روش شناسی تحقیق و نوع اطلاعات در آن
روش شناسی تحقیق و نوع اطلاعات در آن
فوریه 4, 2016
ساختار بحث و نتیجه گیری در مقالات علمی
ساختار بحث و نتیجه گیری در مقالات علمی
فوریه 10, 2016
ساختار و ترتیب ارائه ی نتایج یا یافته ها در تحقیق و مقاله

ساختار و ترتیب ارائه ی نتایج یا یافته ها در تحقیق و مقاله

فصل یازدهم: نتایج یا یافته ها

نتایج و یافته ها همان اطلاعات و داده های به دست آمده برای پاسخ به مسأله، پرسش های پژوهش، تأیید حکم، تأیید یا رد فرضیه ها، و نیز تحقق هدف ها هستند که به نظم درآمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

در بخش یافته ها و نتایج مقاله، نتایج و یافته های کلیدی به صورت عینی گزارش می شوند و در راستای تأیید یا رد آن ها استدلال یا تفسیر های نظری مطرح نمی گردد.

بهتر است یافته ها و نتایج که هم به صورت توصیفی و هم به صورت استنباطی یا تحلیلی هستند با ترکیبی از متن، جدول، نمودار و یا شکل ارائه شوند تا به درک بهتر خوانندگان بینجامند.

ساختار نتایج یا یافته ها

وقتی فرضیه های آزمون پذیری را مطرح می کنید که به صورت تجربی قابل آزمون هستند، وقتی مسأله یا پرسشی را طرح می کنید که می توان از طریق جمع آوری اطلاعات یا داده ها به آن پاسخ داد، شما اقدام به مطالعه ی “میدانی یا اسنادی” ، جهت جمع آوری و انباشت اطلاعات و داده ها می کنید. اطلاعات و داده های جمع آوری شده مواد خامی هستند که اگر به همان صورت ارائه شوند نه تنها مشکلی را حل نخواهند کرد، بلکه خواننده را گیج و در میان انبوه اطلاعات و عددهای بی سرو ته گمراه خواهند کرد. بنابراین، این داده ها می بایست به صورت قابل کنترل درآیند و آنگاه تجزیه و تحلیل شوند. پس لازم است اطلاعات و داده های خود را هم به صورت توصیفی و هم به صورت استنباطی یا تحلیلی مطرح نمایید.

۱- یافته ها یا نتایج توصیفی

یافته ها یا نتایج توصیفی شامل توصیف نمونه ی مورد مطالعه که می تواند شامل درصدی از کل جامعه که به عنوان نمونه انتخاب شده است و یا کل اعضای جامعه در یک مطالعه ی کل شماری باشد. در هر پژوهشی اعم از پژوهش های کمی گرایانه یا کیفی گرایانه، پژوهشگر به توصیف ویژگی های اعضای نمونه ی خود که معمولاً آزمودنی ها می باشند، می نماید.

اگر داده های شما از نوع مقوله ای (اسمی یا رتبه ای) هستند، بهتر است فراوانی و درصد آن ها را گزارش نمایید. برای این منظور می توانید داده های خود را هم به صورت متنی و هم به صورت جدولی و نموداری گزارش نمایید.

اگر داده های شما از نوع عددی پیوسته (فاصله ای و نسبی) بود، می توانید از تمامی شاخص های گرایش مرکزی و از تمامی شاخص های پراکندگی استفاده نمایید. گزارش خود را هم می توانید به صورت متنی ارائه دهید و هم به صورت جدولی و نموداری.

۲- یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی

وقتی داده ها در قالب های قابل کنترل و قابل درک قرار می گیرند و مرتب می شوند، می بایست مورد تحلیل قرار گیرند. نتایج این تحلیل ها، یافته های اصلی این پژوهش و مطالب این بخش را تشکیل می دهند. در این جا پژوهشگر یا مقاله نویس پرسش ها، فرضیه ها، یا هدف های خود را مطرح و در راستای آن ها دست به تجزیه و تحلیل می زند.

ترتیب ارائه ی یافته ها یا نتایج

در ارائه ی یافته ها یا نتایج به دو صورت می توان عمل کرد:

۱) به صورت جدا

۲) به صورت مجتمع

۱- ارائه ی یافته ها یا نتایج به صورت جدا

در ارائه ی جدای یافته ها یا نتایج، یافته ها یا نتایج مربوط به هر پرسش یا فرضیه یا هدف به صورت مجزا مطرح می گردد. در این روش می توان پرسش، فرضیه، یا هدف مورد نظر را مطرح نمود و آنگاه یافته های توصیفی و استنباطی آن را چه به صورت متنی و چه به صورت جدولی و نگاره ای ارائه نمود.

