موضوعات پایان نامه روانشناسی
جدیدترین موضوعات پژوهشی رشته روانشناسی
نوامبر 30, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت به همراه مقاله بیس
دسامبر 4, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی بپردازیم:

دموکراسی شهری: دموکراسی شهری در واقع بررسی فضاها و پروژه های شهری از منظر دموکراسی است که بیشتر ناظر به عمومیت فضا و آزادای های فعالیتی، دسترسی برابری، عدم جنسیتی شدن فضا، حق برابر گروه های مختلف نژادی به مشارکت می باشد. دموكراسي شهري از مهمترين پديده هاي جوامع امروزي است كه پيوندي ناگسستني با دموكراسي سياسي دارد و بيانگر نوعي روابط جامعه خرد و روابط جامع كلان در شهر است . رابطه بين اين پيوند در شهرها، فضاهاي عمومي شهر مانند پارك ها، بوستان ها، خيابان ها، بازار و … هستند كه محل تعامل مردم با همديگر و مردم با مديريت شهري، قوانين شهري و مولفه هاي كيفي رفتار، عملكرد، گفتار، منش، كنش، زيست و معيشت شهروندان است.

 • ارزیابی پروژه بوستان انقلاب از منظر دموکراسی شهری.
 • خوانش فضای شهری خیابان انقلاب با تاکید بر گفتمان دموکراسی شهری.
 • بسط و تدوین چارچوب دموکراسی شهری نمونه موردی: خیابان ۱۷ شهریور تهران.

حق به شهر: در سال ۱۹۶۸ هانر یلوفور فیلسوف فرانسوی به طرح این نظریه پرداخت نظریه ای که تا به امروز در قانون اساسی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان جایی برای خود یافته است. حق به شهر به حق تجربه شهر و فرصت بروز خلاقیت های شهروندی می پردازد و بر آن است تا از شی شدگی شهروند در فضاهای شهری پرهیز کند. این ایده که توسط لوفور مطرح شد، بعدها توسط هاروی، پورسل و فان اشتاین مورد مطالات بیشتر واقع شد.

 • ارزیابی اثرات پروژه پیاده راه سازی خیابان ۱۵ خرداد تهران از منظر گفتمان حق به شهر.
 • سنجش تنوع عملکردی و کارکردی میدان امام حسین تهران.
 • سنجش ارتباط حق برابر شهروندی در مصرف فضا با جنسیت(نمونه موردی: پارک آب و آتش).

حوزه عمومی: حوزه عمومی که بیشتر با نظریه پرداز آلمانیش هابرماس شناخته می شود اشاره به عرصه ای دارد که در آن شهروندان با حضور و کنش اجتماعی قدرت اثرگذاری بر فرآیند های تصمیم ساز را دارند. یورگن هابرماس از عرصه عمومی به عنوان حلقه مفقوده در جامعه مدرن یاد می‌کند که می‌تواند واسطه‌ای میان جامعه مدنی و دولت باشد و دولت را از اقتدار و نسخه‌پیچی مدرن بازدارد. روزنامه‌ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، سینما، ویدیو، ماهواره‌ها، شبکه‌های اینترنت، کامپیوتر و … به‌مثابه  مهم‌ترین ابزارهای بازتولید و احیای حوزه عمومی قابل اشاره‌اند.

 • بررسی چالش ها و موانع پیش رو در شکل گیری حوزه عمومی در شهر ایرانی.
 • تدوین استراتژی ها و راهکارهای ایجاد حوزه عمومی در فضاهای عمومی ایرانی.

سکونت گاه غیر رسمی: سکونتگاه غیررسمی زاغه‌ها طیفی از آپارتمانهای پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونتگاه‌های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها را شامل می‌شود. برخی بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و برخی هنوز در حال تصرف شدن هستند. سکونتگاه‌های غیررسمی در مسائل و مشکلات زیر با هم اشتراک دارند:

فقدان تأسیسات شهری مناسب و کافی.

فقدان خدمات شهری مناسب و کافی.

افزایش تنش‌ها به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونتگاه‌ها و مناطق رسمی شهری.

