پرسش و پاسخ دانشجویان
پرسش و پاسخ های دانشجویان در زمینه کسر خدمت سربازی
می 30, 2017
پرسش و پاسخ دانشجویان
پرسش و پاسخ های دانشجویان در زمینه مشاوره پروپوزال یا طرح پیشنهادی
می 31, 2017
پرسش و پاسخ دانشجویان

پرسش و پاسخ دانشجویان

 گروه تحقیقاتی طلوع برای چه رشته و گرایش هایی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خدمات مشاوره ارائه می دهد؟

در رشته های علوم انسانى، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، زبان های خارجی، علوم پزشکى، دامپزشکی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و … توسط گروه تحقیقاتی طلوع خدمات ارائه می گردد.

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علوم انسانی گروه تحقیقاتی طلوع در چه رشته و گرایش هایی خدمات مشاوره ارائه می دهد؟

گروه تحقیقاتی طلوع در رشته های مختلف علوم انسانی مانند مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، روانشناسی (تمامی گرایش‌ها)، حسابداری (تمامی گرایش‌ها)، حقوق (تمامی گرایش‌ها) جغرافیا(تمامی گرایش‌ها)، ادبیات فارسی، عربی، علوم تربیتی و روانشناسی، و… را انجام می دهد.

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علوم مهندسی گروه تحقیقاتی طلوع در چه رشته و گرایش هایی خدمات مشاوره ارائه می دهد؟

در گروه تحقیقاتی طلوع در تمامی رشته های مختلف علوم مهندسی مانند برق (تمامی گرایش ها)، مکانیک (تمامی گرایش ها)، عمران (تمامی گرایش ها)، صنایع، کامپیوتر، عمران ساخت و …خدمات ارائه می دهد.

در علوم پایه در گروه تحقیقاتی طلوع در چه رشته و گرایش هایی خدمات مشاوره ارائه می دهد؟

 گروه تحقیقاتی طلوع در رشته‌های مختلف علوم پایه مانند شیمی (تمامی گرایش‌ها)، ریاضی (تمامی گرایش‌ها)، فیزیک (تمامی گرایش‌ها)، و… خدمات ارائه می گردد.

در علوم پزشکی در گروه تحقیقاتی طلوع در چه رشته و گرایش هایی خدمات مشاوره ارائه می دهد؟

در گروه تحقیقاتی طلوع در رشته های مختلف علوم پزشکی مانند بهداشت، دندانپزشکی، پزشکی عمومی و تخصص و فوق تخصص، پرستاری، مامایی و… خدمات ارائه می گردد.

پایان نامه چیست؟

دانشجویان مقطع ارشد پس از اتمام دروس تحصیلی در ترم آخر، پایان نامه دارند که به صورت ۶ واحد درسی می باشد و به صورت کاری تحقیقی و پژوهشی توسط دانشجو ارائه می گردد. پایان نامه ماحصل نهایی فعالیت پژوهشی یک دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

دانشجویان کارشناسی یا لیسانس هم پایان نامه دارند؟

دانشجویان مقطع لیسانس مانند دانشجویان مقطع ارشد پایان نامه ندارند ولی در برخی رشته های مقطع لیسانس کار پژوهشی در قالب رساله یا پروژه پایانی یا پایان نامه ارائه می گردد.

آیا ارائه پایان نامه برای دانشجویان پژوهش محور لازم است؟

پایان نامه برای دانشجویان پژوهش محور لازم نیست. این گروه از دانشجویان فقط یک مقاله یا سمینار درسی ارائه می دهند و نمره آنها بر اساس آن کار پژوهشی لحاظ می گردد.

چه زمانی دانشجو می تواند پایان نامه خود را شروع کند؟

قبل از شروع نگارش یا نوشتن پایان نامه ابتدا باید پروپوزال یا پیشنهاده توسط دانشجو در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب گردد. پس از کد خوردن پروپوزال در سیستم آموزشی دانشگاه دانشجو می تواند پایان نامه خود را آغاز کند.

پایان نامه ها شامل چه بخش هایی هستند؟

پایان نامه ها شامل ۵ بخش هستند:

 • کلیات پژوهش
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • روش شناسی پژوهش
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتیجه گیری و پیشنهادات

در پایان نامه در بخش کلیات پژوهش چه مطالبی ارائه می گردد؟

بخش کلیات پژوهش با مقدمه ای آغاز و وارد بیان مسئله، سوالات پژوهشی، اهداف پژوهش، چارچوب مفهومی و فرضیات، مدل و … ارائه می گردد.

در پایان نامه در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش مبانی نظری تمامی متغیرهای اصلی پژوهش شرح داده می شود. در قسمت پیشینه پژوهش سعی می گردد پیشینه های داخلی و خارجی چند سال اخیر در راستای حیطه کار پژوهشی ارائه گردد.

در پایان نامه در بخش روش شناسی پژوهش چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش روش شناسی پژوهش سعی می گردد که روش پژوهش و نرم افزارهای مورد نیاز پژوهش شرح گردد. در این قسمت دقیقاً جامعه آماری، حجم نمونه، آزمون های آماری مورد نیاز، روش گردآوری اطلاعات و امثالهم شرح  می گردد.

در پایان نامه در بخش تجزیه و تحلیل داده ها چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش تجزیه و تحلیل داده ها تلاش می گردد که برنامه نرم افزاری برای داده های پژوهش اجرا گردد و خروجی های نرم افزار تحلیل گردد.

