش.

ارزش تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم ها.

تعیین رابطه بین ویژگی های کاربرد و محتوای انتخابی در فضای مجازی.

ارزیابی تاثیر مشخصه های محیطی برپیاده سازی مدیریت  فرآیند کسب و کار.

MBA

بررسی تاثير قابليت های پويا بر قابليت های نوآوری.

تجزيه و تحليل عوامل موثر بر اجرای استراتژی.

برنامه ريزی استراتژيک تکنولوژی و هماهنگی آن با استراتژی های سازمان.

شناسايی عوامل موثر بر وفاداری مشتريان بنگاه های کوچک و متوسط.

طراحی صندوق سرمايه گذاری مشترک.

بررسی تاثير استراتژی شرکت بر رابطه بين نوآوری محصول.

ارئه مدل کنترل استراتژيک با استفاده از رويکرد ترکيبی.

ب‍ررس‍ی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ارزي‍اب‍ی‌ س‍طح‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌.

ت‍دوي‍ن‌ راه‍ب‍رد ص‍ن‍ع‍ت‌ ان‍رژی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍دي‍د پ‍ذي‍ر.

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ري‍ن‌.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ج‍اری‌ س‍ازی‌.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر چ‍اب‍ک‍ی‌ اس‍ت‍رات‌ژي‍ک‌ ب‍ر س‍ي‍س‍ت‍م‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍رن‍د.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ظرف‍ي‍ت‌ ج‍ذب‌ دان‍ش‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍وآوری‌.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ پ‍ذي‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍رک‍ت ها.

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ری‌ خ‍ري‍د ک‍الای‌ خ‍ارج‍ی‌.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍زي‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ پ‍اي‍دار.

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت های‌ رش‍دی‌ و ارزش‍ی‌ و ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‌.

طراح‍ی‌ م‍دل‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ازار م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‌ ب‍ازار.

پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ري‍س‍ک‌ و ري‍زش‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار.

ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍اروي‍ک‍رد ت‍خ‍ري‍ب‌ ش‍ب‍ک‍ه‌.

طراح‍ی‌ م‍دل‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍ي‍زان‌ خ‍ري‍د ت‍ول‍ي‍دات‌ اي‍ران‍ی‌.

ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ق‍ي‍م‍ت‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ي‍م‍ت‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌.

بررسی عوامل استراتژيک موثر بر کارايی نيروهای فروش.

عوامل اثرگذار بر تمايل مشتريان به خريد اينترنتی.

بررسی علل مقاومت کاربران در برابر پياده سازی سيستم اطلاعاتی جديد.

بررسی عملکرد، انتخاب سهام و زمان بندی بازار صندوق های سرمايه گذاری.

مدیریت اجرایی

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با رضایت مندی مشتریان.

طراحی مدل انگیزشی برای کارکنان دانشی سازمان.

بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی.

بررسی تاثیر هنجارهای ذهنی بر قصد خرید مشتری.

بررسی عوامل اثرگذار بر استقرار موفق سیستم ها.

بررسی تاثیر عوامل کلیدی موفق مدیریت دانش بر یادگیری.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش.

بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی.

بانکداری

ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری.

ارزیابی عملکرد بانک ها.

بررسی تاثیر ریسک های بانکی.

بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی.

بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانک.

بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان.

بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود با عملکرد بانک.

پیش بینی میزان سپرده های بانک.

رتبه بندی اعتباری مشتریان.

طراحی مدلی جهت مکانیابی بهینه شعب بانک.

محاسبه نرخ تمرکز صنعت بانکداری.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.