آخرین فهرست مجلات لغو اعتبار شده و فاقد نمایه ISC

سابمیت ، پذیرش (اکسپت) و چاپ مقاله در مجلات اصلی Elsevier و ISI و ISC و کنفرانس­های بین­ المللی
سابمیت ، پذیرش (اکسپت) و چاپ مقاله در مجلات اصلی Elsevier و ISI و ISC و کنفرانس­های بین ­المللی
آوریل 26, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی | انگلیسی و فارسی
می 2, 2015
لیست سیاه وزارت علوم

لیست سیاه وزارت علوم

آخرین فهرست نشریات لغو اعتبار شده و فاقد نمایه از پایگاه ISC اعلام شد. لطفا اگر در مورد اعتبار مجله ای سوال یا تردید دارید از بخش نظرات آن را با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اسرع وقت مجله مورد نظر را بررسی کرده و نتیجه را  در همین سایت به اطلاع شما خواهند رساند. همچنین اگر تجربه یا توصیه ای دارید که فکر می کنید برای همتایان شما مفید باشد از همان بخش نظرات به ارسال کنید تا به اشتراک گذاشته شود.

فاقد نمایه۱Acta Computare۲۱۹۳۹۷۹۹
فاقد نمایه۲Advanced Biomedical Research۲۲۷۷۹۱۷۵
فاقد نمایه۳Advanced Computational Techniques In Electromagnetics۲۱۹۴۰۲۶۶
فاقد نمایه۴Advances In Civil And Environmental Engineering۲۳۴۵۲۷۲۲
فاقد نمایه۵Advances In Environmental Biology۱۹۹۵۰۷۵۶
فاقد نمایه۶Advances In Natural And Applied Sciences۱۹۹۵۰۷۷۲
فاقد نمایه۷African Nebula۱۸۳۷۷۹۶۳
فاقد نمایه۸Agriculturae Conspectus Scientificus۱۳۳۱۷۷۶۸March 2015
فاقد نمایه۹Agricultural Advances۲۲۵۱۷۸۲۰
فاقد نمایه۱۰Agriculture۰۵۵۱۳۶۷۷April 2015
فاقد نمایه۱۱Agriculture Science Developments۲۳۰۶۷۵۲۷
فاقد نمایه۱۲Agronomical Research In Moldavia۰۳۷۹۵۸۳۷March 2015
فاقد نمایه۱۳Ain Journal۲۰۹۰۸۲۰۲
فاقد نمایه۱۴American-Eurasian Journal Of Agricultural And Environmental Sciences۱۸۱۸۶۷۶۹
فاقد نمایه۱۵Anaesthesia Pain And Intensive Care Journal۱۶۰۷۸۳۲۲March 2015
فاقد نمایه۱۶Annales Umcs, Agricultura۰۳۶۵۱۱۱۸March 2015
فاقد نمایه۱۷Annals Of Applied Sport Science۲۳۲۲۴۴۷۹
فاقد نمایه۱۸Applied Mathematics In Engineering, Management And Technology۲۳۲۲۵۵۷۲
فاقد نمایه۱۹Arpn Journal Of Systems And Software۲۲۲۲۹۸۳۳
فاقد نمایه۲۰Arth Prabhand: A Journal Of Economics And Management۲۲۷۸۰۶۲۹
فاقد نمایه۲۱Asian Economic And Financial Review۲۳۰۵۲۱۴۷March 2015
فاقد نمایه۲۲Asian Journal Of Medical And Pharmaceutical Research۲۳۲۲۴۷۸۹
فاقد نمایه۲۳Asian Journal Of Plant Sciences۱۶۸۲۳۹۷۴
فاقد نمایه۲۴Asian Journal Of Research In Banking And Finance۲۲۴۹۷۳۲۳
فاقد نمایه۲۵Asian Journal Of Research In Business Economics And Management۲۲۵۰۱۶۷۳
فاقد نمایه۲۶Asian Journal Of Research In Marketing۲۲۷۷۶۶۲۱
فاقد نمایه۲۷Asian Journal Of Research In Social Sciences And Humanities۲۲۵۰۱۶۶۵
فاقد نمایه۲۸Bangladesh Journal Of Anatomy۱۸۱۷۰۶۵XApril 2015
فاقد نمایه۲۹Bayero Journal Of Pure And Applied Sciences۲۰۰۶۶۹۹۶
فاقد نمایه۳۰Buletin Intan۰۱۲۷۱۷۳۳April 2015
فاقد نمایه۳۱Bulletin Of Electrical Engineering And Informatics۲۰۸۹۳۱۹۱March 2015
فاقد نمایه۳۲Bulletin Of The Kuwait Institute For Medical Specialization
فاقد نمایه۳۳Caspian Journal Of Applied Sciences Research۲۲۵۱۹۱۱۴
فاقد نمایه۳۴Caspian Journal Of Chemistry۱۷۳۵۰۶۱۱
فاقد نمایه۳۵Chronic Diseases Journal۲۳۴۵۲۲۲۶
فاقد نمایه۳۶Communications In Numerical Analysis۲۱۹۳۴۲۱۵
فاقد نمایه۳۷Computational Methods In Civil Engineering۲۲۲۸۵۶۸۷
فاقد نمایه۳۸Computer Engineering And Applications Journal۲۲۵۲۴۲۷۴March 2015
فاقد نمایه۳۹Current Chemistry Letters۱۹۲۷۷۲۹۶
فاقد نمایه۴۰Current Opinion In Agriculture۲۳۲۲۴۱۹۳
فاقد نمایه۴۱Data Envelopment Analysis And Decision Science۲۱۹۵۴۴۹۶
فاقد نمایه۴۲Decision Science Letters۱۹۲۹۵۸۰۴April 2015
فاقد نمایه۴۳Egyptian Dermatology Online Journal۱۶۸۷۳۸۳۱
فاقد نمایه۴۴Egyptian Journal Of Community Medicine۱۱۱۰۱۸۶۵
فاقد نمایه۴۵Egyptian Journal Of Solids۱۰۱۲۵۵۶۶
فاقد نمایه۴۶Electronic Journal Of Theoretical Physics۱۷۲۹۵۲۵۴
فاقد نمایه۴۷Electronic Physician۲۰۰۸۵۸۴۲
فاقد نمایه۴۸Engineering Solid Mechanics۲۲۹۱۸۷۵۲
فاقد نمایه۴۹English Teacher۰۱۲۸۷۷۲۹
فاقد نمایه۵۰Eurasian Journal Of Analytical Chemistry۱۳۰۶۳۰۵۷
فاقد نمایه۵۱Fwu Journal Of Social Sciences۱۹۹۵۱۲۷۲
فاقد نمایه۵۲Global Animal Science Journal۲۳۱۴۶۷۹۶
فاقد نمایه۵۳Global Veterinaria۱۹۹۲۶۱۹۷
فاقد نمایه۵۴Health Policy And Development۲۰۷۳۰۶۸۳
فاقد نمایه۵۵Information Technology Journal۱۸۱۲۵۶۳۸
فاقد نمایه۵۶International Aquatic Research۲۰۰۸۴۹۳۵
فاقد نمایه۵۷International Arab Journal Of E-Technology۱۹۹۷۶۳۶۴