پیچیدگی و دشواری تأمین خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه‌ریزی نشده.

 • ارزیابی کارایی سیاست های استفاده شده توسط شهرداری تهران در حل مسئله سکونت گاه های غیر رسمی نمونه موردی: اسلام شهر.
 • ارزیابی علل و ریشه های شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی در تهران ( نمونه موردی: سکونت گاه غیر رسمی بزرگ راه چمران).
 • بررسی تاثیر سیاست های فرادست در شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی( نمونه موردی ارزیابی سیاست های فرادست در سیستان بر روی مهاجرت به استان گلستان).

مکان سازی: مکان سازی یک فرایند طراحی شهری است که هدف آن آفرینش جوامعی است که یک ویژگی بارز و مشخص، یک حس اجتماع قوی، یک زمینه و بستر برای انواع شیوه های زندگی سالم و یک کیفیت بالای زندگی را عرضه می کند؛ مکان سازی هم یک ایده جامع و هم به کارگیری ابزاری برای ارتقای یک همسایگی، شهر و یا یک ناحیه است؛ مکان سازی این ظرفیت و توان را دارد که به یکی از دگرگون کننده ترین ایده های این قرن بدل شود.

 • ارزیابی پروژه پیاده راه سازی ۱۷ شهریور تهران از منظر تئوری مکان سازی.
 • ارتقای هویت فضایی منطقه ۲۲ تهران با استفاده از تئوری مکان سازی.
 • ارزیابی قدرت هویت بصری سبزه میدان و میدان ارگ تهران با تکیه بر رویکرد مکان سازی.

زیست پذیری: اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت‌های افراد آن جامعه دارد. یک جامعه غیر زیست پذیر به نیازهای افراد آن جامعه بی اعتنا است و به خواسته های آن‌ها احترام نمی‌گذارد. زیست پذیری به طور کلی به سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم می‌شود که هر کدام شاخص‌های جداگانه ای دارند.

 • ارزیابی رابطه توریسم پایدار بر زیست پذیری شهری در شهرهای ساحلی ایران( نمونه موردی شهر نوشهر).
 • ارزیابی تاثیر ساخت متروی قلهک بر زیست پذیری ساکنین محله.
 • تدون مولفه ها و فاکتور های بومی سنجش زیست پذیری در شهرهای ایرانی نمونه موردی خیابان فاطمی.

گردشگری پایدار: گردشگری در مفهوم پايداری در برگيرنده پردازش معنايی خاص خود است.در اين ميان زايش اين مفهوم در ادبيات گردشگری حاصل تلاش در دستيابی به توسعه پايدار در تمامی زمينه های توسعه می باشد.بر طبق این ایده توسعه گردشگری بايد براساس معيارهای پايداری باشد. بدين معنا که مسايل اکولوژيکی در بلند مدت، مسايل اقتصادی و تعهدات لازم نسبت به جنبه های اجتماعی و اخلاقی بايد رعايت شود. ماهيت پايداری گردشگری مستلزم محيط های طبيعی، فرهنگی وانسانی است. گردشگری بايد جنبه های فرهنگی، ارزشی و عناصر سنتی جوامع محلی را مد نظر داشت باشد.

 • بررسی موانع موجود بر پایدار سازی گردشگری در شهرهای ساحلی ایران نمونه موردی شهر رامسر.
 • بررسی تاثیرات گردشگری پایدار بر حقوق شهروندی ساکنین شهرهای شمالی نمونه مرودی شهر نوشهر.
 • ارزیابی اثرات گردشگری پایدار بر اقتصاد محلی ساکنین.

حکمروایی شهری: حکومت و حکمروايي الگوی هاي کاملا متفاوتي براي  اداره شهرها هستند. تفاوت این دو ایده در میزان قدرت، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی ( جامعه ) در جامعه شهری است. از آنجايي که حکومت محدود به سازمان هاي اداره کننده شهري است. حکمروايي شامل همين سازمان ها به علاوه جامعه مدني است. بنابراين هر چند پوسته حکومتي براي اداره شهر واجب است اما تعارضات بسيار زياد ناشي از تعاملات کنشگران شهري عاملي بر عدم کاري اين نظام خواهد بود. در نتيجه روي آوردن به حکمروايي شهري که تقابل اين کنشگران را به رسميت مي شناسد زمينه ساز افزايش کارايي و اثربخشي اين نظام به حساب مي آيد.

