موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
نوامبر 21, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها
بانک موضوعات پایان نامه و تحقیق مهندسی شیمی
نوامبر 23, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی بپردازیم:

 • قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی: بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی.
 • Paradoxical frames and creative sparks: Enhancing individual creativity through conflict and integration.
 • اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش کار کارکنان.
 • Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude
 • اندازه گیری عملکرد غیرمالی و مالی : آنها چگونه بر وضوح نقش کارکنان و عملکرد تاثیر می گذارند؟
 • Non-financial and financial performance measures: How do they affect employee role clarity and performance?
 • رفتار مشتری گرای کارکنان خدمات ستادی: نیاز به داشتن اراده و توانایی.
 • Customer-oriented behavior of front-line service employees: The need to be both willing and able.
 • ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی.
 • The value of human resource management for organizational performance.
 • تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) در جهت مشتری محوری: موردی از یک آسایشگاه سالمندان.
 • An investigation on the effect of organizational citizenship behaviors (OCB) toward customer-orientation: A case of Nursing home.
 • تفاوت‌هاي فردي در رابطه مابين رضايت نسبت به پاداش‌هاي شغلي و رضايت‌شغلي.
 • Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction.
 • عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی.
 • Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction.
 • تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی.
 • Effect of diversity on human resource management and organizational performance.
 • درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP).
 • Understanding the link between organizational learning capability and ERP system usage: An empirical examination.
 • بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش در تیم های کاری سازمانی.
 • EVALUATION OF ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE SHARING IN WORK TEAMS.
 • برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی عملکردهای منابع انسانی اجرایی.
 • Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions.
 • رتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند.
 • The Relationship between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment.
 • نقش رهبری دانش محور در شیوه های مدیریت دانش و نوآوری.
 • The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation.
 • نقش واسط عدالت سازماني بر روابط بين رويه هاي ارزيابي عملكرد اداري و تعهد سازماني.
 • The mediating role of organizational justice on the relationship between administrative performance appraisal practices and organizational commitment.
 • تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات.
 • Employee relationship management – realizing competitive advantage through information technology.
 • رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران: یک چارچوب پیشنهادی.
 • The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework.
 • مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی.
 • A study of enterprise resource planning (ERP) system performance measurement using the quantitative balanced scorecard approach.
 • تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: یافته های یک پژوهش.
 • The Impact of Organizational Communication on Organizational Citizenship Behavior: Research Findings.
 • ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی.
 • Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution.
 • تأثیر خلق و خو بر رفتار مشتری: خلق و خوی کارکنان و عوامل محیطی.
 • The impact of mood on customer behavior: Staff mood and environmental factors.
 • ارتباط میان چهار مفهوم (مشارکت، تعهد، وفاداری (وظیفه شناسی)، و عادت) و سازگاری رفتار، میان فراغت و توریسم.
 • The relationships between four concepts (involvement, commitment, loyalty, and habit) and consistency in behavior across leisure and tourism.
 • استفاده از فناوری اطلاعات برای جبران خدمت منابع انسانی و اثر آن بر برون سپاری و تمرکزگرایی سازمانی.
 • he use of information technology in the provision of HR compensation services and its effect on outsourcing and centralization.
 • استفاده از قابلیت های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری.
 • The use of organizational capabilities to increase customer value.
 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و درکیری شغلی: با نقش تعدیل کننده شرایط معناداری روانی و امنیت.
 • A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety.
 • جنسیت مبنای تفاوت محسوب می شود: تاثیر نقش جنسیت بر رابطه میان سبک های رهبری و عملکردهای زیردستان.
 • Gender makes the difference: The moderating role of leader gender on the relationship between leadership styles and subordinate performance.
 • مدیریت ارتباطات در تجارت- قدرت پنهان برای توسعه شغلی.
 • Communication Management In Business- The Latent Power For Career Development.
 • اثر جهت گیری خدمات بر روی عملکرد مالی: نقش واسطه گری رضایت شغلی و رضایت مشتری.
 • The effect of service orientation on financial performance: The mediating role of job satisfaction and customer satisfaction.
 • تحلیل اثر فرهنگ سازمانی، تعهد شغلی و رضایت سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در جهت بهبود عملکرد سازمانی.
 • Influence Analysis of Organizational Culture Organizational Commitment Job and Satisfaction Organizational Citizenship Behavior (OCB) Toward Improved Organizational Performance.
 • اثر رهبری و جهت گیری بازار در تعهد سازمانی.
 • The Effects of Leadership and Market Orientation on Organizational Commitment.
 • جنبه غیر شفاف رهبری: اختلالات فکری و روانی و اثر آن بر روی رضایت شغلی و سلامتی روانی کارمندان.
 • A dark side of leadership: Corporate psychopathy and its influence on employee well-being and job satisfaction.
 • تاثیر تنش سازمانی، مدیریت دانش و تغییر سازمانی بر قابیلیت اجرای سازمانی.
 • The impact of Organizational Stress, Knowledge Management, and Organizational Change on Organizational Effectiveness.
 • پیامدهای تعادل بین زندگی – کار بر رضایت شغلی، رضایت از زندگی و سلامت روانی: تحقیق درمیان هفت فرهنگ انجام می گیرد.
 • Outcomes of work–life balance on job satisfaction, life satisfaction and mental health: A study across seven culture.
 • تاثیر مدیریت منابع انسانی دارای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر روی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان: نقش واسطه‌ای همذات‌پنداری سازمانی.
 • The impact of socially responsible human resource management on employees’ organizational citizenship behavior: the mediating role of organizational identification.
 • رابطه بین سطح نقشهای رهبری مدیر و فرهنگ سازمانی.
 • The Relationship between the Level of Principals’ Leadership Roles and Organizational Culture.
 • نقش مدیریت الکتریکی منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی عصر حاضر.
 • The Role of Electronic Human Resource Management in Contemporary Human Resource Management.
 • بررسی اثر تعاملی دارائی‌های سرمایه فکری و شیوه‌های مدیریت دانش در خلق ارزش سازمانی.
 • The interaction of intellectual capital assets and knowledge management practices in organizational value creation.
 • دیدگاه کار احساسی در رابطه بین مشتری مداری و رضایت شغلی.
 • An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction.
 • تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نواوری های بیمارستان های دولتی در لهستان.
 • The Impact of Human Resource Management on the Innovativeness of Public Hospitals in Poland.
 • اثر آموزش بر بهره وری کارکنان: مطالعه موردی شرکت تامین برق در پاکستان.
 • Impact of Training on Productivity of Employees: A Case Study of Electricity Supply Company in Pakistan.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.