فاقد نمایه۵۸International Business Education Journal۱۹۸۵۲۱۲۶
فاقد نمایه۵۹International Elecrtronic Journal Of Elementary Education۱۳۰۷۹۲۹۸
فاقد نمایه۶۰International Electronic Journal Of Mathematical Education۱۳۰۶۳۰۳۰
فاقد نمایه۶۱International Electronic Journal Of Medicine۲۲۵۱۸۳۰۴
فاقد نمایه۶۲International Journal Of Advanced Biological And Biomedical Research۲۳۲۲۴۸۲۷
فاقد نمایه۶۳International Journal Of Advanced Nursing Studies۲۲۲۷۵۰۶۱
فاقد نمایه۶۴International Journal Of Advanced Studies In Humanities And Social Science۲۳۴۵۲۷۴۹
فاقد نمایه۶۵International Journal Of Agricultural Science And Research۱۷۳۴۱۴۲۸
فاقد نمایه۶۶International Journal Of Agricultural Science, Research And Technology۲۲۵۱۷۵۸۸
فاقد نمایه۶۷International Journal Of Agriculture And Crop Sciences۲۲۲۷۶۷۰X
فاقد نمایه۶۸International Journal Of Agriculture Innovations And Research۲۳۱۹۱۴۷۳
فاقد نمایه۶۹International Journal Of Agriculture Research And Review۲۲۲۸۷۹۷۳
فاقد نمایه۷۰International Journal Of Agronomy And Plant Production۲۰۵۱۱۹۱۴
فاقد نمایه۷۱International Journal Of Analytical, Pharmaceutical And Biomedical Sciences۲۲۷۸۰۲۴۶
فاقد نمایه۷۲International Journal Of Applied Agriculture And Apiculture Research۰۳۳۱۵۴۲۸
فاقد نمایه۷۳International Journal Of Applied Exercise Physiology۲۳۲۲۳۵۳۷
فاقد نمایه۷۴International Journal Of Applied Linguistics And English Literature۲۲۰۰۳۵۹۲
فاقد نمایه۷۵International Journal Of Applied Mathematical Research۲۲۲۷۴۳۲۴
فاقد نمایه۷۶International Journal Of Applied Operational Research۲۲۵۱۶۸۶۷
فاقد نمایه۷۷International Journal Of Aquatic Biology۲۳۲۲۵۲۷۰
فاقد نمایه۷۸International Journal Of Architecture And Urban Development۲۲۲۸۷۳۹۶
فاقد نمایه۷۹International Journal Of Artificial Intelligence And Mechatronics۲۳۲۰۵۱۲۱
فاقد نمایه۸۰International Journal Of Asian Social Science۲۲۲۶۵۱۳۹January 2015
فاقد نمایه۸۱International Journal Of Banking And Finance۱۶۷۵۷۲۲۷
فاقد نمایه۸۲International Journal Of Basic Sciences And Applied Research۲۱۴۷۳۷۴۹
فاقد نمایه۸۳International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials۲۲۵۱۸۵۳۳
فاقد نمایه۸۴International Journal Of Botany۱۸۱۱۹۷۰۰
فاقد نمایه۸۵International Journal Of Business And Management Studies۱۳۰۹۸۰۴۷
فاقد نمایه۸۶International Journal Of Collaborative Research On Internal Medicine And Public Health۱۸۴۰۴۵۲۹
فاقد نمایه۸۷International Journal Of Computer Networks And Communications Security۲۴۱۰۰۵۹۵April 2015
فاقد نمایه۸۸International Journal Of Ebusiness And Egoverment Studies۲۱۴۶۰۷۴۴
فاقد نمایه۸۹International Journal Of Economics And Finance Studies۱۳۰۹۸۰۵۵
فاقد نمایه۹۰International Journal Of Economy, Management And Social Sciences۲۳۰۶۷۲۷۶
فاقد نمایه۹۱International Journal Of Electronics Communication And Computer Engineering۲۲۴۹۰۷۱XMarch 2015
فاقد نمایه۹۲International Journal Of Engineering And Technology۲۲۲۷۵۲۴X
فاقد نمایه۹۳International Journal Of Engineering Innovations And Research۲۲۷۷۵۶۶۸
فاقد نمایه۹۴International Journal Of English Language And Literature Studies۲۳۰۶۹۹۱۰March 2015
فاقد نمایه۹۵International Journal Of Environmental Health Engineering۲۲۷۷۹۱۸۳
فاقد نمایه۹۶International Journal Of Environmental Resources Research
فاقد نمایه۹۷International Journal Of Farming And Allied Sciences۲۳۲۲۴۱۳۴
فاقد نمایه۹۸International Journal Of Finance, Accounting And Economics Studies۲۲۵۱۶۴۵X
فاقد نمایه۹۹International Journal Of Forest, Soil And Erosion۲۲۵۱۶۳۸۷
فاقد نمایه۱۰۰International Journal Of Geography And Geology۲۳۰۶۹۸۷۲March 2015
فاقد نمایه۱۰۱International Journal Of Health Research۱۵۹۶۹۸۸۶April 2015
فاقد نمایه۱۰۲International Journal Of Industrial Chemistry۲۲۲۸۵۵۴۷
فاقد نمایه۱۰۳International Journal Of Industrial Engineering Computations۱۹۲۳۲۹۲۶
فاقد نمایه۱۰۴International Journal Of Innovation And Applied Studies۲۰۲۸۹۳۲۴
فاقد نمایه۱۰۵International Journal Of Language Learning And Applied Linguistics World۲۲۸۹۳۲۴۵
فاقد نمایه۱۰۶International Journal Of Management And Business Research۲۲۲۸۷۰۱۹
فاقد نمایه۱۰۷International Journal Of Management And Humanity Sciences۲۳۲۲۴۲۴X
فاقد نمایه۱۰۸International Journal Of Management And Sustainability۲۳۰۶۹۸۵۶March 2015
