آموزش استفاده از سبک مستند سازی هاروارد (Harvard)
آموزش استفاده از سبک مستند سازی هاروارد (Harvard) | رفرنس نویسی | ارجاع دهی
مارس 24, 2016
اصول نگارش و جزئیات صوری در یک مقاله علمی
اصول نگارش و جزئیات صوری در یک مقاله علمی
مارس 28, 2016
آموزش استفاده از سبک مستند سازی ونکوور (Vancouver)

آموزش استفاده از سبک مستند سازی ونکوور (Vancouver)

سبک مستند سازی ونکوور

در مستند سازی ونکوور که توسط کمیته ی بین المللی سردبیران نشریه های پزشکی مدون شده و اساساً در کارنوشت های مربوط به پزشکی، زیست پزشکی، فن آوری پزشکی و علوم بهداشتی به کار می رود، منبع در داخل متن شماره گذاری می شود و در انتهای مقاله به ترتیب استفاده در متن ذکر می گردد.

در سبک منبع نویسی ونکوور، نویسنده از نظام عددی اکسفورد بعد از ذکر مطالب استفاده می کند، اما این عددها به پانوشت یا زیرنویس اشاره ندارند.

نحوه ی مستند سازی در صفحه ی منابع بر اساس سبک ونکوور

در سبک منبع نویسی ونکوور، فهرست عددی منابع می بایست در پایان مقاله آورده شود. این فهرست می بایست به ترتیب اسناد یا ذکر منبع درون کارنوشت که پیشتر در متن عدد گذاری شده اند مرتب شود و نه به ترتیب الفبایی.

نحوه ی مستند سازی انواع منابع در صفحه منابع

مستندسازی کتاب ها

ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام مولف یا ویراستار را بیاورید؛ و سپس اطلاعات مربوط به ناشر را که شامل مکان نشر: نام ناشر؛ سال نشر و در صورت لزوم شماره ی صفحه، می شود را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

میرزایی خ. پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان؛ ۱۳۸۸ .

نمونه انگلیسی:

Hoppert M. Microscopic techniques in biotechnology. Weinheim: Wiley- VCH; 2003.

مستندسازی بخش هایی از یک کتاب

اگر از فصل ها یا بخش هایی از کارهای ویراستاری شده ای که فصل ها یا بخش های دارای عنوان منفرد و مولف جداگانه ای بودند که در یک مجموعه یا کتاب مرجع ویراستاری شده توسط دیگران آمده اند استفاده کردید، ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام مولف آن بخش یا فصل را بیاورید و نقطه بگذارید، بعد عنوان آن بخش یا فصل را بنویسید و آنگاه نقطه بگذارید و بعد از نقطه واژه ی “در” در فارسی و “In” در انگلیسی را گذاشته و دو نقطه بگذارید و سپس نام ویراستار را بیاورید و کاما بگذارید و واژه ی “ویراستار” در فارسی و “editor(s)” در انگلیسی را نوشته و نقطه بگذارید. بعد از نقطه ی مذکور، عنوان کتاب اصلی را نوشته و در صورت داشتن عنوان فرعی بعد از دو نقطه آن را بیاورید و در نهایت اطلاعات مربوط به ناشر را بیاورید.

نمونه فارسی:

ملتزر پی اس، کالیو نیمی ای، ترنت جی ام. تغییرات کروموزومی در تومورها ی سفت انسانی. در: وجلستین بی، کینز لر کی دبلیو، ویراستاران. ریشه های ژنتیکی سرطان انسان. نیویورک: مک گرو- هیل؛۲۰۰۲٫ ص ۱۱۳-۹۳ .

نمونه انگلیسی:

Meltzer ps, kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alteration in human solid tumors. In: B, kinzler KW, editor. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw- Hill, 2002. P.93-113.

مقاله های نشریه ها

ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام مولف را بیاورید، بعد نقطه بگذارید و عنوان مقاله را بنویسید و سپس نقطه بگذارید و عنوان مخفف شده ی نشریه را بنویسید و نقطه بگذارید؛ پس از نقطه، سال یا تاریخ انتشار را بیاورید و آنگاه نیم نقطه بگذارید و شماره ی مجلد یا مسلسل را نوشته و دو نقطه بگذارید و بعد از آن شماره ی صفحه را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

میرزایی خ، برغمدی. معیارهای استاد نمونه از نظر استادان و دانشجویان. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی.۱۳۸۵، ۸: ۶۴-۱۵۱ .

نمونه انگلیسی:

Geck MJ, Yoo s, wang JC. Assessment of cervical Ligamentous injury in trauma patients using MRI.J Spinal Disord. 2001; 64(5): 371-7.

منابع یا اسناد الکترونیکی

منابع یا اسناد الکترونیکی در سبک ونکوور به کتاب های الکترونیکی، مقاله های الکترونیکی و اسناد الکترونیکی تقسیم می شوند که نحوه ی ذکر منبع هر کدام به صورت جداگانه مطرح می شود.

کتاب های الکترونیکی

ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام مولف را بیاورید، بعد نقطه بگذارید و عنوان کتاب الکترونیکی را ذکر کنید و شکل آن را درون کروشه بنویسید؛ سپس نقطه بگذارید و مکان چاپ، بعد دو نقطه و نام ناشر و پس از نام ناشر نیم نقطه بگذارید و تاریخ انتشار اول را ذکر کنید. آنگاه نقطه بگذارید و منبع دسترسی را ذکر نمایید.

