بازاریابی صادراتی
سپتامبر 3, 2014
عملكرد صادراتي
سپتامبر 3, 2014

تركيب هماهنگ و برنامه ريزي شده از شيوه هاي بازاريابي يا ابزار مورد استفاده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده را برنامه ريزي بازاريابي يا آميخته بازاريابي مي‌نامند. يك مشخصه اصلي بازاريابي جهت گيري به سوي مصرف كننده است. برنامه بازاريابي بايد با توجه به علايق و نيازهاي مصرف كننده شكل گيرد و به گونه اي ساختار دهي شود كه مشتري را درون شركت ادغام كند و منجر به ايجاد و حفظ يك رابطه محكم بين شركت و مشتري گردد. شركتي كه اين چنين عمل مي كند بازار محور است و به چيزي كه مشتري آن را خواهد خريد و براي شركت سودآور است مي پردازد.

بازاريابي بازار محور به سوي ايجاد بازار به جاي كنترل بازار جهت گيري شده است و فرايندي مبتني بر بهبود فزاينده است هدف واقعي از بازاريابي مالك شدن يك بازار است نه فقط توليد يا فروش محصولات در آن. (آلبوم، استرنداسكور و دواِر، ۱۹۹۸،ص ۱۱).

از آنجا كه برنامه بازاريابي شامل مجموعه اي از فعاليت هاي تعاملي و مرتبط به هم است، مي توان آن را به عنوان يك سيستم مورد توجه قرار داد. فعاليت هاي بازاريابي متغيرهاي قابل كنترل هستند، و موقعيت جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي (در محيط داخلي و خارجي) و نيز مشخصات معين شركت متغيرهاي غير قابل كنترل هستند. وضعيت متغيرهاي غيرقابل كنترل تركيب آميخته بازاريابي و روابط كاركردي بين عناصر موجود در آميخته بازاريابي را تحت تاثير قرار مي دهد. يك شركت با فعاليت هاي بازاريابي درگير مي شود تا خود را با محيطش به گونه اي وفق دهد كه اهدافش قابل دستيابي باشد. اين موضوع جوهره اصلي مديريت بازاريابي داخلي، بين المللي و صادراتي است.

رابطه بين متغيرهاي قابل كنترل و غيرقابل كنترل بوسيله وارن بيلكي (۱۹۸۵) به عنوان اساس شكل دهي و آزمون تئوري آميخته بازاريابي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.