فاقد نمایه۱۰۹International Journal Of Marine Science And Engineering۲۲۵۱۶۷۴۳
فاقد نمایه۱۱۰International Journal Of Material Science Innovations۲۲۸۹۴۰۶۳
فاقد نمایه۱۱۱International Journal Of Mathematical Modelling And Computations۲۲۲۸۶۲۲۵
فاقد نمایه۱۱۲International Journal Of Mechatronics, Electrical And Computer Technology۲۳۰۵۰۵۴۳
فاقد نمایه۱۱۳International Journal Of Natural Sciences۲۲۲۱۱۰۱۲April 2015
فاقد نمایه۱۱۴International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications۲۰۰۸۶۸۲۲
فاقد نمایه۱۱۵International Journal Of Operations And Logistics Management۲۳۱۰۴۹۴۵
فاقد نمایه۱۱۶International Journal Of Petroleum And Geoscience Engineering۲۲۸۹۴۷۱۳
فاقد نمایه۱۱۷International Journal Of Pharmacology۱۸۱۱۷۷۷۵
فاقد نمایه۱۱۸International Journal Of Political Science۲۲۲۸۶۲۱۷
فاقد نمایه۱۱۹International Journal Of Psychology And Behavioral Research۲۳۲۲۴۰۰۲
فاقد نمایه۱۲۰International Journal Of Research And Reviews In Applied Sciences۲۰۷۶۷۳۴XApril 2015
فاقد نمایه۱۲۱International Journal Of Research In Industrial Engineering۱۹۲۵۷۸۰۵March 2015
فاقد نمایه۱۲۲International Journal Of Research In Organizational Behavior And Human Resource Management۲۳۲۰۸۷۱۶
فاقد نمایه۱۲۳International Journal Of Scientific Management And Development۲۳۴۵۳۹۷۴
فاقد نمایه۱۲۴International Journal Of Scientific Research In Environmental Sciences۲۳۲۲۴۹۸۳
فاقد نمایه۱۲۵International Journal Of Scientific Research In Inventions And New Ideas۲۳۲۲۴۶۵۷
فاقد نمایه۱۲۶International Journal Of Scientific Research In Knowledge۲۳۲۲۴۵۴۱
فاقد نمایه۱۲۷International Journal Of Shi’I Studies۱۵۴۴۱۳۲۶
فاقد نمایه۱۲۸International Journal Of Smart Electrical Engineering۲۲۵۱۹۲۴۶
فاقد نمایه۱۲۹International Journal Of Social Communication Sciences۲۲۵۱۷۱۱۱
فاقد نمایه۱۳۰International Journal Of Social Sciences۲۲۲۸۷۲۲۱
فاقد نمایه۱۳۱International Journal Of Social Sciences And Education۲۲۲۷۳۹۳XMarch 2015
فاقد نمایه۱۳۲International Journal Of Sport Studies۲۲۵۱۷۵۰۲
فاقد نمایه۱۳۳International Journal Of Sustainable Development And World Policy۲۳۰۶۹۹۲۹March 2015
فاقد نمایه۱۳۴International Journal Of The Academy Of Organizational Bahavior Management۱۹۲۷۵۶۵XApril 2015
فاقد نمایه۱۳۵International Journal Of Travel Medicine And Global Health۲۳۲۲۱۱۰۰
فاقد نمایه۱۳۶International Journal Of Veterinary Science۲۳۰۴۳۰۷۵April 2015
فاقد نمایه۱۳۷International Journal On Internet And Distributed Computing Systems۲۲۱۹۱۱۲۷April 2015
فاقد نمایه۱۳۸International Journal On Technical And Physical Problems Of Engineering۲۰۷۷۳۵۲۸
فاقد نمایه۱۳۹International Nano Letters۲۰۰۸۹۲۹۵
فاقد نمایه۱۴۰International Research Journal Of Applied And Basic Sciences۲۲۵۱۸۳۸X
فاقد نمایه۱۴۱International Samanm Journal Of Business And Social Sciences۲۳۰۸۲۳۷۲
فاقد نمایه۱۴۲International Samanm Journal Of Finance And Accounting۲۳۰۸۲۳۵۶
فاقد نمایه۱۴۳International Samanm Journal Of Marketing And Management۲۳۰۸۲۳۹۹
فاقد نمایه۱۴۴Iran Agricultural Research۱۰۱۳۹۸۸۵
فاقد نمایه۱۴۵Iranian Journal Of Electrical And Computer Engineering۱۶۸۲۰۰۵۳
فاقد نمایه۱۴۶Iranian Journal Of Health And Physical Activity۲۰۰۸۹۵۰۳
فاقد نمایه۱۴۷Iranian Journal Of Language Teaching Research۲۳۲۲۱۲۹۱
فاقد نمایه۱۴۸Iranian Journal Of Language Testing۲۲۵۱۷۳۲۴
فاقد نمایه۱۴۹Iranian Journal Of Optimization۲۰۰۸۵۴۲۷
فاقد نمایه۱۵۰Iranian Journal Of Organic Chemistry۲۰۰۸۳۵۹۹
فاقد نمایه۱۵۱Iranian Journal Of Teaching English As A Foreign Language And Literature (Tefll)۲۰۰۸۸۳۲۹
فاقد نمایه۱۵۲Iranian Journal Of Tourism And Hospitality۲۰۰۸۹۵۶۲
فاقد نمایه۱۵۳Iranian Journal Of Veterinary Science And Technology۲۰۰۸۴۶۵X
فاقد نمایه۱۵۴Iranian Quarterly Discourse۹۶۴۳۳۰۵۷۵۹
فاقد نمایه۱۵۵Iranica Journal Of Energy And Environment۲۰۷۹۲۱۱۵
فاقد نمایه۱۵۶Islamic Perspective Journal۱۹۴۶۸۹۴۶
فاقد نمایه۱۵۷Jerusalem Quarterly۱۵۶۵۲۲۵۴
فاقد نمایه۱۵۸Journal Of Advanced Computer Science And Technology۲۲۲۷۴۳۳۲
فاقد نمایه۱۵۹Journal Of Advanced Research In Applied Mathematics۱۹۴۲۹۶۴۹
فاقد نمایه۱۶۰Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems۱۹۴۳۰۲۳X
فاقد نمایه۱۶۱Journal Of Advanced Research In Pure Mathematics۱۹۴۳۲۳۸۰
فاقد نمایه۱۶۲Journal Of Advanced Research In Scientific Computing۱۹۴۳۲۳۶۴
