درک قیمت
سپتامبر 7, 2014
ادراک مصرف کننده از قیمت
سپتامبر 7, 2014

رضايت از قیمت يک عامل مهم است كه روابط فروشنده خريدار را تحت تاثیر قرارمی دهد. و حتی از ديد نظريه پردازان بازاريابی، قیمت مهمترين عامل تعیین كننده رضايت مشتريان است(ویرویلیت و همکاران ،۲۰۰۹). چرا كه قیمت يکی از انعطاف پذيرترين عناصر آمیخته با بازاريابی است و بعد از تغییر ويژگی محصولات و خدمات دستخوش تغییرات می شود(دورلین و ویرویلیت ،۲۰۰۸). مطالعات حوزه بازاريابی، بیانگر اين حقیقت هستند كه يک سازمان برای رسیدن به موفقیت بايد نیازهای مصرف كننده را نسبت به رقبای خود به طور موثرتری تامین نمايد(دی  ،۱۹۹۴) و نسبت به رقبا نیازها و خواسته های مشتری را به درستی شناسايی و تامین نمايد(گایو و ساموگی ،۲۰۱۲) و از آنجاكه قیمت تنها عنصر آمیخته با بازاريابی است كه مستقیماً موجب ايجاد درآمد می شود(په و همکاران ،۲۰۱۱). می تواند عامل تاثیر گذاری در تصمیم گیری مشتری و ايجاد وفاداری او نسبت به يک كالای خاص محسوب شود.

رضايت از قیمت مفهوم پیچیدهای است و از ابعاد متفاوتی تشکیل شده است. سازمان هايی كه ادعا می كنند رضايت مشتريان برايشان اهمیت دارد، بايد به اين ابعاد توجه ويژه ای داشته باشند(رنزال و همکاران ،۲۰۰۶).

چرا كه امروزه مشتريان بیش از پیش نسبت به ارزش حساس شده اند و تاكید بیشتری بر قیمت و ارزش خدمات وكالاهای دريافتی دارند(انویچانونت ،۲۰۰۱). سازمان هايی كه ارزش بالاتری به مشتری اعطاء میكنند، آنها را راضی تر نگه میدارند و وفاداری ايشان را افزايش می دهند. مونرو(۱۹۹۰) در تعريف ارزش دريافتی از سوی مشتری، به بررسی هزينه منفعت كالای دريافتی اشاره میكند. اگر كیفیت دريافتی از هزینه پرداختی بیشتر باشد، ارزش كالا برای مشتری زياد است و بالعکس(مونورو ،۱۹۹۰).

در سالهای اخیر درک فزاينده ای از لزوم ايجاد رابطه بلند مدت بین خريداران كالاها و خدمات و تامینكنندگان ايجاد شده است .اين امر به ويژه تائید كننده اين مهم است كه روابط بلند مدت میتواند اثرات مفیدی از قبیل كاهش هزينه و بهبود بهره وری را برای سازمان به ارمغان بیاورد(گایا و اسپیلر ،۲۰۰۸). شکی نیست كه ايجاد و بهبود روابط بین خريدار و فروشنده برای سازمانهايی كه به دنبال يک رابطه استراتژيک بلند مدت با شركاء تجاری خود هستند ضرورت دارد(وبر و همکاران ،۱۹۹۱).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.