موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی | بخش چهارم
اکتبر 24, 2014
اعتبارات اسنادی
تعریف اعتبارات اسنادی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

یکی از شرایط و اوصاف مالی که موضوع انتقال قرار می گیرد، آن است که هنگام عقد موجود باشد. این شرط اختصاص به تعهداتی دارد که موضوع آن عین معین است.اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود : ماده ي ۳۶۱ قانون مدنی مقرر داشته است لذا در موردي که مبیع عین معین یا در حکم آن است، باید هنگام. نداشته، بیع باطل است عقد موجود باشد؛ زیرا در این موارد عقد، تملیکی است و مورد معامله توسط یکی از متعاملین به دیگري تملیک می شود و فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد. به همین جهت در این گونه موارد هرگاه عین در زمان انتقال موجود نباشد به موجب ماده ي مذکور عقد باطل است. ولی در تعهداتی که موضوع آن کلّی است وجود مال مورد انتقال در هنگام عقد ضرورت ندارد؛ زیرا انتقال مصداق معین با تراضی صورت نمی پذیرد؛ بلکه با تعیین مصداق تسلیم خارجی آن عین به وسیله ي متعهد انجام می شود و ب هطور معمول مظهر این اقدام می باشد؛ و آن چه اهمیت دارد، توانایی فروشنده و امکان اجراي موضوع تعهد است، نه وجود عین هنگام عقد بیع.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.