فاقد نمایه۱۶۳Journal Of Advances In Computer Research۲۰۰۸۶۱۴۸
فاقد نمایه۱۶۴Journal Of Agrobiology۱۸۰۳۴۴۰۳April 2015
فاقد نمایه۱۶۵Journal Of Agronomy۱۸۱۲۵۳۷۹March 2015
فاقد نمایه۱۶۶Journal Of Animal Production Advances۲۲۵۱۷۶۷۷
فاقد نمایه۱۶۷Journal Of Animal Science Advances۲۲۵۱۷۲۱۹
فاقد نمایه۱۶۸Journal Of Applied Sciences۱۸۱۲۵۶۵۴
فاقد نمایه۱۶۹Journal Of Applied Sciences Research۱۸۱۹۵۴۴X
فاقد نمایه۱۷۰Journal Of Armed Forces Medical College, Bangladesh۱۹۹۲۵۷۴۳
فاقد نمایه۱۷۱Journal Of Artificial Intelligence In Electrical Engineering۲۳۴۵۴۶۵۲
فاقد نمایه۱۷۲Journal Of Asian Scientific Research۲۲۲۶۵۷۲۴April 2015
فاقد نمایه۱۷۳Journal Of Bangladesh Academy Of Sciences۰۳۷۸۸۱۲۱
فاقد نمایه۱۷۴Journal Of Bangladesh Society Of Physiologist۱۹۹۵۱۲۱۳
فاقد نمایه۱۷۵Journal Of Behavioral Sciences In Asia۲۳۲۲۴۴۱X
فاقد نمایه۱۷۶Journal Of Biological Sciences۱۷۲۷۳۰۴۸March 2015
فاقد نمایه۱۷۷Journal Of Case Reports In Practice۲۳۲۲۵۰۴۱
فاقد نمایه۱۷۸Journal Of Civil Engineering And Urbanism۲۲۵۲۰۴۳۰
فاقد نمایه۱۷۹Journal Of Computer And Robotics
فاقد نمایه۱۸۰Journal Of Computer Science And Computational Mathematics۲۲۳۱۸۸۷۹
فاقد نمایه۱۸۱Journal Of Current Research In Science۲۳۲۲۵۰۰۹
فاقد نمایه۱۸۲Journal Of Dhaka Medical College۱۰۲۸۰۹۲۸April 2015
فاقد نمایه۱۸۳Journal Of Education And Health Promotion۲۲۷۷۹۵۳۱
فاقد نمایه۱۸۴Journal Of Educational And Management Studies۲۳۲۲۴۷۷۰
فاقد نمایه۱۸۵Journal Of Electrical And Computer Engineering Innovations۲۳۲۲۳۹۵۲
فاقد نمایه۱۸۶Journal Of Electrical Systems And Signals۲۳۲۲۵۴۸۳
فاقد نمایه۱۸۷Journal Of Engineering And Technology۲۱۸۰۳۸۱۱
فاقد نمایه۱۸۸Journal Of Engineering Science And Technology۱۸۲۳۴۶۹۰
فاقد نمایه۱۸۹Journal Of English Language Studies۲۲۲۸۵۹۱۱
فاقد نمایه۱۹۰Journal Of English Studies۲۲۲۸۷۲۴۸
فاقد نمایه۱۹۱Journal Of Environmental Treatment Techniques۲۳۰۹۱۱۸۵
فاقد نمایه۱۹۲Journal Of Farm Animal Nutrition And Physiology۱۷۳۵۸۸۸۸۴
فاقد نمایه۱۹۳Journal Of Food Biosciences And Technology۲۲۲۸۷۰۸۶
فاقد نمایه۱۹۴Journal Of Fuzzy Set Valued Analysis۲۱۹۳۴۱۶۹
فاقد نمایه۱۹۵Journal Of Geodetic Science۲۰۸۱۹۹۱۹
فاقد نمایه۱۹۶Journal Of Geological Society Of Iran۱۷۳۵۲۵۴۱
فاقد نمایه۱۹۷Journal Of Humanities University Of Isfahan۱۶۸۴۳۷۲X
فاقد نمایه۱۹۸Journal Of Hydraulic Structures۲۳۴۵۴۱۳X
فاقد نمایه۱۹۹Journal Of Hyperstructures۲۲۵۱۸۴۳۶
فاقد نمایه۲۰۰Journal Of Infertility And Reproductive Biology۲۳۱۰۷۵۸۸
فاقد نمایه۲۰۱Journal Of Interpolation And Approximation In Scientific Computing۲۱۹۴۳۹۰۷
فاقد نمایه۲۰۲Journal Of Language And Translation۲۰۰۸۸۵۹۰
فاقد نمایه۲۰۳Journal Of Life Science And Biomedicine۲۲۵۱۹۹۳۹
فاقد نمایه۲۰۴Journal Of Linear And Topological Algebra۲۲۵۲۰۲۰۱
فاقد نمایه۲۰۵Journal Of Malay Civilization۱۸۲۳۶۸۹۸April 2015
فاقد نمایه۲۰۶Journal Of Mechanical Research And Application۲۲۵۱۷۳۸۳
فاقد نمایه۲۰۷Journal Of Medical Ethics And History Of Medicine۲۰۰۸۰۳۸۷
فاقد نمایه۲۰۸Journal Of Medical Sciences۱۶۸۲۴۴۷۴April 2015
فاقد نمایه۲۰۹Journal Of Middle East Applied Science And Technology۲۳۰۵۰۲۲۵
فاقد نمایه۲۱۰Journal Of Nanostructure In Chemistry۲۰۰۸۹۲۴۴
فاقد نمایه۲۱۱Journal Of Nephropathology۲۲۵۱۸۳۶۳
فاقد نمایه۲۱۲Journal Of Nonlinear Analysis And Application۲۱۹۳۳۴۷۲
فاقد نمایه۲۱۳Journal Of Novel Applied Sciences۲۳۲۲۵۱۴۹
فاقد نمایه۲۱۴Journal Of Physical And Theoretical Chemistry۱۷۳۵۲۱۲۶
فاقد نمایه۲۱۵Journal Of Physical Chemistry And Electrochemistry۲۰۰۸۹۲۲۸
فاقد نمایه۲۱۶Journal Of Physiology And Pharmacology Advances۲۲۵۱۷۶۹۳
فاقد نمایه۲۱۷Journal Of Religion And Human Relations۲۰۰۶۵۴۴۲April 2015
فاقد نمایه۲۱۸Journal Of Research In Forestry, Wildlife And Environment۲۱۴۱۱۷۷۸
فاقد نمایه۲۱۹Journal Of Research In Medical And Dental Science۲۳۴۷۲۵۴۵April 2015
فاقد نمایه۲۲۰Journal Of Science And Mathematics۱۹۸۵۷۹۱۸
فاقد نمایه۲۲۱Journal Of Shaheed Suhrawardy Medical College۲۲۲۶۵۳۶۸March 2015
فاقد نمایه۲۲۲Journal Of Social Issues And Humanities۲۳۴۵۲۶۳۳
فاقد نمایه۲۲۳Journal Of Social Sciences And Humanities Of Shiraz University۱۰۲۰۸۵۷۶
فاقد نمایه۲۲۴Journal Of Soft Computing And Applications۲۱۹۵۵۷۶X
فاقد نمایه۲۲۵Journal Of Tethys۲۳۴۵۲۴۷۱
فاقد نمایه۲۲۶Journal Of The Iranian Chemical Research, Arak Branch۲۰۰۸۱۰۳۰
فاقد نمایه۲۲۷Journal Of The Royal Medical Services۲۰۷۸۸۷۰۳