در پایان نامه در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات بر اساس نتایج و یافته های پژوهش نکات مهم و کاربردی در راستای اهداف و فرضیات پژوهش ارائه می گردد تا در نهایت پاسخی کامل و کاربردی برای سوال اصلی و سوالات پژوهشی ارائه شود.

رساله دکتری شامل چه بخش هایی هستند؟

یک رساله دکتری شامل ۵ بخش است:

 • کلیات پژوهش
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • روش شناسی پژوهش
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتیجه گیری و پیشنهادات

در رساله دکتری در بخش کلیات پژوهش چه مطالبی ارائه می گردد؟

بخش کلیات پژوهش با مقدمه ای آغاز و وارد بیان مسئله، سوالات پژوهشی، اهداف پژوهش، چارچوب مفهومی و فرضیات، مدل و … ارائه می گردد.

در رساله دکتری در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش مبانی نظری تمامی متغیرهای اصلی پژوهش شرح داده می شود. در قسمت پیشینه پژوهش سعی می گردد پیشینه های داخلی و خارجی چند سال اخیر در راستای حیطه کار پژوهشی ارائه گردد.

در رساله دکتری در بخش روش شناسی پژوهش چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش روش شناسی پژوهش سعی می گردد که روش پژوهش و نرم افزارهای مورد نیاز پژوهش شرح گردد. در این قسمت دقیقاً جامعه آماری، حجم نمونه، آزمون های آماری مورد نیاز، روش گردآوری اطلاعات و امثالهم شرح داده می شود.

در رساله دکتری در بخش تجزیه و تحلیل داده ها چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش تجزیه و تحلیل داده ها تلاش می گردد که برنامه نرم افزاری برای داده های پژوهش اجرا گردد و خروجی های نرم افزار تحلیل گردد.

در رساله دکتری در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات چه مطالبی ارائه می گردد؟

در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات بر اساس نتایج و یافته های پژوهش نکات مهم و کاربردی در راستای اهداف و فرضیات پژوهش ارائه می گردد تا در نهایت پاسخی کامل و کاربردی برای سوال اصلی و سوالات پژوهشی ارائه گردد.

زمان دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد چگونه تعیین می گردد؟

زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پس از طی نمودن انجام اصلاحات و مراحل اداری در امور پژوهشی یا آموزشی دانشگاه تعیین می گردد و اساتید راهنما و داور و مشاور در یک روز و ساعتی خاص هماهنگ می گردند تا دفاع دانشجو صورت بگیرد.

زمان دفاع رساله دکتری چگونه تعیین می گردد؟

زمان دفاع از رساله دکتری پس از طی نمودن انجام اصلاحات و مراحل اداری در امور پژوهشی یا آموزشی دانشگاه تعیین می گردد و اساتید راهنما و داور و مشاور در یک روز و ساعتی خاص هماهنگ می گردند تا دفاع دانشجو صورت بگیرد.

استرس های قبل از دفاع دانشجویان چگونه توسط گروه تحقیقاتی طلوع برطرف می گردد؟

دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد استرس های خاص خود را دارد و می توان با آموزش قبل از دفاع این مشکلات را کاهش نمود. گروه تحقیقاتی طلوع برای تسهیل دفاع سعی می کند برای دانشجویان جلسه توجیهی قبل از دفاع بگذارد همچنین برای مشتریان شهرستانی یا خارج از کشور کنفرانس تلفنی یا اسکایپ یا … برگزار می کند.

تبدیل پایان نامه به کتاب توسط گروه تحقیقاتی طلوع انجام می شود؟

تبدیل پایان نامه به کتاب نیز یکی از خدمات مهم گروه تحقیقاتی طلوع برای دانشجویانی است که پایان نامه یا رساله ی دکتری شان ارزشمند بوده است و قابلیت تبدیل به کتاب را دارد.

آیا گروه تحقیقاتی طلوع در ترجمه یا تالیف کتاب نیز فعالیت دارد؟

بله. یکی از فعالیت های مهم گروه تحقیقاتی طلوع ترجمه تخصصی کتاب ها برای افراد یا ارگان ها است. در ضمن تألیف کتاب نیز یکی از خدمات مهم این گروه تحقیقاتی می باشد. پس از آن کار دریافت شابک و مجوز و طراحی روی جلد، صفحه چینی کتاب نیز در گروه تحقیقاتی طلوع انجام می شود.

آیا گروه تحقیقاتی طلوع خدمات ترجمه و تایپ نیز ارائه می دهد؟

بله. گروه تحقیقاتی طلوع ترجمه و تایپ متون تخصصی و عمومی را انجام می دهد. ترجمه ها توسط مترجمان حرفه ای و تخصصی هر رشته صورت می گیرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

4 Comments

 1. فاطمه گفت:

  سلام در مورد موضوع پایان نامه دکتری مدیریت منابع انسانی از شما راهنمایی می خوام موضوعی که مقاله به خوبی ازش استخراج بشه و منابع کافی باشه زیاد به دردسر نیفتیم

  • TMRG گفت:

   سلام.
   جهت دریافت مشاوره با دفتر تماس بگیرید یا شماره تماس ارسال بفرمایید.
   موفق باشید.

 2. مهدی گفت:

  سلام وقتتون بخیر میخاستم بدونم راهنمایی برای پایان نامه ارشد مخابرات میدان هم انجام میدید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.