موضوعات پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی
موضوعات پایان نامه آموزش زبان انگلیسی
جولای 21, 2015
تغییرات آزمون دکتری ۹۵ توسط سازمان سنجش اعلام شد.
تغییرات آزمون دکتری ۹۵ توسط سازمان سنجش اعلام شد.
آگوست 8, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد گرایش بانکی و مالی بپردازیم:

اثر عوامل (فاکتورهای) نهادی- بین المللی بر کیفیت درآمدهای بانکی.

Effects of international institutional factors on earnings quality of banks.

بازدهی نسبت به مقیاس در بانک­های بزرگ: یک رویکرد مرزی- تصادفی از ضریب تصادفی.

Returns to scale at large banks in the US: A random coefficient stochastic frontier approach.

توسعه نهادی و ثبات بانکی: شواهدی از کشورهای نوظهور.

Institutional development and bank stability: Evidence from transition countries.

بحران نقدینگی، رابطه وام و امور مالی شرکت.

Liquidity crisis, relationship lending and corporate finance.

آیا نسبت اهرم، نیازمند افزایش ثبات بانکی است؟

Does leverage ratio requirement increase bank stability?

آیا نوسانات تورم در ثبات سیستم بانکی نقش دارد؟

Not entitled to full text Inflation targeting: Is IT to blame for banking system instability?

وابستگی بازار مالی آسیا: یک تحلیل از بخش صنعت.

Asian financial market dependence: An industry analysis.

ترکیب کسب و کار با سیاست: مشارکت سیاسی توسط کارآفرینان.

Mixing business with politics: Political participation by entrepreneurs.

بررسی محیط اطلاعاتی و رفتار سرمایه گذاران.

Information environment and investor behavior.

اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور ایران.

Financial leverage and export quality: Evidence from Iran.

مطالعه عملکرد سهام بانکی با توجه به بحران هیجانات (احساسات).

Explaining bank stock performance with crisis sentiment.

قیمت نفت، بازدهی سهام و وابستگی بین مقادیر آن­ها.

Oil prices, stock return, and the dependence between their quintiles.

عدم کارآیی (ناکارآمدی) قیمت پیشنهادی در بازارهای اختیار معامله (بازار بورس اوراق بهادار تهران).

Quote inefficiency in options markets.

عوامل موثر در به اشتراک­گذاری ریسک از طریق وجوه پرداختی (وجوه ارسالی).

Determinants of risk sharing through remittances.

رابطه بین اندازه و ارزش ریسک در بنگاه­های مالی.

Relationship between Size and value risk in financial firms.

ارزیابی بازار بازخرید سهام در ایران.

The market valuation of share repurchases in Iran .

آیا دارایی­ دوگانه بانکی، وام دهی بانک­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بنگاه­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد؟ شواهدی از کشور ایران.

Does banks’ dual holding affect bank lending and firms’ investment decisions? Evidence from China.

اثر غیرخطی رشد جمعیت و اثر خطی ساختار سنی بر روی درآمد سرانه: مدل ساختاری پانل پویای مرزی.

The non-linear effect of population growth and linear effect of age structure on per capita income: A threshold dynamic panel structural model.

اثر محدودیت دسترسی به سطح آموزش بالا بر کاهش بیش از حد آموزش.

The effectiveness of access restriction to higher education in decreasing over-education.

روحیه مالیاتی، انطباق مالیاتی و سیاست مالیاتی بهینه.

Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy.

اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای غیر انرژی در ایران.

The impacts of rising energy prices on non-energy sectors in Iran.

کاهش ارزش پول داخلی رقابتی و تراز تجاری در کشورهای کمتر توسعه یافته: مطالعه تجربی از کشورهای آسیایی.

Competitive devaluations and the trade balance in less developed countries: An empirical study of Latin Asian countries.

بدهی بخش عمومی و رشد اقتصادی در ایران.

Public debt and economic growth in Iran.

تحلیلی از سری های زمانی تابع تقاضای مسافران راه آهن در شهر تهران.

A time series analysis of passenger rail demand in Tehran city.

آیا شرکت­های کوچک و متوسط تولیدی (SME) صادراتی، عملکرد بهتری از شرکت­های تولیدی غیر صادراتی دارند؟

Are exporting manufacturing SMEs more efficient than non-exporting ones?

افزایش قدرت پیش بینی مدلهای نرخ ارز با معرفی یک مدل غیرخطی: آیا موثر است؟

Enhancing the forecasting power of exchange rate models by introducing nonlinearity: Does it work?

توجه محدود سرمایه گذاران فردی و عملکرد سهام: شواهدی از بازار سهام.

Limited attention of individual investors and stock performance: Evidence from the Stock market.

پیری جمعیت، رشد اقتصادی، و انتقال اجتماعی سرمایه انسانی: تحلیل بوسیله مدل همپوشانی نسل.

Population aging, economic growth and the social transmission of human capital: An analysis with an overlapping generation’s model.

رابطه بین مهاجرت و بیکاری: با استفاده از داده­های ترکیبی، مطالعه موردی استان های ایران.

The relationship between immigration and unemployment: Panel data evidence from Iran.

محدودیتهای قیمتی و سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ: از دیدگاه مصرف کنندگان.

Price limits and corporate investment: The consumers’ perspective.

روابط بین بازارهای نفت و سهام: یک رویکرد مبتنی بر موجک.

Correlations between oil and stock markets: A wavelet-based approach.

مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و متعارف ۲۰۰۴-۲۰۰۹ .
مقایسه تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط زیست در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به تفکیک توسعه یافته و در حال توسعه .
بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد بر فساد در کشورهای اسلامی و مقایسه آن با کشورهای غیر اسلامی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.