 • بررسی موانع و چالش های موجود در مشارکت شهروندان در فرآیند تهیه طرح های شهری.
 • ارزیابی موانع تبدیل ساختار مدیریت شهری به ساختار حکمروایی شهری در شهرهای میانی نمونه موردی گرگان.
 • ارزیابی میزان موفقیت شورایاری ها در ارتقا شفافیت تصمیمات مدیرتی محل.
 • ارزیابی میزان افزایش مشارکت جامعه محلی در پروژه های محلی با ایجاد شورایاری ها.

بافت فرسوده: بافت گسترده اي هم پيوند است كه از بناها، راهها، مجموعه ها، فضاها، تاسيسات و تجهيزات شهري و يا تركيبي از آنها تشكيل شده است.

انواع بافت ها: بافت هاي فرسوده به سه دسته:

الف – بافت هاي داراي ميراث فرهنگي.

ب – بافت هاي شهري (فاقد ميراث فرهنگي).

ج – بافت هاي حاشيه اي (سكونتگاههاي غيررسمي) تقسيم مي گردند. در این بر طبق دانش بشر در دهه های مختلف شیو های مختلف مداخل نظیر بازسازی، باز زنده سازی، بهسازی، نوسازی، توانمند سازی مورداستفاده قرار گرفته است که هر کدام دارای معایب و مزایای مخصوص به خود بوده اند.

 • ارزیابی میزان موفقیت دفاتر نوسازی در بهبود وضعیت بافت فرسوده نمونه موردی محله خاک سفید تهران.
 • بررسی چگونگی تزریق کارکردهای نوین به کالبد های قدیمی.
 • ارزیابی تاثیر آسیب های اجتماعی ساکنین بر فرسودگی محل نمونه موردی محله خانی آباد.

آماده سازی زمین: آماده سازی زمین ،مجموعه فعالیتهای هماهنگ و ضروری در اراضی متعلق به سازمان زمین شهری است که به منظور ایجاد امکان بهره برداری از اراضی جهت احداث واحد های مسکونی و تاسیسات جنبی آنها و رفع نیازهای عمومی صورت می گیرد. این فعالیتها به طور عمده و بر حسب ضرورت، شامل تسطیع زمین، ایجاد شبکه های عبور و مرور، خطوط سرویس دهنده، شامل شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات می باشد.

 • آماده سازی شهرک مسکونی برای سکونت ۴ هزار نفر با تاکید بر رویکرد مکان سازی.
 • ارزیابی میزان تعلق خاطر ساکنین به محل زندگی نمونه موردی شهرک اکباتان.
 • ارزیابی میزان موفقیت پروژه های آماده سازی در جذب ساکنین و بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت نمونه موردی شهرک اندیشه.

تراکم شهری: تراکم عبارت است از نسبت تعداد جمعیت به میزان معینی از زمین که معمولاً در شهرها به هکتار بیان می‌شود. یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، رسیدن به وضعیتی است که انواع امکانات و فضاهای شهری به اندازه کافی و به نحوه مطلوب در دسترس شهروندان قرار گیرد و آنان با کمترین مشکل به انواع امکانات شهری دسترسی داشته باشند. حصول این امر، با ایجاد تعادل منطقی بین جمعیت و امکانات صورت می‌گیرد. تراکم بیش از حد جمعیت در بخشی از شهر این تعادل را از بین می‌برد. علاوه بر این ایجاد سروصدا و نارساییهای روانی، گرانی قیمت زمین و اجاره‌خانه، بزهکاری و جنایت، امکان مخاطرات بهداشتی و مواردی از این قبیل از تبعات آن است. در مقابل، تراکم بسیار پائین نیز مشکلاتی از قبیل بالا رفتن هزینه خدمات‌رسانی در زمینه‌های شبکه معابر، تأسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز و تلفن) و خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره می‌شود. بنابراین رسیدن به تراکم معقول، منطقی و نظارت بر آن در شهرها از اهمیت بالایی برخوردار است.

