موضوعات پایان نامه مهندسی معماری
موضوعات بروز پایان نامه معماری
مارس 8, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه در حیطه بازاریابی
مارس 12, 2016
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم:

 • اثر عوامل (فاکتورهای) نهادی-بین المللی بر کیفیت درآمدهای بانکی.
 • Effects of international institutional factors on earnings quality of banks.
 • بازدهی نسبت به مقیاس در بانک های بزرگ: یک رویکرد مرزی-تصادفی از ضریب تصادفی.
 • Returns to scale at large banks in the US: A random coefficient stochastic frontier approach.
 • توسعه نهادی و ثبات بانکی: شواهدی از کشورهای نوظهور.
 • Institutional development and bank stability: Evidence from transition countries.
 • بحران نقدینگی، رابطه وام و امور مالی شرکت.
 • Liquidity crisis, relationship lending and corporate finance.
 • آیا نسبت اهرم، نیازمند افزایش ثبات بانکی است؟
 • Does leverage ratio requirement increase bank stability?
 • آیا نوسانات تورم در ثبات سیستم بانکی نقش دارد؟
 • Not entitled to full text Inflation targeting: Is IT to blame for banking system instability?
 • وابستگی بازار مالی آسیا: یک تحلیل از بخش صنعت.
 • Asian financial market dependence: An industry analysis.
 • ترکیب کسب و کار با سیاست: مشارکت سیاسی توسط کارآفرینان.
 • Mixing business with politics: Political participation by entrepreneurs.
 • بررسی محیط اطلاعاتی و رفتار سرمایه گذاران.
 • Information environment and investor behavior.
 • اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور ایران.
 • Financial leverage and export quality: Evidence from Iran.
 • مطالعه عملکرد سهام بانکی با توجه به بحران هیجانات (احساسات)
 • Explaining bank stock performance with crisis sentiment.
 • قیمت نفت، بازدهی سهام و وابستگی بین مقادیر آن ها.
 • Oil prices, stock return, and the dependence between their quantiles.
 • عدم کارآیی (ناکارآمدی) قیمت پیشنهادی در بازارهای اختیار معامله (بازار بورس اوراق بهادار تهران)
 • Quote inefficiency in options markets.
 • عوامل موثر در به اشتراک گذاری ریسک از طریق وجوه پرداختی (وجوه ارسالی)
 • Determinants of risk sharing through remittances.
 • رابطه بین اندازه و ارزش ریسک در بنگاه های مالی.
 • Relationship between Size and value risk in financial firms.
 • ارزیابی بازار بازخرید سهام در ایران.
 • The market valuation of share repurchases in Iran.
 • آیا دارایی دوگانه بانکی، وام دهی بانک ها و تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد؟ شواهدی از کشور ایران.
 • Does banks’ dual holding affect bank lending and firms’ investment decisions? Evidence from China.
 • اثر غیرخطی رشد جمعیت و اثر خطی ساختار سنی بر روی درآمد سرانه: مدل ساختاری پانل پویای مرزی.
 • The non-linear effect of population growth and linear effect of age structure on per capita income: A threshold dynamic panel structural model.
 • اثر محدودیت دسترسی به سطح آموزش بالا بر کاهش بیش از حد آموزش.
 • The effectiveness of access restriction to higher education in decreasing over-education.
 • روحیه مالیاتی، انطباق مالیاتی و سیاست مالیاتی بهینه.
 • Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy.
 • اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای غیر انرژی در ایران.
 • The impacts of rising energy prices on non-energy sectors in Iran.
 • کاهش ارزش پول داخلی رقابتی و تراز تجاری در کشورهای کمتر توسعه یافته: مطالعه تجربی از کشورهای آسیایی.
 • Competitive devaluations and the trade balance in less developed countries: An empirical study of Latin Asian countries.
 • بدهی بخش عمومی و رشد اقتصادی در ایران.
 • Public debt and economic growth in Iran.
 • تحلیلی از سری های زمانی تابع تقاضای مسافران راه آهن در شهر تهران.
 • A time series analysis of passenger rail demand in Tehran city.
 • آیا شرکت های کوچک و متوسط تولیدی (SME) صادراتی، عملکرد بهتری از شرکت های تولیدی غیر صادراتی دارند؟
 • Are exporting manufacturing SMEs more efficient than non-exporting ones?
 • افزایش قدرت پیش بینی مدلهای نرخ ارز با معرفی یک مدل غیرخطی: آیا موثر است؟
 • Enhancing the forecasting power of exchange rate models by introducing nonlinearity: Does it work?
 • توجه محدود سرمایه گذاران فردی و عملکرد سهام: شواهدی از بازار سهام.
 • Limited attention of individual investors and stock performance: Evidence from the Stock market.
 • پیری جمعیت، رشد اقتصادی، و انتقال اجتماعی سرمایه انسانی: تحلیل بوسیله مدل همپوشانی نسل.
 • Population aging, economic growth and the social transmission of human capital: An analysis with an overlapping generation’s model.
 • رابطه بین مهاجرت و بیکاری: با استفاده از داده های ترکیبی، مطالعه موردی استان های ایران.
 • The relationship between immigration and unemployment: Panel data evidence from Iran.
 • محدودیتهای قیمتی و سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ: از دیدگاه مصرف کنندگان.
 • Price limits and corporate investment: The consumers’ perspective.
