مزیت رقابتی
سپتامبر 3, 2014
ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک
سپتامبر 3, 2014

اکثر محققان بازاريابي معتقدند که معيارهاي ذهني عملکرد مانند رضايت مشتري، وفاداري مشتري و … عاملي مهم و موثر در معيارهاي عيني عملکرد مانند حاشيه سود، ROIو …است(پارسيان و اعرابي،۱۳۸۰، ۱۳۸-۱۲۵). بر اين اساس عملکرد کسب وکار از سه جزء تشکيل شده است که عبارتند از عملکرد بازار، انگيزش عملکرد و عملکرد بهره وري. در عملکرد بازار بر مقدار فروش، رشد فروش و سهم بازار، در انگيزش عملکرد به ميزان انگيزه نيروي کار و مشتريان و در عملکرد بهره وري به کليه عوامل بهره وري مثل بهره وري نيروي کار، مواد اوليه و سرمايه تاکيد مي¬شود. پژوهشگران مديريت از معيارهاي فوق به، طور مکرر استفاده کرده اند. پژوهشهاي متعدد هم نشان دهنده روايي و پايايي آن است )فروزنده،۱۳۸۱، ۷۱).

عملكرد كلي

جاورسكي و كوهلي (۱۹۹۳) عملكرد كلي را ارزيابي قضاوتي عملكرد كلي شركت در مقايسه با رقباي عمده¬اش در طي سال گذشته تعريف كردند. جاورسكي و كوهلي، پيت و همكاران(۱۹۹۶)، بيكر و سينكولا(۱۹۹۹) مشاهده نمودند كه بازارگرايي بر عملكرد كلي شركت تاثير مثبت دارد.

عملکرد مالي

عملکرد مالي نشان دهنده سودها، درآمدها و بازده سرمايه گذاري و بازده فروش سازمان مي باشد(سن مارتين،۱۳۸۶، ۲۱۰). با توجه يه اينکه اغلب افراد درون سازماني و برون سازماني به رقم سود به عنوان سنجه اصلي براي ارزيابي عملکرد مالي مي¬نگرند معيارهاي عمکرد مالي شامل: نسبت هاي مالي شرکت، فروش شرکت،ريسک، رشد فروش شرکت، سرمايه شرکت، نرخ تورم، هزينه و … است.

عملکرد غير مالي

اگرچه معيارهاي غير مالي در سيستم مديريت شرکتها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است بر اساس نظر اين پژوهشگران دليل اصلي استفاده از معيارهاي غير مالي بر عملکرد مالي شرکت است.

معيارهاي غيرمالي ارزيابي عملكرد، به احتمال زياد، از ديدگاه كاركنان، داراي مطلوبيت خواهند بود. گستره و تنوع معيارهاي غيرمالي ارزيابي با توجه به محيط عملياتي كاركنان، متفاوت است. از آنجا كه معيارهاي غير مالي گستره وسيعي از عملكرد و دستاوردهاي كاركنان را پوشش مي¬دهد، براي آنان داراي اهميت زيادي است و ارزيابي بر اساس اين معيارها، براي آنان بسيار مطلوب خواهد بود. معيار مالي شامل رضايت مشتري، رضايت کارکنان، اعتماد مشتري، وفاداري، نگهداري مشتري، جذب و … است.

سهم بازار

بخشی از کل بازار که مؤسسه آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید(روستا،۱۳۸۱).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.