فاقد نمایه۲۲۸Journal Of Veterinary Advances۲۲۵۱۷۶۸۵
فاقد نمایه۲۲۹Journal Of Water Sciences Research۲۲۵۱۷۴۰۵
فاقد نمایه۲۳۰Journal Of World’S Electrical Engineering And Technology۲۳۲۲۵۱۱۴
فاقد نمایه۲۳۱Jurnal Bahasa۱۵۱۱۹۰۸۴
فاقد نمایه۲۳۲Just Peace Diplomacy Journal۲۰۴۳۹۰۱۶
فاقد نمایه۲۳۳Kuwait Chapter Of Arabian Journal Of Business And Management Review۲۲۲۴۸۳۵۸
فاقد نمایه۲۳۴La Poétique۲۳۴۵۲۲۴۲
فاقد نمایه۲۳۵Majlesi Journal Of Electrical Engineering۲۳۴۵۳۷۷X
فاقد نمایه۲۳۶Malaysian Management Review۰۰۲۵۱۳۴۸
فاقد نمایه۲۳۷Management And Administrative Sciences Review۲۳۰۸۱۳۶۸
فاقد نمایه۲۳۸Management Science Letters۱۹۲۳۹۳۳۵
فاقد نمایه۲۳۹Mathematical Sciences۲۰۰۸۱۳۵۹
فاقد نمایه۲۴۰Mathematics Education Trends And Research۲۱۹۵۴۳۷۲
فاقد نمایه۲۴۱Mehran University Research Journal Of Engineering And Technology۰۲۵۴۷۸۲۱
فاقد نمایه۲۴۲Middle East Journal Of Family Medicine۱۸۳۹۰۱۸۸
فاقد نمایه۲۴۳Nigerian Journal Of Basic And Applied Sciences۰۷۹۴۵۶۹۸
فاقد نمایه۲۴۴Pakistan Journal Of Biological Sciences۱۰۲۸۸۸۸۰April 2015
فاقد نمایه۲۴۵Persian Literary Studies Journal۲۵۵۷۲۳۲۲
فاقد نمایه۲۴۶Plant Ecophysiology۲۰۰۸۷۸۶۱
فاقد نمایه۲۴۷Plant Pathology Journal۱۸۱۲۵۳۸۷
فاقد نمایه۲۴۸Research In Sport Management And Psychology۲۳۴۵۵۸۹۶
فاقد نمایه۲۴۹Science International -Lahore۱۰۱۳۵۳۱۶
فاقد نمایه۲۵۰Science Road Journal۲۳۰۳۰۸
فاقد نمایه۲۵۱Science World Journal۱۵۹۷۶۳۴۳
فاقد نمایه۲۵۲Scientific Journal Of Agronomy And Plant Breeding۲۳۲۲۱۵۲۶
فاقد نمایه۲۵۳Scientific Journal Of Animal Science۲۳۲۲۱۷۰۴
فاقد نمایه۲۵۴Scientific Journal Of Biological Sciences۲۳۲۲۱۹۶۸
فاقد نمایه۲۵۵Scientific Journal Of Crop Science۲۳۲۲۱۶۹۰
فاقد نمایه۲۵۶Scientific Journal Of Microbiology۲۳۲۲۲۹۴۸
فاقد نمایه۲۵۷Scientific Journal Of Pure And Applied Sciences۲۳۲۲۲۹۵۶
فاقد نمایه۲۵۸Scientific Journal Of Review۲۳۲۲۲۴۳۳
فاقد نمایه۲۵۹Scientific Journal Of Veterinary Advances۲۳۲۲۱۸۷۹
فاقد نمایه۲۶۰Scientific Journal Of Zoology۲۳۲۲۲۹۳X
فاقد نمایه۲۶۱Shiraz Journal Of System Management۲۳۲۲۲۳۰۱
فاقد نمایه۲۶۲Sovremennaa Ekonomika: Problemy, Tendencii, Perspektivy۲۲۲۲۶۵۳۲
فاقد نمایه۲۶۳Spectrum: A Journal Of Multidisciplinary Research۲۲۷۸۰۶۳۷
فاقد نمایه۲۶۴Studies In Nonlinear Sciences۲۲۲۱۳۹۱۰
فاقد نمایه۲۶۵Tawarikh: International Journal For Historical Studies۲۰۸۵۰۹۸۰April 2015
فاقد نمایه۲۶۶Technical Journal Of Engineering And Applied Sciences۲۰۵۱۰۸۵۳
فاقد نمایه۲۶۷The Arab World Geographer۱۴۸۰۶۸۰۰
فاقد نمایه۲۶۸The International Journal Of Applied Economics And Finance۱۹۹۱۰۸۸۶April 2015
فاقد نمایه۲۶۹The Iranian Journal Of International Affairs۱۰۱۶۶۱۳۰
فاقد نمایه۲۷۰The Journal Of Applied Linguistics۲۰۰۸۸۴۳۴
فاقد نمایه۲۷۱The Journal Of Mathematics And Computer Science۲۰۰۸۹۴۹X
فاقد نمایه۲۷۲Transcendent Philosophy۱۴۷۱۳۲۱۷
فاقد نمایه۲۷۳Trends In Information Management۰۹۷۳۴۱۶۳
فاقد نمایه۲۷۴Uncertain Supply Chain Management۲۲۹۱۶۸۲۲March 2015
فاقد نمایه۲۷۵Unizik Journal Of Arts And Humanities۱۵۹۵۱۴۱۳
فاقد نمایه۲۷۶Visi Jurnal Akademik۱۳۹۴۶۲۶۹
فاقد نمایه۲۷۷West African Journal Of Medicine۰۱۸۹۱۶۰X
فاقد نمایه۲۷۸World Applied Programming۲۲۲۲۲۵۱۰
فاقد نمایه۲۷۹World Applied Sciences Journal۱۸۱۸۴۹۵۲
فاقد نمایه۲۸۰World Journal Of Sport Sciences۲۰۷۸۴۷۲۴
فاقد نمایه۲۸۱World Of Sciences Journal۲۳۰۷۳۰۷۱
فاقد نمایه۲۸۲Yemeni Health And Medical Research Journal
فاقد نمایه۲۸۳آب و محيط زيست۱۰۲۸۳۰۵۶
فاقد نمایه۲۸۴آبزيان و شيلات۲۰۰۸۷۰۸X
فاقد نمایه۲۸۵آداب القيروان
فاقد نمایه۲۸۶آفاق الثقافة و التراث
فاقد نمایه۲۸۷آفاق سياسية
فاقد نمایه۲۸۸اباخترندارد
فاقد نمایه۲۸۹ابجديات۹۷۷۶۱۶۳۵۴x
فاقد نمایه۲۹۰ابحاث الايمان
فاقد نمایه۲۹۱ابحاث اليرموك : سلسلة الآداب و اللغويات
فاقد نمایه۲۹۲ابداع : مصر
فاقد نمایه۲۹۳ابعاد۱۰۲۳۹۶۲۶
فاقد نمایه۲۹۴ادبستان۲۰۰۸۷۱۹۵
فاقد نمایه۲۹۵ادبيات فارسي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي۱۷۳۵۸۶۹۸
فاقد نمایه۲۹۶ارتباطات و آموزش۲۲۲۸۷۶۲۰
فاقد نمایه۲۹۷اسلام و علوم اجتماعيندارد
فاقد نمایه۲۹۸اطلاع شناسي۱۷۳۵۰۶۶۲
فاقد نمایه۲۹۹اطلس للدراسات و الابحاث
فاقد نمایه۳۰۰افاق نجفية
فاقد نمایه۳۰۱افكار
فاقد نمایه۳۰۲افكار جديدة
فاقد نمایه۳۰۳اقتدار علميندارد
فاقد نمایه۳۰۴اقتصاد كاربردي۲۲۵۱۶۲۱۲
فاقد نمایه۳۰۵اقرا
فاقد نمایه۳۰۶اقلام جديدة
فاقد نمایه۳۰۷اكوسيستم هاي طبيعي ايرانندارد
فاقد نمایه۳۰۸الآداب : لبنان