 • ارزیابی رابطه میان کیفیت محیط زندگی و تراکم شهری نمونه موردی خیابن ولنجک تهران.
 • ارزیابی تاثیر افزایش تراکم شهری در محلات شمالی شهر تهران بر آسیب پذیری این محلات در مقابل زلزله نمونه موردی خیابان امیر صبوری نیاوران.
 • ارزیابی نقش تراکم بر امنیت یک محله نمونه موردی(خیابان فاطمی تهران و خیابان کارگر).

مدریت بحران: فرآیند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند. مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود. امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و نا کافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدودیت منابع مالی است. در ادبیات شهرسازی برنامه ریزی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله، سیل و یا جنگ که از طریق سیاست های کاربری زمین و … انجام می گیرد گام بلندی در مدیریت بحران به حساب می آید.

 • ارزیابی کارایی محور بهشتی کرج از منظر نسبت میان عرض شریان به ارتفاع جداره از منظر مدیریت بحران.
 • مکان یابی نقاط آسیب پذیر در محله ولنجک از منظر مدیریت بحران در برابر زلزله.
 • الگوی پراکنش فضایی و ساماندهی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران (مطالعه موردی: منطقه ۱۸ شهر تهران).

مدیریت شهری:

 • سنجش پتانسیل تفویض اختیارات مدیریت شهری به نهادهای غیر دولتی در ایران.
 • ارزیابی ساختار تصمیم سازی در شهر تهران و بررسی نقش شهروندان در جهت دهی و تعیین سیاست ها.
 • ارزیابی کارآیی ساختار های دریافت نظر شهروندان پیرامون تصمیمات جاری محلی و نحوه اعمال آن ها.

GIS: سیستم جامع اطلاعات جغرافیایی یا همان GIS سامانه ای است که در سال های اخیر دارای اقبال فزآینده ای میان جامعه شهرسازان ایران شده است. این سامانه علاوه بر اطلاعات توصیفی، امکان ورود اطلاعات پیکسلی و یا برداری را از منابع مختلفی از قبیل نقشه، تصاویر هوائی و ماهواره‌ای، GPS، تجهیزات نقشه برداری و غیره دارد. این سامانه امکان انجام تحلیل، پردازش و پرسش‌وپاسخ‌های مکانی مورد نیاز کاربر را دارد. این سامانه امکان ارائه نتایج در قالب نقشه، گزارش، جدول و نمودار را دارد. در طراحی و تولید این سامانه ها از مجموعه فناوری‌های مهندسی نرم‌افزار، مهندسی اطلاعات (مدل داده) و مهندسی GIS برای نیل به خصوصیات فوق استفاده می‌شود.

 • ارزیابی کارآیی مکان یابی پایگاه های نظامی در محله نیاوران تهران با استفاده از GIS.
 • مکان یابی پهنه های با بیشترین میزان آسیب پذیری در برابر زلزله با استفاده از GIS نمونه موردی محله فرمانیه.
 • ارزیابی پراکنش فضایی ایستگاه های مترو در منطقه ۱ تهران.

پدافند غیر عامل: در ادبیات شهرسازی پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه‌های امن می‌باشد. در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند در حالیکه در پدافند عامل مانند سیستم‌های ضدهوایی و هواپیماهای رهگیر، تنها نیروهای مسلح مسئولیت برعهده دارند.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

کلمات کلیدی: کاربری زمین-آمایش سرزمین، آمایش شهری-جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی-ترافیک تصادفات رانندگی، نقاط حادثه خیز-نقشه برداری-بهینه سازی، هماهنگ سازی، Aimsun، synchro-زمانبندی چراغ کنترل‌ترافیک-کالیبراسیون، داده های حجم، scats-تحلیل داده‌های حجم خروجی از نرم‌افزار SCATS-هماهنگ سازی، روش عرض عبوری، تقاطع چراغدار-اثرات هماهنگ‌سازی زمانبندی تقاطع‌های چراغدار-مهندسی ارزش، حمل و نقل، بهینه سازی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.