مطالب آموزشی ادبیات و زبان انگلیسی
Max Horkheimer and Critical Theory
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی
نمونه های گیاهی مورد استفاده در ریزازدیادی
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

مطالب آموزشی زیست شناسی

کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست، سلول، بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها، رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.

به عبارت دیگر کشت بافت گیاهی کشت در شیشه سلول­ها و اندام­های گیاهی بوده که به کالوس (توده سلولی تمایزنیافته) و جنین گیاهی و اندام­های گیاهی تقسیم و باززایی می­ ­شوند. این تکنیک وابسته به شرایطی مانند نوع جدا کشت و محیط کشت مغذی است. درحال حاضر تکنیک های کشت بافت به عنوان ابزاری قوی برای مشکلات اساسی و کاربردی بیولوژی گیاهی درآمده است. علاقه مندی به کشت بافت و توانایی آن دراصلاح گیاهان به صورت یک موضوع جهانی درآمده است.

انواع کشت بافت

کشت گیاه کامل: یک بذر ممکن است در شرایط آزمایشگاهی کشت شود و یک گیاهپه و در نهایت یک گیاه کامل را بوجود آورد.

کشت جنین: در این نوع کشت جنین جدا شده و پس از حذف پوسته بذر کشت داده می شود.

کشت اندام گیاهی: در این نوع کشت اندام مختلف گیاهی مانند مریستم، کشت ریشه، کشت نوک ساقه قابل تشخیص است.

کشت کالوس: اگر یک بافت تمایز یافته جدا شود و در شرایط آزمایشگاهی تولید توده سلولی تمایز نیافته به نام کالوس نماید، این پدیده را کشت کالوس می گویند.

کشت سلول: کشت سلولهای منفرد که به کمک آنزیم ها به روش های مکانیکی از یک بافت گیاهی یا سوسپانسیون سلولی بدست می آیند.

کشت پروتوپلاست: کشت پروتو پلاست هایی که در اثر هضم آنزیمی دیواره سلولی بوجود آمده اند، کشت پروتو پلاست نام دارد.

ریز ازدیادی

ریز ازدیادی عبارت است از تولید گیاه با استفاده از قسمت های بسیار ریز گیاه، بافت ها و سلولهای گیاهی، که تحت شرایط استریل شده درون لوله آزمایش و یا ظرف های دیگری که محیط و مواد غذایی در آنها به دقت کنترل می شوند. ده ها سال است که در آزمایشگاه های تحقیقاتی، قابلیت رشد بافت های گیاهی، مانند پنبه (کالوس) و یا تعلیق سلولی و اندام های گوناگون گیاهی مانند ساقه، گل، ریشه و جنین کم و بیش به صورت نامحدود و به عنوان ابزاری پژوهشی در دست متخصصین ژنتیک، باغبانی، گیاه شناسی و بیماری های گیاهی می باشد. روش هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، به طور کلی کشت بافت نامیده می شوند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.