فاقد نمایه۳۰۹الآداب العالمية
فاقد نمایه۳۱۰الآفاق : الاردن
فاقد نمایه۳۱۱الاتصال و التنمية
فاقد نمایه۳۱۲الاحمدية۱۶۰۹۸۷۰۶
فاقد نمایه۳۱۳الادارة العامة۰۲۵۶۹۰۳۵
فاقد نمایه۳۱۴الاداري
فاقد نمایه۳۱۵الارشيف
فاقد نمایه۳۱۶الاقصي
فاقد نمایه۳۱۷الاقلام
فاقد نمایه۳۱۸الانسانيات
فاقد نمایه۳۱۹البحرين الثقافية
فاقد نمایه۳۲۰البصائر : مركز الدراسات و البحوث الاسلامية في حوزة الامام القائم (عج)
فاقد نمایه۳۲۱البلقاء للبحوث و الدراسات۱۶۸۴۰۶۱۵
فاقد نمایه۳۲۲البيان : الاردن
فاقد نمایه۳۲۳التاصيل
فاقد نمایه۳۲۴التجديد۱۸۲۳۱۹۲۶
فاقد نمایه۳۲۵التراث الشعبي
فاقد نمایه۳۲۶التقرير الاقتصادي
فاقد نمایه۳۲۷التنوير
فاقد نمایه۳۲۸التواصل
فاقد نمایه۳۲۹الثقافة الاجنبية
فاقد نمایه۳۳۰الثقافة الشعبية۱۹۸۵۸۲۹۹
فاقد نمایه۳۳۱الجامعة : مجلة اتحاد جامعات العالم الاسلامي
فاقد نمایه۳۳۲الحياة : الجزائر۱۱۱۱۲۸۶۷
فاقد نمایه۳۳۳الحياة التشكيلية
فاقد نمایه۳۳۴الحياة الثقافية۰۳۳۰۸۸۶۳
فاقد نمایه۳۳۵الدفاع الوطني اللبناني
فاقد نمایه۳۳۶الدورية الاردنية لملخصات الطاقة
فاقد نمایه۳۳۷الذرة و التنمية
فاقد نمایه۳۳۸الراصد
فاقد نمایه۳۳۹الرسالة : الاردن
فاقد نمایه۳۴۰الرواية قضايا و آفاق۹۷۸۹۷۷۴۲۰۲۳۰۵
فاقد نمایه۳۴۱الروزانا
فاقد نمایه۳۴۲الروزنامة
فاقد نمایه۳۴۳السكان و التنمية
فاقد نمایه۳۴۴السلام و التنمية
فاقد نمایه۳۴۵الصحوة الاسلامية
فاقد نمایه۳۴۶العالم الاسلامي
فاقد نمایه۳۴۷العرب و الفكر العالمي
فاقد نمایه۳۴۸العربية : الامارات
فاقد نمایه۳۴۹العربية و الترجمة
فاقد نمایه۳۵۰العصور
فاقد نمایه۳۵۱الغدير
فاقد نمایه۳۵۲الفرقان
فاقد نمایه۳۵۳الفقاهة
فاقد نمایه۳۵۴الفكر الاسلامي و الابداع العلمي
فاقد نمایه۳۵۵الفكر الشرطي۱۶۸۱۵۲۹۷
فاقد نمایه۳۵۶الفكر العربي المعاصر
فاقد نمایه۳۵۷الفهرست۱۶۸۷۵۱۸۴
فاقد نمایه۳۵۸الفيصل الادبية۱۶۵۸۲۱۰۱
فاقد نمایه۳۵۹الفيصل العلمية۱۶۵۸۱۲۸۸
فاقد نمایه۳۶۰القرآن نور
فاقد نمایه۳۶۱الكاتب العربي
فاقد نمایه۳۶۲الكلم الطيب
فاقد نمایه۳۶۳الكلمة
فاقد نمایه۳۶۴المتحف الدولي
فاقد نمایه۳۶۵المجلة الاردنية في اللغة العربية و آدابها۱۰۲۹۳۷۲۱
فاقد نمایه۳۶۶المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية۰۳۳۰۸۰۸۱
فاقد نمایه۳۶۷المجلة التاريخية المصرية
فاقد نمایه۳۶۸المجلة التاريخية المغاربية للعهد الحديث و المعاصر۰۳۳۰۸۹۸۷
فاقد نمایه۳۶۹المجلة التونسية للدراسات الفلسفية۰۳۳۰۷۹۸۰
فاقد نمایه۳۷۰المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية۰۰۳۵۰۶۹۹
فاقد نمایه۳۷۱المجلة الطبية العربية
فاقد نمایه۳۷۲المجلة العربية العلمية للفتيان
فاقد نمایه۳۷۳المجلة العربية للادارة۱۱۱۰۵۴۵۳
فاقد نمایه۳۷۴المجلة العربية للارشيف و التوثيق و المعلومات۰۳۳۰۶۷۶۳
فاقد نمایه۳۷۵المجلة العربية للعلوم و المعلومات۰۳۳۰۷۰۰X
فاقد نمایه۳۷۶المجلة العربية للغذاء و التغذية۱۶۰۸۸۳۵۲
فاقد نمایه۳۷۷المجلة العلمية لكلية اصول الدين و الدعوةندارد
فاقد نمایه۳۷۸المجلة العلمية للتربية البدنية و الرياضة : الرياض
فاقد نمایه۳۷۹المجلة العلمية للتربية البدنية و الرياضة : جامعة حلوان
فاقد نمایه۳۸۰المجلة القطرية للعلوم الاسلامية : جامعة بغداد
فاقد نمایه۳۸۱المجلة المصرية لبحوث الراي العام۱۱۱۰۵۸۴۴
فاقد نمایه۳۸۲المجلة المغربية للانظمة القانونية و السياسية
فاقد نمایه۳۸۳المحجة
فاقد نمایه۳۸۴المدقق
فاقد نمایه۳۸۵المراقب الاقتصادي و الاجتماعي
فاقد نمایه۳۸۶المستقبل العربي۱۰۲۴۹۸۳۴
فاقد نمایه۳۸۷المسكوكات
فاقد نمایه۳۸۸المعارج
فاقد نمایه۳۸۹المغاني
فاقد نمایه۳۹۰المكتبات الآنندارد
فاقد نمایه۳۹۱المنهاج
فاقد نمایه۳۹۲المنهج
فاقد نمایه۳۹۳الموسم۱۳۸۴۲۷۷۳
فاقد نمایه۳۹۴الموقف الادبي
فاقد نمایه۳۹۵المپيك۱۰۲۵۴۲۷۷
فاقد نمایه۳۹۶النجاة
فاقد نمایه۳۹۷الوسطية
فاقد نمایه۳۹۸اليرموك
فاقد نمایه۳۹۹امل۱۱۱۳۷۹۶۷
فاقد نمایه۴۰۰انديشه هاي ادبي۱۷۳۵۸۳۷X
فاقد نمایه۴۰۱انسانيات : المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية
فاقد نمایه۴۰۲اوراق
فاقد نمایه۴۰۳اوراق جامعية
فاقد نمایه۴۰۴اوراق فلسطينية
فاقد نمایه۴۰۵اوراق فلسفية
فاقد نمایه۴۰۶بحوث اقتصادية عربية
فاقد نمایه۴۰۷برق – وزارت نيرو۱۴۷۷۱۵۶۱
فاقد نمایه۴۰۸بصمات
فاقد نمایه۴۰۹بناندارد
فاقد نمایه۴۱۰بناة الاجيال
فاقد نمایه۴۱۱بيت المقدس للدراسات
فاقد نمایه۴۱۲بيولوژي دريا۲۰۰۸۴۰۲۱X
فاقد نمایه۴۱۳تاريخ۲۰۰۸۰۲۷۱
فاقد نمایه۴۱۴تاريخ نگري و تاريخ نگاري۲۰۰۸۸۸۴۱
فاقد نمایه۴۱۵تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي۲۲۲۸۵۴۵۸
فاقد نمایه۴۱۶تحقيقات اسلامي۱۰۲۳۷۴۰۲
فاقد نمایه۴۱۷تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي۲۰۰۸۶۲۷X
فاقد نمایه۴۱۸تحقيقات حقوقي آزادندارد
فاقد نمایه۴۱۹تحقيقات روانشناختيندارد
فاقد نمایه۴۲۰تحقيقات زبان و ادب فارسي۲۰۰۸۶۲۷X
فاقد نمایه۴۲۱تحقيقات مديريت آموزشي۲۰۰۸۶۴۵۸
فاقد نمایه۴۲۲تحول اداري۱۰۲۶۰۵۲۸
فاقد نمایه۴۲۳تراثيات
