موضوعات پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جدیدترین حیطه های پایان نامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دی ۸, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه روانشناسی
جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته روانشناسی
دی ۸, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته حسابداری بپردازیم:

 • بررسی و تاثير حاكميت شركتي، عملكرد شركت و عدم تقارن اطلاعاتي.
 • بررسی رابطه سود سهام تقسیمی و ارزش شرکت.
 • بررسی تاثیر نقدشوندگی  بر کیفیت بازار.
 • بررسی مسئولیت اجتماعی و علمکرد مالی.
 • بررسی قدرت مدیرعامل، ریسک پذیری شرکت ها و نقش سهامداران بزرگ.
 • بررسی رفتارهای مشارکت سهامداران بزرگ، ریسک پذیری مدیران و عملکرد نوآوری شرکت.
 • بررسی شوک های دوره ای و بازده سهام.
 •  بررسی نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود.
 • بررسی سرمایه سازمان، انعطاف پذیری بازار کار و بازده سهام.
 • بررسی دارایی ملموس، نگه داشت وجه نقد و توسعه مالی.
 • بررسی تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود.
 • بررسی انواع سرمایه گذاران و نوسانات بازگشت سهام.
 • بررسی رقابت بازار محصول و فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت.
 • بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و ظرفیت های نوآورانه.
 • بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و رهبری اخلاقی بر روی قصد فروش.
 • بررسی تضعیف ریسک منحصر به فرد و بازده سهام مورد انتظار.
 • بررسی میزان تأثیر پذیری نظر حسابرس.
 • بررسي رابطه بين ظرفيت مالياتي و استفاده از اصل افشاء .
 • ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر رواب‍ط ح‍س‍اب‍رس‌-ح‍س‍اب‍رس‌ و م‍ش‍ت‍ری‌-ح‍س‍اب‍رس‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ارزشيابی ن‍ادرس‍ت‌ ب‍ازار از ش‍رک‍ت‌ ه‍ا.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ق‍درت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و م‍ي‍زان‌ ت‍م‍رک‍ز درآم‍د.
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ق‍ض‍اوت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ص‍ورت ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌.
 • ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ وص‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ي‍زم‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ دول‍ت‍ی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌ اي‍ران‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍غ‍ي‍ي‍ر ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ داراي‍ی‌ ه‍ا و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت ه‍ا.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍ق‍ف‌ و ک‍ف‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ص‍رف‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌، ان‍دازه‌، ارزش‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود ب‍ر ن‍رخ‌ رش‍د س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌.
 • اث‍رات‌ ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ک‍اراي‍ی‌ ب‍ورس‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ازاد س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌.
 • ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌.
 • س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ازار و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌.
 • ت‍اث‍ي‍ر ت‍وق‍ف‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذي‍ری‌ ق‍ي‍م‍ت‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍ه‍داری‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍دی‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌.
 • ‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍رخ‌ ت‍ورم‌ و ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ آن‍ه‍ا.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ازار و ب‍ازده‌ اض‍اف‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ري‍س‍ک‌ ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ی‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍طای‌ س‍ود پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر ري‍س‍ک‌.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*