موضوعات پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جدیدترین حیطه های پایان نامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه روانشناسی
جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته روانشناسی
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته حسابداری بپردازیم:

 1. بررسی اثرات کار سازمان یافته بر غرامت بدهی مدیر عامل.
 2. بررسی بازبینی قدرت بازار حسابرس و کیفیت حسابرسی: اثرات تمرکز بازار، فاصله سهم بازار و رهبری.
 3. بررسی ویژگی‌های کیفی افشای غیر GAAP و کیفیت سود غیر GAAP.
 4. یادگیری در مورد قرار گرفتن در معرض عوامل خطر از سود: پیامدهای قیمت گذاری و دستکاری دارایی.
 5. بررسی تقاضا برای اطلاعات عمومی‌ توسط سرمایه گذاران محلی و غیر محلی: شواهد از داده‌های سطح سرمایه گذار.
 6. بررسی نظریه سلسله مراتب و تصمیمات مالی: شواهدی از تغییرات در مقررات گزارشگری مالی.
 7. کیفیت افشای اجباری غیرمالی (ریسک): نقش تعدیل کننده مؤسسه حسابرسی و تحقیق حسابداری در مورد شرکت‌های خصوصی.
 8. استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری، استانداردهای حسابداری حقوق کوچک و متوسط در کسب و کارهای خرد و متوسط.
 9. بررسی و تأثير حاكميت شركتي، عملكرد شركت و عدم تقارن اطلاعاتی.
 10. بررسی ارتباط بین ویژگی مدیران و بازده غیرعادی سهام.
 11. واکنش بیش از حد بازار، اطلاعات خاص شرکت و اقتصاد کلان متغیرها.
 12. اثربخشی کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی، ویژگی های خاص شرکت و گزارشگری مالی.
 13. ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ریسک شرکت با تأکید بر مالکیت خانوادگی.
 14. ارتباط بین اثربخشی هیئت مدیره، ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی با ریسک حسابرسی.
 15. رفتار مدیر عامل و عملکرد پایداربا نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی.
 16. مشارکت های اجتماعی و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به نقش تمرکز مالکیت.
 17. رابطه بین فعالیت‌های محیطی و فشار رقابتی شرکت با توجه به نقش موقعیت مالی شرکت.
 18. تأثیر سرمایه فکری بر اهرم مالی با توجه به نقش سودآوری.
 19. تأثیر پیچیدگی صورت‌های مالی بر سیاست های تقسیم سود با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی.
 20. بررسی ارتباط بین قضاوت حسابرسان وارائه مجدد صورتهای مالی.
 21. ارزش واقعی حسابداری برای دارایی­ های غیرمستقیم و هزینه­ های ممیزی: شواهد از شرکت های ایران.
 22.  کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی اداری و انتخاب سرمایه گذاری سرمایه در ایران.
 23. بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران.
 24. رابطه بین نقدشوندگی سهام و نگهداشت وجه نقد شرکت.
 25. حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای جذب مسئولیت اجتماعی و محیط زیست.
 26. تاثیر اخبار بد بر هزینه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 27. افشاگری ارزش متعارف دارایی‌های طرح بازنشستگی و هزینه‌های حسابرسی
 28. بررسی قدرت مدیرعامل، ریسک پذیری شرکت ها و نقش سهامداران بزرگ.
 29. بررسی رفتارهای مشارکت سهامداران بزرگ، ریسک پذیری مدیران و عملکرد نوآوری شرکت.
 30. بررسی شوک های دوره ای و بازده سهام.
 31. بررسی سرمایه سازمان، انعطاف پذیری بازار کار و بازده سهام.
 32. بررسی دارایی ملموس، نگه داشت وجه نقد و توسعه مالی.
 33. بررسی تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود.
 34. بررسی انواع سرمایه گذاران و نوسانات بازگشت سهام.
 35. بررسی رقابت بازار محصول و فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت.
 36. بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و ظرفیت های نوآورانه.
 37. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و رهبری اخلاقی بر روی قصد فروش.
 38. بررسی تضعیف ریسک منحصر به فرد و بازده سهام مورد انتظار.
 39. بررسي رابطه بين ظرفيت مالياتي و استفاده از اصل افشاء.
 40. ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌.
 41. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر رواب‍ط ح‍س‍اب‍رس‌-ح‍س‍اب‍رس‌ و م‍ش‍ت‍ری‌-ح‍س‍اب‍رس‌.
 42. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ارزشيابی ن‍ادرس‍ت‌ ب‍ازار از ش‍رک‍ت‌ ه‍ا.
 43. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌.
 44. ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌.
 45. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ق‍درت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و م‍ي‍زان‌ ت‍م‍رک‍ز درآم‍د.
 46. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ق‍ض‍اوت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ص‍ورت ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌.
 47. ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌.
 48. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ وص‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌.
 49. ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ي‍زم‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ دول‍ت‍ی‌.
 50. ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌.
 51. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌ اي‍ران‌.
 52. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌.
 53. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‌.
 54. ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍غ‍ي‍ي‍ر ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌.
 55. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ داراي‍ی‌ ه‍ا و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 56. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت ه‍ا.
 57. ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍ق‍ف‌ و ک‍ف‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌.
 58. ب‍ررس‍ی‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ص‍رف‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌، ان‍دازه‌، ارزش‌.
 59. ب‍ررس‍ی‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود ب‍ر ن‍رخ‌ رش‍د س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌.
 60. اث‍رات‌ ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ک‍اراي‍ی‌ ب‍ورس‌.
 61. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ازاد س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌.
 62. ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌.
 63. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌.
 64. س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌.
 65. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ازار و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌.
 66. ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌.
 67. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍ه‍داری‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍دی‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌.
 68. ‌ ت‍أث‍ي‍ر ن‍رخ‌ ت‍ورم‌ و ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 69. رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ آن‍ه‍ا.
 70. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 71. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ازار و ب‍ازده‌ اض‍اف‍ی‌ س‍ه‍ام‌.
 72. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍طای‌ س‍ود پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر ري‍س‍ک‌.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

2 Comments

 1. علی حسینی گفت:

  سلام
  با احترام
  من در مرحله انتخاب موضوع برای رساله دکتری حسابداری می باشم لطفا راهنمایی بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.