نمونه فارسی:

وان بلی جی، فیشر ال دی، هیگرتی پی جی، لا ملی تی اس. زیست آمار: یک روش شناسی برای علوم بهداشتی [کتاب الکترونیکی]. ویراست دوم. سامرست (ان جی): وایلی اینترساینس؛ ۲۰۰۳ [ذکر شده در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵]. قابل دسترس در : مجموعه ی الکترونیکی وایلی اینتر ساینس.

نمونه انگلیسی:

Van Belle G, fisher LD, Heagerty PJ, Lumley TS. Biostatistics: a methodology for the health sciences ]E-book[. 2 ND ed. Somerst (NJ): Wiley Interscience electronic Collection.

نشریه های الکترونیکی

ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام مولف را بیاورید، بعد نقطه بگذارید و عنوان مخفف شده ی نشریه را ذکر کنید و شکل آن را درون کروشه بنویسید؛ سپس نقطه بگذارید و سال نشر را بیاورید و آنگاه نیم نقطه بگذارید و شماره مجلد یا مسلسل را نوشته و بعد دو نقطه بگذارید و شماره ی صفحه را ذکر کنید؛ و در پایان نقطه بگذارید و منبع دسترسی را بیاورید.

نمونه فارسی:

لوری ای ام، تلفرپی، کیو میو لیو تگیویی بی، یاباپی. یک پیمایش خون آبه شناختی راجع به عفونت ویروس ابولا در میان نخستی های غیر انسانی آفریقای مرکزی. جی اینفکت دیز [چکیده]. ۲۰۰۴ [ذکر شده در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵]؛ ۱۹۰ (۱۱): ۱۸۹۵ . قابل دسترس در: http:// www.umi.com/proQuest

نمونه انگلیسی:

Leroy EM, Telfer p, kumulungui B, Yaba P. A Serological survey of Ebola Virus infection in central African nonhuman primates. J Infact Dis ]abstract[. 2004 ]cited 2005 Jun 30[, 190(11): 1895. Available from: ProQuest. http://www.umi.com/proquest/.

اسناد اینترنتی

ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام مولف را بیاورید، بعد نقطه بگذارید و عنوان سند را ذکر کنید و بعد از آن نقطه بگذارید و نام صفحه ی وب و شکل آن را درون کروشه بنویسید و نقطه بگذارید؛ سپس اطلاعات مربوط به منبع یا تولید را ذکر کنید و نیم نقطه بگذارید و بعد از آن تاریخ تولید اینترنتی آن را بیاورید؛ و در پایان نیز منبع دسترسی را بنویسید.

نمونه فارسی:

موسسه ی بهداشت و رفاه استرالیا. بیماری های مزمن و عوامل خطردار مربوط [سند در اینترنت]. کانبرا: اینستیتیود؛ ۲۰۰۴ [به روز شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵؛ ذکر شده در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵]. قابل دسترس در http://aihw.gov.au/cdarf/index.cfm

نمونه انگلیسی:

Australian Institute of Health and Welfare. Chronic diseases and associated risk factors ]document on the Internet[. Canberra: the Institute; 2004]Updated 2005 Jun 23, cited 2005 Jun30[. Available from http://www.aihw.gov.au/cdarf/index.cfm.

شکل های غیر کتابی (خبر، برنامه های تلویزیونی، رادیویی، و نرم افزار)

ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک شخص و در صورت لزوم مسئولیت او را بنویسید و نقطه بگذارید؛ بعد عنوان و در صورت وجود عنوان فرعی را بعد از دو نقطه بنویسید و شکل آن را درون کروشه ذکر کنید و نقطه بگذارید؛ سپس در صورت لزوم اعتبار ویژه ی آن را ذکر کنید و نقطه بگذارید و در پایان اطلاعات مربوط به پخش یا نشر از جمله مکان نشر و بعد دو نقطه و بعد از آن نام پخش کننده یا ناشر و سپس نیم نقطه و آنگاه سال پخش یا سال نشر را بنویسید.

نمونه فارسی:

تری کی دبلیو، هیوسون جی اس، راوی ام بی. توصیف گرد و غبار استنشاقی در کان های معدنی [میکروفیش]. پرس: موسسه ی پژوهش معادن و انرژی استرالیای غربی؛ ۱۹۹۸ .

نمونه انگلیسی:

Terry KW, Hewson GS, Rowe MB. Characterization of inhaled dusts at mine sites]microfiche[. Perth: Minerals and Energy Research Institute of Western Australia, 1998.

پایان نامه یا رساله

ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام ارائه دهنده ی رساله را نوشته و نقطه بگذارید، بعد عنوان رساله را نوشته و نقطه بگذارید، سپس مقطع دانش آموختگی را بنویسید و درون کروشه عنوان “رساله” را در فارسی و عنوان”Dissertation” را در انگلیسی بیاورید و بعد نقطه بگذارید، و در پایان نیز اطلاعات مربوط به دانش آموختگی از جمله دانشگاه و سال دفاع را بیاورید.

نمونه فارسی:

میرزایی خ. مصرف رسانه ای و بیگانگی اجتماعی- فرهنگی. تخصصی [رساله]. علوم و تحقیقات تهران؛ ۱۳۸۶ .

نمونه انگلیسی:

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Michigan University; 2002.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.