موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | اقتصاد روز ایران | بخش اول
اکتبر 5, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | آسیب شناسی نظام تامین مالی تولید در کشور
اکتبر 5, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد روز ایران بپردازیم:

 • استراتژي هاي غيرقيمتي مكمل طرح هدفمندسازي يارانه ها براي مديريت بازار انرژي كشور.
 • ساختار مناسب بازار و الگوي مناسب براي نقش دولت در مديريت انرژي كشور.
 • ارائه مدل مناسب جهت تبعيض قيمت حامل هاي انرژي در كشور.
 • طراحي الگوي مناسب براي جبران آثار هدفمندسازي يارانه به خانوارها.
 • نارسايي هاي آماري در شناسايي جامعه هدف قانون هدفمندسازي يارانه ها و پيشنهاد جايگزين مناسب.
 • آسيب شناسي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر صنايع مهم كشور و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رشدپايدار اين صنايع.
 • طراحي الگوي مناسب براي استفاده از توانمندي هاي بالقوه كشور در بخش انرژي براي حصول رشد پايدار.
 • الزامات مناسب هدفمندسازي يارانه ها در حفظ رقابت پذيري محصولات كشاورزي كشور.
 • سياست هاي غيرقيمتي مكمل سياست هاي قيمتي در حمايت از بخش توليد نقش اجراي قانون هدفمندسازي يارانه بر سياست هاي پولي و مالي كشور.
 • راهكارهاي مناسب براي كاهش وابستگي تأمين مالي بخش مسكن به بانكها.
 • راهكارهاي مناسب براي كاهش وابستگي تأمين مالي خانوارها به بانكها.
 • راهكارهاي عملي براي كاهش وابستگي تأمين مالي بخش توليد به بانكها.
 • الزامات دستيابي به نرخ تورم يك رقمي.
 • الگوي مناسب هدف گذاري تورمي.
 • بررسي اثرات توزيع يارانه نقدي به عنوان درآمد غيركاري بر عرضه نيروي كار به تفكيك طبقات درآمدي در مناطق شهري و روستايي.
 • واكاوي عوامل اقتصادي و اجتماعي ورود كودكان به بازار كار: (چالش ها، تجربه هاي جهاني و راهكارها).
 • آسيب شناسي سياست هاي گسترش آموزش عالي از منظر نرخ بيكاري و رهيافت هاي آن.
 • عملكرد نظام آموزش فني و حرفه اي از منظر تناسب با نياز بازار كار و كيفيت آموزش ها.
 • بررسي تحولات ساختار جمعيت در سه دهه اخير و نقش آن بر نرخ مشاركت در بازار كار.
 • پيش بيني تحولات نرخ مشاركت زنان با تأكيد بر تحصيلات عالي و پيامدهاي آن بررسي عوامل مؤثر بر كاهش اشتغال صنعتي و راهكارهاي مقابله با آن.
 • بررسي پديده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ايران.
 • ايجاد اشتغال از طريق مشاغل دانش بنيان: چالش ها، راهكارها و تجربيات جهاني.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد روز ایران-بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد روز ایران  – موضوع پایان نامه اقتصاد روز ایران  -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد روز ایران  -موضوعات پایان نامه اقتصاد روز ایران  – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد روز ایران-اقتصاد روز ایران.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.