مطالب آموزشی مدیریت
تمايز مديريت و رهبري
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

وﻓﺎداري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﻲ، اﺷﺘﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳـﻚ ﮔـﺮوه، آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ، ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد، ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ يک ﮔﺮوه و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﻻﻟﺖ دارد.

در ماندگاري کارکنان دانشي برخي از پژوهشگران عوامل محيط داخلي، محيط خارجي و انگيزشي و پاري ديگر عوامل محيطي، ساختاري و شخصي را تأثيرگذار مي­دانند. در اين ميان برخي از پژهشگران به ترکيبي از اين دو دست يازيده اند و حتي به اضافه نمودن عوامل و متغيرهايي اقدام نموده اند.

عوامل محيطي

عوامل محيطي تابع شرايط خاص اجتماعي­، اقتصادي و سياسي هر جامعه است­، که در تعامل بين شغل فرد و زندگي خانوادگي او نقش ايفا مي کنند و به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر ماندگاري افراد تأثير دارند ضمن اينکه نمي توان مصاديق مشترکي را براي همه جوامع بر شمرد­.

عوامل سازماني

کارکنان دانشي از وجود نظام ديوان سالاري و کاغذ بازي در سازمان بسيار آزرده مي­ شوند­. آنها ترجيح مي­دهند در سازمان­ هاي کوچک فعاليت نمايند­. زيرا از آزادي عمل بيشتري برخوردارند و در آنها رسميت کمتري وجود دارد­. آنها ساختار تخت و غير متمرکز ساختاري که انعطاف پذيري لازم براي انجام کارهاي علمي و فکري را فراهم نمايد ، مشوق خلاقيت و ابتکار عمل باشد و در برابر تغيير انعطاف پذير باشد را شرط اثربخشي کارشان مي ­دانند و مي توان به تعهد سازماني، رضايت شغلي، مشارکت سازماني و اهداف سازماني تقسيم بندي نمود.

عوامل شخصي

کارکنان انتظار دارند که علاوه بر آموزش هاي مناسب در زمينه شغل فعليتشان، شرکت به آنها فرصت يادگيري در زمينه هاي مورد علاقه شان حتي در زمينه هاي نامرتبط به کار و نيز در زمينه ­هايي که موقعيت شغلي آنها را در آينده بهبود مي دهد­، فراهم سازد­.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.