آموزش مطالب روز حقوق
ولی در ازدواج از نظر فقیهان حنفی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
ولی ازدواج در فقه مالکی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

فقیهان شافعی نظیر فتاوی حنیفان را در مورد ولی در ازدواج دارند و سزاوارترین ولی ها را پدر میدانند. پس از او جد است و بعد پدر جد، سپس برادران ابوینی یا پدری، بعد پسر برادر و هر چه پایین رود . بعد عموها ولایت دارند. سپس نوبت به دیگر اقارب است  که ارث میبرند. ظاهرتر آن است  که برادر ابوینی به برادر پدری تنها مقدم میشود.پسر به عنوان پسر بودن نمیتواند ولی مادرش در ازدواج باشد ، سپس اگر پسرپسر عمو ویا کسی که مولی علیه را آزاد کرده است ( اگر برده بود) یا قاضی باشد، ولی ازدواج او خواهد بود. اگر هیچ کدام یافت نشد آزاد کننده وسپس اقارب پدری همانند ارث، ولی در ازدواج خواهند بود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.