۲- ارائه ی یافته ها و نتایج به صورت مجتمع

در ارائه ی مجتمع یافته ها و نتایج، یافته ها و نتایج مربوط به پرسش ها یا فرضیه ها یا هدف های گوناگونی که از نظر روش های به کار رفته برای تجزیه و تحلیل آن ها همراستا هستند در قالب جدول ها، نگاره ها، یا متن های یکپارچه در یک جا و به صورت مجتمع توصیف و ارائه می گردند.
در این روش، بسیاری از نویسندگان مقاله ترجیح می دهند اطلاعات و داده های خود را در ابتدا و به صورت یکپارچه توصیف نمایند- آماره های توصیفی خود را در ابتدا ارائه دهند، و آنگاه تحلیل های خود را مطرح نمایند.

چگونگی ارائه ی یافته ها و نتایج

نویسنده یا پژوهشگر می بایست بهترین و رساترین روش ها را برای ارائه ی یافته ها و نتایج خود انتخاب نماید.

یافته ها و نتایج خود را به گونه ای ارائه دهید که در اولین نگاه نه تنها قابل درک، بلکه جذاب و گیرا نیز به نظر آید.

شما می توانید یافته ها و نتایج خود را هم به صورت متنی و هم به صورت متنی- نگاره ای طرح کنید.

۱- ارائه ی یافته ها و نتایج به صورت متنی

نویسنده مقاله زمانی فقط از متن برای ارائه ی یافته ها و نتایج خود استفاده می کند که یا داده های عددی در اختیار نداشته باشد و یا داده های عددی او آنقدر زیاد نباشند که خواننده را گیج و سردرگم نمایند. وقتی می خواهید یافته ها و نتایج خود را به صورت متنی گزارش نمایید، سعی کنید آن را به گونه ای ساده و قابل درک بنویسید که گویی داستانی را برای خواننده خود بازگو می کنید.

۲- ارائه ی یافته ها و نتایج به صورت متنی- نگاره ای

در بیشتر مواقع، روش متنی- نگاره ای به عنوان روش غالب در مقاله ها به کار گرفته می شود. این امر بویژه زمانی صادق است که شما بخواهید یافته های کمی و یا آمیخته ای از یافته های کمی و کیفی را گزارش نمایید.

به عنوان کلیدی ترین قانون در این روش، شما می بایست ترتیبی دهید تا متن ها و نگاره ها (جدول ها، نمودارها، و شکل ها) مکمل هم باشند و نه متناقض همدیگر.

نگاره ها می بایست به گونه ای طراحی شوند که خواننده بتواند بدون مراجعه به متن آن ها را درک و تفسیر نماید.

از نگاره زمانی استفاده می کنید که:

 • واژگان به تنهایی مفهوم مورد نظر را نرسانند؛
 • بخواهید نکته ای مهم را خلاصه کنید؛
 • و بخواهید اطلاعات پیچیده تر را آسان تر نمایید.

در ارائه ی نگاره موارد زیر را رعایت کنید:

 • نگاره را طوری در متن قرار دهید که خواندن آن برای خواننده آسان باشد.
 • حداقل یک بار در متن از آن نام ببرید.
 • نگاره را در همان صفحه ی مورد اشاره قرار دهید.
 • عنوان نگاره و منبع آن را به همراه نگاره ذکر کنید.

ملاحضه هایی در زمینه ی ارائه ی یافته ها یا نتایج

برای اینکه بخش یافته ها یا نتایج به خوبی سازمان یابد و ارائه گردد، لازم است موارد زیر رعایت گردد:

 • بخش یافته ها یا نتایج را مبتنی بر توالی نگاره ها (جدول ها، نمودارها، شکل ها، و تصویرها) سازماندهی کنید.
 • هر کدام از نگاره های خود را به صورت مجزا شماره گذاری کنید و به ترتیبی آن ها را بیاورید که در متن به آن ها اشاره شده است.
 • عنوان و مشخصات نگاره را ذکر کنید.
 • اگر از جدول استفاده می کنید، برای خانه های عمودی و افقی آن ها عنوانی را منظور کنید.
 • وقتی از نگاره استفاده می کنید، حداقل یک بار در متن به آن اشاره نمایید.
 • وقتی از شکل و تصویر استفاده کنید که بخواهید به نوشته های خود سندیت ببخشید و یا بر موضوع هایی تأکید نمایید.
 • وقتی پرسش ها، هدف ها، یا فرضیه هایی را مطرح می کنید، نتایج مربوط به آنها را به همان ترتیبی که آن ها را مطرح کرده اید، بیاورید.
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.