 • روابط بین بازارهای نفت و سهام: یک رویکرد مبتنی بر موجک.
 • Correlations between oil and stock markets: A wavelet-based approach.
 • رابطه تعاملی بین تمرکز مالکیت و اهرم بر عملکرد شرکت.
 • Interaction Effects between Ownership Concentration and Leverage on Firm Performance.
 • اثر ساختار مالکیت بر بازدهی سهام و عملکرد مالی بنگاه ها: مطالعه موردی بازار سهام ایران.
 • بررسی اختلاف رفتار سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر به هنگام خرید طلا: تحلیلی تجربی از بازار بورس تهران.
 • اثر بحران مالی بر بازارهای کالای ایران: شکست های ساختاری و پویایی نوسانات.
 • شناسایی عوامل موثر بر تسهیم دانش: مطالعه موردی وزارت دفاع.
 • FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE SHARING IN PUBLIC ORGANIZATIONS IN MALAYSIA.
 • رابطه بین مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی.
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE.
 • اثر تسهیم دانش بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی.
 • The effect of knowledge sharing on relation between organizational cultural and job Satisfaction.
 • بررسی اثر بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر میزان بهره وری بنگاه های صنعتی.
 • Examining how firms leverage IT to achieve firm productivity: RBV and dynamic capabilities perspectives (Volume 52, Issue 4, June 2015, Pages 401–۴۱۲)
 • بررسی اثر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش: مطالعه موردی شرکت های صنعتی.
 • Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: A contingency perspective (Volume 51, Issue 4, June 2014, Pages 398–۴۱۶)
 • نقش فرهنگ امنیت اطلاعات سازمانی در تصمیم گیری امنیت اطلاعات: مطالعه موردی در بین کارکنان … .
 • The Influence of Organizational Information Security Culture on Information Security Decision Making.
 • تعیین عوامل موثر بر تهدید امنیت اطلاعاتی کاربران اینترنت در سازمانها: با استفاده از مدل معادلات ساختاری.
 • Information security conscious care behavior formation in organizations (Volume 53, September 2015, Pages 65–۷۸)
 • اثر فرهنگ سازمانی و خودکارآمدی کامپیوتر بر تسهیم دانش.
 • Impact of organizational culture and computer self-efficacy on knowledge sharing.
 • بررسی عملکرد مدیریت دانش سازمانی بر مبنای معیار مدیریت کیفیت فراگیر (جامع)
 • Assessing Organizational KM Performance Based on the Criteria of Total Quality Management.
 • اثر محیط دلسوزانه، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان.
 • The Impact of Caring Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment on Job Performance of Employees in a China’s Insurance Company (October 2014, Volume 124, Issue 2, pp 339-349)
 • رابطه بین رضایت شغلی، عملکرد شغلی، نگرش به کار و تعهد سازمانی در سازمان … .
 • Relationship between Job Satisfaction, Job Performance, Attitude towards Work, and Organizational Commitment (Vol 2, No 2 (2014))
 • بررسی اثر سبک رهبری بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی و عملکرد سازمانی.
 • Does Leadership Style Make a Difference? Linking HRM, Job Satisfaction, and Organizational Performance (June 2014 vol. 34 no. 2 174-195)
 • اثرات متقابل انگیزه خدمات عمومی و سیاست های سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان خدمات شهروندی.
 • Interactive Effects of Public Service Motivation and Organizational Politics on Nepali Civil Service Employees’ Organizational Commitment (January 2015 vol. 3 no. 1 21-35)
 • کمک به تبادل اجتماعی در سازمان های دولتی: بررسی این که چگونه نتایج پشتیبانی، اعتماد، رضایت، تعهد و کار مرتبط اند.
 • Contribution to social exchange in public organizations: examining how support, trust, satisfaction, commitment and work outcomes are related (Volume 26, Issue 4, 2015)
 • اثر تسهیم دانش بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی: … .
 • The Impact of Knowledge Sharing on the Relationship between Organizational culture and Job Satisfaction: The Perception of Information Communication and Technology (ICT) Practitioners in Hong Kong (2014, Vol. 5, No. 1)
 • طراحی سیستم پویا برای مدیریت امنیت اطلاعات.
 • A system dynamics model for information security management (Information & Management 52 (2015) 123–۱۳۴)
 • فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در شبکه ها و اتحادیه های دانش.
 • Information technology and organizational learning in knowledge alliances and networks: Evidence from U.S. pharmaceutical industry (Information & Management 52 (2015) 111–۱۲۲)
 • رابطه بین هزینه دفاعی و رشد اقتصادی.
 • DEFENSE SPENDING-ECONOMIC GROWTH NEXUS: A CASE STUDY OF PAKISTAN (2012)
 • نقش رابطه بازاریابی در فرآیند گرایش مشتری در صنعت بانکداری با تمرکز بر وفاداری.
 • The Role of Relationship Marketing in Customer Orientation Process in the Banking Industry with focus on Loyalty.
 • نقش تقویتی بنگاه های کوچک در صنایع دفاعی.
 • Enhancing role of SMEs in Iranian defense industry.
 • عوامل موثر بر قابلیت های تسهیم دانش کارکنان در سازمان های دولتی.
 • Factors Influencing Employee Knowledge Sharing Capabilities in Electronic Government Agencies in Malaysia.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوع پایان نامه اقتصاد -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد -موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.