فاقد نمایه۴۲۴تسامح
فاقد نمایه۴۲۵تعريب الطب
فاقد نمایه۴۲۶توسعه تكنولوژي صنعتيندارد
فاقد نمایه۴۲۷توسعه و سرمايه۲۰۰۸۲۴۲۸
فاقد نمایه۴۲۸توليد علم۱۷۳۵۷۵۷۸
فاقد نمایه۴۲۹توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي۲۳۲۲۱۲۰۸
فاقد نمایه۴۳۰جامعه اطلاعاتيندارد
فاقد نمایه۴۳۱جامعه شناسي معاصر۲۰۰۸۶۲۲۹
فاقد نمایه۴۳۲جذور – التراث
فاقد نمایه۴۳۳جستارهاي فلسفي۲۰۰۸۰۴۳۳
فاقد نمایه۴۳۴جغرافيا – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيندارد
فاقد نمایه۴۳۵جغرافيا و مطالعات محيطي۲۰۰۸۷۸۴۵
فاقد نمایه۴۳۶جنگل و مرتع۱۷۳۵۰۰۹۳
فاقد نمایه۴۳۷جهشندارد
فاقد نمایه۴۳۸حروف عربية
فاقد نمایه۴۳۹حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعيندارد
فاقد نمایه۴۴۰حقوق قضايي۲۰۰۸۷۵۰۰
فاقد نمایه۴۴۱حوليات الآداب و العلوم الاجتماعية : جامعة الكويت۱۵۶۰۵۲۴۸
فاقد نمایه۴۴۲حوليات الجامعة التونسية۰۳۳۰۰۰۹۹
فاقد نمایه۴۴۳حوليات العلوم الاقتصادية و التصرف
فاقد نمایه۴۴۴حوليات العلوم القانونية
فاقد نمایه۴۴۵حوليات الفينومينولوجيا و التاويلية۱۷۳۷۷۷۷۳
فاقد نمایه۴۴۶حوليات القدس
فاقد نمایه۴۴۷حوليات كلية الآداب و العلوم الانسانية بجامعة البلمند۱۶۸۴۶۶۰۵
فاقد نمایه۴۴۸حوليات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي جامعة البلمند
فاقد نمایه۴۴۹حولية التاريخ الاسلامي الوسيط
فاقد نمایه۴۵۰حولية جامعة شنقيط العصرية
فاقد نمایه۴۵۱حولية كلية الدراسات الاسلامية و العربية للبنات بالاسكندرية
فاقد نمایه۴۵۲حولية كلية الدراسات الاسلامية و العربية للبنين بالقاهرة
فاقد نمایه۴۵۳حولية كلية الدعوة الاسلامية بالقاهرةندارد
فاقد نمایه۴۵۴خبرنامه انفورماتيك۱۰۲۴۹۸۲۶
فاقد نمایه۴۵۵داروهاي گياهي۲۰۰۸۸۸۸۴
فاقد نمایه۴۵۶دانش انتظامي فارسندارد
فاقد نمایه۴۵۷دانش زيستي ايرانندارد
فاقد نمایه۴۵۸دانش شناسي۲۰۰۸۲۷۵۴
فاقد نمایه۴۵۹دانش نوين كشاورزي پايدار۱۷۳۵۵۳۲۰
فاقد نمایه۴۶۰دانش و پژوهش در علوم تربيتي۲۰۰۸۱۱۹۷
فاقد نمایه۴۶۱دانشنامه – دانشگاه آزاد اسلاميندارد
فاقد نمایه۴۶۲دراسات : اتحاد كتاب و ادباء الامارات
فاقد نمایه۴۶۳دراسات : العلوم الطبية و الحياتية۱۰۲۶۳۷۷۲
فاقد نمایه۴۶۴دراسات اجتماعية : بيت الحكمة
فاقد نمایه۴۶۵دراسات اقتصادية : بيت الحكمة
فاقد نمایه۴۶۶دراسات الترجمة
فاقد نمایه۴۶۷دراسات الشرق الاوسط و افريقيا
فاقد نمایه۴۶۸دراسات المستقبل
فاقد نمایه۴۶۹دراسات اندلسية
فاقد نمایه۴۷۰دراسات ايرانية
فاقد نمایه۴۷۱دراسات باحث
فاقد نمایه۴۷۲دراسات تاريخية : بيت الحكمة
فاقد نمایه۴۷۳دراسات حوض النيل
فاقد نمایه۴۷۴دراسات عربية في علم النفس
فاقد نمایه۴۷۵دراسات فكرية
فاقد نمایه۴۷۶دراسات فلسفية : بيت الحكمة۲۲۲۴۰۹۳۴
فاقد نمایه۴۷۷دراسات في الاقتصاد و التجارةندارد
فاقد نمایه۴۷۸دراسات مصرفية و مالية
فاقد نمایه۴۷۹دراسات مغاربية۱۱۱۳۷۰۲۹
فاقد نمایه۴۸۰دراسات نجفية
فاقد نمایه۴۸۱دنياي ميكروب ها۲۰۰۸۳۰۶۸
فاقد نمایه۴۸۲رؤي ثقافيةندارد
فاقد نمایه۴۸۳رحاب المعرفة۰۳۳۰۶۶۴X
فاقد نمایه۴۸۴رسالة التامين
فاقد نمایه۴۸۵رسالة الحسين (ع)
فاقد نمایه۴۸۶رسالة المكتبة۰۲۵۷۷۷۳۹
فاقد نمایه۴۸۷رسالت مديريت دولتي۲۲۲۸۷۹۶۵
فاقد نمایه۴۸۸رشد آموزش زبان۱۶۰۶۹۲۰X
فاقد نمایه۴۸۹روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن۲۰۰۸۹۴۱۴
فاقد نمایه۴۹۰روانشناسي سلامت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجندارد
فاقد نمایه۴۹۱روش هاي هوشمند در صنعت برق۲۳۲۲۳۸۷۱
فاقد نمایه۴۹۲زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج۲۰۰۸۸۹۹x
فاقد نمایه۴۹۳زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فساندارد
فاقد نمایه۴۹۴زراعت و اصلاح نباتات ايران۲۰۰۸۸۴۸۵
فاقد نمایه۴۹۵زمين شناسي محيط زيست۲۰۰۸۴۲۵۰
فاقد نمایه۴۹۶زمين و منابع۲۰۰۸۶۳۵۰
فاقد نمایه۴۹۷زن و فرهنگ۲۰۰۸۸۴۲۶
فاقد نمایه۴۹۸زن و مطالعات خانوادهندارد
فاقد نمایه۴۹۹زيتون۱۰۲۴۲۲۶۰
فاقد نمایه۵۰۰زيست شناسي تكويني۲۰۰۸۶۲۹x
فاقد نمایه۵۰۱زيست فناوري ميكروارگانيسم هاي محيطي۲۲۵۱۹۱۲۲
فاقد نمایه۵۰۲سلامت خانواده
فاقد نمایه۵۰۳سومر
فاقد نمایه۵۰۴شناخت و كاربرد گياهان دارويي۲۰۰۸۳۵۷۲
فاقد نمایه۵۰۵شهرنگار۱۶۳۱۶۹۲۷
فاقد نمایه۵۰۶شوون اجتماعية۱۰۲۵۰۵۹X
فاقد نمایه۵۰۷شوون ادبية
فاقد نمایه۵۰۸شوون استراتيجية
فاقد نمایه۵۰۹شوون تنموية
فاقد نمایه۵۱۰شوون عربية
فاقد نمایه۵۱۱شوون مشرقية
فاقد نمایه۵۱۲شيلات – دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر۲۰۰۸۰۰۲۶
فاقد نمایه۵۱۳صحيفه مبين۱۷۳۵۸۷۰۱
فاقد نمایه۵۱۴صنعت هوشمندندارد
فاقد نمایه۵۱۵صنعت و ايمني۱۰۲۳۵۸۹۲
فاقد نمایه۵۱۶ضاد
فاقد نمایه۵۱۷طهورا۲۳۲۲۱۸۴۴
فاقد نمایه۵۱۸عالم التربية : الموسسة العربية للاستشارات العلمية و تنمية الموارد البشرية
فاقد نمایه۵۱۹عالم الذرة : سورية
فاقد نمایه۵۲۰عالم الكتاب
فاقد نمایه۵۲۱عبقر
فاقد نمایه۵۲۲عرفانيات در ادب فارسي۲۰۰۸۷۱۹۵
