آموزش مطالب روز حقوق
اذن در لغت | تعریف واژه اذن
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
ولی در ازدواج از نظر فقیهان حنفی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

در کتاب لغت فارسی معانی ولایت بدین گونه میباشد:

  1. متکفل کارکسی شدن
  2. دست یافتن بر چیزی وتصرف کردن برآن
  3. تسلط داشتن
  4. ولی بودن، مقام ولی

در کتاب لغت عربی ولایت یعنی :

  1. عهده داری کاری
  2. اختیاری قانونی که دارنده آن میتواند عقود را انشاء کرده وتنفیذ کند

استاد زحیلی ولایت بر نفس و ولایت بر مال را چنین تعریف میکند:

ولایت بر نفس یعنی اشراف بر امور شخصی چون ازدواج، تعلیم، تأدیب، مداوا ، آشنا ساختن با حرف میباشد وولایت بر مال یعنی اشراف بر امور مالی وحقوقی مالی قاصر.

دکتر عبدالکریم زیدان ، ولایت را عبارت از سلطه شرعی شخص به ایجاد تصرف درست ونافذ بر جان ومال خود یا دیگران میدادند.

از نگاه این پژوهشگر دونوع ولایت وجود دارد: قاصره که برای خود فرد وسود شخص است. ولایت متعدیه که برای فرد ولی به سود دیگران است واین خود بر سه قسم است: بر مال، برجان، بر هر دو و این اقسام دارای انواع حفاظت ضم (ضم الصغیر برای صیانت صغیر) و ولایت ترویج است.

ولایت در اصطلاح فقهی

ولایت به فتح وبه معنای یاری رساندن است و فقیهان آن را حق تنضیف سخن فردی بر غیر میدانند . چه آن غیر راضی باشد یا راضی نباشد ولایت در ازدواج عبارت است از: سلطه شرعی شخص کامل به حکم شرع بر مولی علیه به جهت نقصی که در مولی علیه وجد دارد و مصلحتی که به او باز میگرداند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.