سیستم های اطلاعات مدیریت | MIS
سیستم های اطلاعات مدیریت | MIS
سپتامبر 14, 2014
ديدگاهي سيستماتيك از اجراي MIS
ديدگاهی سيستماتيك از اجرای MIS
سپتامبر 14, 2014
زيرمجموعه هاي سيستم اطلاعات مديريتی | MIS

زيرمجموعه هاي سيستم اطلاعات مديريتی | MIS

زيرمجموعه هاي سيستم MIS عبارتند از: سيستم هاي اطلاعاتي مديريت نيروي انساني، سيستم هاي اطلاعاتي مديريت مالي و حسابداري، سيستم هاي اطلاعاتي مديريت توليد و سيستم هاي اطلاعاتي بازاريابي و فروش كه متكي بر پايگاه هاي مشترك و متقابل است. مديران MIS بايستي از دنياي حقيقي و سيستم هاي موجود در سازمان مطلع باشند تا بتوانند نقش موثري را ايفا كنند و بهمين دليل بايستي اطلاعات صحيح در اختيارشان قرار گيرد. يكي از نقش هاي مهم مدير MIS، آگاهي و تفسير از عوامل محيطي و بيروني سازمان است. مديران MIS بايستي از ارزشهاي سيستم هاي موجود مطلع گردند و اينكه سيستم هاي دستي موجود چه اطلاعات و نقشي را بعهده دارند. عملاً مديرMIS براي طراحي و كنترل شركت به معاون خدمات اجرايي يا معاون ارشد گزارش مي دهد. در بسياري از شركت ها، شاخه معاونت MIS بوجود مي آمده كه گزارش خود را مستقيماً به مديريت عالي تسليم مي‌دارد. (مومني ۱۳۷۲، ۳۲،۲۶-۲۳).

به سبب مزاياي MIS چون ارتباطات نزديكتر، كنترل دقيقتر و گردآوري داده هاي مطمئن تر و پردازش سريعتر داده ها و تبديل آنها به اطلاعات مديران، از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در برنامه ريزي سازماندهي، رهبري و ايجاد انگيزه، گزارش‌دهي و كنترل استفاده كرده و اين اعمال مديريتي را با نهايت دقت و كارآيي، در مدت زمان بسيار كمتري در سازمان انجام مي دهد. حال براي انجام اين كارها مديريت بايد واسطي به نام مدير سيستم اطلاعاتي مديريت ایجاد نماید. موسساتي كه به سيستم هاي اطلاعات مديريت اوليه مبادرت نمودند چيزهاي ديگري فرا گرفتند. در اين دوره مشخص شد كه مانع عمده در استفاده از سيستم ‌هاي اطلاعات مديريت،  مديران هستند. مديران به عنوان يك گروه درمورد رايانه اطلاعي نداشتند آنان از كارهاي خود آگاهی داشته و مي دانستند چگونه مسائل را حل كنند؛ لكن به اندازه كافي در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تأمل نكرده بودند. در نتيجه براي مديران بيان اين كه دقيقاً ‌از سيستم اطلاعات مديريت چه مي خواهند دشوار بود. اين وضعيت براي متخصصين اطلاعات غيرقابل تحمل بود زيرا كه دانسته هاي آنان از مديريت كم بود، آنها نمي دانستند چه سؤالاتي را پرسش نمايند، با طي زمان مديران درباره رايانه و در مورد فرآيندهاي مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند و متخصصين اطلاعات نيز مباني مديريت را فراگرفتند. سيستم هاي اطلاعات مديريت براي انطباق بيشتر با نيازهاي مديران اصلاح و توسعه يافت.  عاقبت جايگاه سيستم اطلاعات مديريت به عنوان يك زمينه عمده استفاده از رايانه مستحكم شد. سيستم اطلاعات مديريت به دو طريق عمده در حل مساله كمك مي كند: يك منبع اطلاعات در پهنه سازمان فراهم مي نمايد و نيز به شناسايي و درك مساله كمك مي‌كند. نور ساطع از سيستم اطلاعات مديريت با اين هدف است كه براي مديران علائم مساله يا متحمل الوقوع بودن مسائل را اعلام دارد. ضعف عمده سيستم اطلاعات مديريت آن است كه نمي‌تواند نيازهاي خاص هر فرد را برطرف كند، مساله را برآورد سازد. اغلب اوقات سيستم اطلاعات مديريت اطلاعات دقيق موردنياز را فراهم نمي كند مفهوم سيستم پشتيبان تصميم در پاسخ به چنين نيازي بوجود آمد(مك لويد ۱۳۷۸، ۵-۴۳۴،۴۱۱).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.