فاقد نمایه۵۲۳علوم اسلامي۱۷۳۵۹۸۳۳
فاقد نمایه۵۲۴علوم الحديث
فاقد نمایه۵۲۵علوم به زراعي گياهي۱۷۳۵۴۵۵۲
فاقد نمایه۵۲۶علوم زراعيندارد
فاقد نمایه۵۲۷علوم سياسي و روابط بين المللندارد
فاقد نمایه۵۲۸علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي۵۵۵۹۱۵۶۲
فاقد نمایه۵۲۹علوم و تكنولوژي نساجي۱۷۳۵۸۳۴۵
فاقد نمایه۵۳۰علوم و فنون دراسات و بحوثندارد
فاقد نمایه۵۳۱علوم و فنون منابع طبيعي۱۷۳۵۶۴۴X
فاقد نمایه۵۳۲علوم و مهندسي كامپيوتر۱۷۳۵۹۰۳۱
فاقد نمایه۵۳۳عمان
فاقد نمایه۵۳۴غيمان
فاقد نمایه۵۳۵فصلنامه تازه هاي روان شناسي صنعتي/سازماني۲۰۰۸۷۰۳۹
فاقد نمایه۵۳۶فصلنامه تخصصي تحقيقات حشره شناسي۲۰۰۸۴۶۶۸
فاقد نمایه۵۳۷فصلنامه تخصصي جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان۲۰۰۸۱۵۷x
فاقد نمایه۵۳۸فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي – دانشگاه آزاد اسلامي مشهد۱۷۳۵۸۰۰۰
فاقد نمایه۵۳۹فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشترندارد
فاقد نمایه۵۴۰فصلنامه تخصصي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي كرجندارد
فاقد نمایه۵۴۱فصلنامه تخصصي پژوهشنامه تربيتي۱۷۳۵۷۶۵۹
فاقد نمایه۵۴۲فصلنامه جغرافيايي سرزمين۱۷۳۵۲۵۲۵
فاقد نمایه۵۴۳فصلنامه دانش و پژوهش علوم داميندارد
فاقد نمایه۵۴۴فصلنامه رسوب و سنگ رسوبيندارد
فاقد نمایه۵۴۵فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي۱۷۳۵۸۴۹۳
فاقد نمایه۵۴۶فصلنامه زمين۲۰۰۸۱۴۹۹
فاقد نمایه۵۴۷فصلنامه زمين شناسي كاربردي۱۷۳۵۸۵۷۴
فاقد نمایه۵۴۸فصلنامه زيست شناسي جانوري۱۷۳۵۹۷۲۴
فاقد نمایه۵۴۹فصلنامه علمي پژوهش اجتماعي۲۰۰۸۳۷۲۶
فاقد نمایه۵۵۰فصلنامه علوم اقتصاديندارد
فاقد نمایه۵۵۱فصلنامه علوم زيستي – دانشگاه آزاد اسلامي زنجان۱۷۳۵۹۸۸۰
فاقد نمایه۵۵۲فصلنامه علوم ورزش – دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج۴۲۶۷۸۰۰۲
فاقد نمایه۵۵۳فصلنامه مطالعات تاريخي موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي۱۷۳۵۲۴۱X
فاقد نمایه۵۵۴فصلنامه مطالعات تاريخي، ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهدندارد
فاقد نمایه۵۵۵فصلنامه مطالعات خاورميانه۱۵۶۰۱۹۸۶
فاقد نمایه۵۵۶فصلنامه مطالعات منطقه اي۱۷۳۵۲۲۵۸
فاقد نمایه۵۵۷فصلنامه گياه و زيست فناوري ايران۱۷۳۵۵۰۲۸
فاقد نمایه۵۵۸فصلية ايران و العرب
فاقد نمایه۵۵۹فصول
فاقد نمایه۵۶۰فضاءات
فاقد نمایه۵۶۱فضاي گردشگري۲۲۵۱۸۸۲۷
فاقد نمایه۵۶۲فقه و تاريخ تمدن۱۷۳۵۸۰۱۹
فاقد نمایه۵۶۳فكرندارد
فاقد نمایه۵۶۴فكر (من اجل تجديد الحياة الثقافية)
فاقد نمایه۵۶۵فكر و ابداع
فاقد نمایه۵۶۶فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي۲۲۲۸۵۳۱۸
فاقد نمایه۵۶۷فن و عمارة
فاقد نمایه۵۶۸فناوري ساخت و توليدندارد
فاقد نمایه۵۶۹فيض الحكمة
فاقد نمایه۵۷۰قضايا اسلامية معاصرة
فاقد نمایه۵۷۱كاربرد سنجش از دور و Gis در علوم منابع طبيعي۲۲۲۸۶۰۶۳
فاقد نمایه۵۷۲كاوشهاي دينيندارد
فاقد نمایه۵۷۳كتابات سودانية
فاقد نمایه۵۷۴كتابات معاصرة فنون و علوم
فاقد نمایه۵۷۵كشاورزي پويا۱۷۳۵۴۲۳۴
فاقد نمایه۵۷۶كلمن
فاقد نمایه۵۷۷مآب
فاقد نمایه۵۷۸مجلة آفاق العلم و التقانة
فاقد نمایه۵۷۹مجلة اتحاد الجامعات العربية۱۶۸۰۶۵۴۹
فاقد نمایه۵۸۰مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية و علم النفس.NULL.
فاقد نمایه۵۸۱مجلة اسيوط لعلوم و فنون التربية الرياضية
فاقد نمایه۵۸۲مجلة اطياف
فاقد نمایه۵۸۳مجلة الاردن للشوون الدولية۱۹۹۹۵۶۲۸
فاقد نمایه۵۸۴مجلة الارشاد النفسي
فاقد نمایه۵۸۵مجلة الاكاديمية للعلوم الاساسية و التطبيقية
فاقد نمایه۵۸۶مجلة الاكاديمية للعلوم الانسانية و الاجتماعية
فاقد نمایه۵۸۷مجلة الامل : السورية
فاقد نمایه۵۸۸مجلة الامن و القانون۹۷۸۹۹۴۸۱۳۲۵۸۵
فاقد نمایه۵۸۹مجلة الباحث الجامعي
فاقد نمایه۵۹۰مجلة الباحثون
فاقد نمایه۵۹۱مجلة البحوث الادارية
فاقد نمایه۵۹۲مجلة البحوث الاعلامية
فاقد نمایه۵۹۳مجلة البحوث الامنية
فاقد نمایه۵۹۴مجلة البحوث التاريخية
فاقد نمایه۵۹۵مجلة البحوث الجغرافية : جامعة الكوفة۱۹۹۲۲۰۵۱
فاقد نمایه۵۹۶مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
فاقد نمایه۵۹۷مجلة البحوث و الدراسات الافريقية
فاقد نمایه۵۹۸مجلة التاريخ العربي
فاقد نمایه۵۹۹مجلة التحكيم
فاقد نمایه۶۰۰مجلة التربية المعاصرة
فاقد نمایه۶۰۱مجلة التوحيد : ايران
فاقد نمایه۶۰۲مجلة الثقافة الاسلامية
فاقد نمایه۶۰۳مجلة الثقافة السودانية
فاقد نمایه۶۰۴مجلة الثقافة العالمية
فاقد نمایه۶۰۵مجلة الثقافة المعلوماتية
فاقد نمایه۶۰۶مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية
فاقد نمایه۶۰۷مجلة الجمعية الفقهية السعودية۱۶۵۸۲۹۶۹
فاقد نمایه۶۰۸مجلة الجمعية الفلسفية المصرية
فاقد نمایه۶۰۹مجلة الحق
فاقد نمایه۶۱۰مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية
فاقد نمایه۶۱۱مجلة الحياة الفكرية
فاقد نمایه۶۱۲مجلة الحياة الموسيقية
فاقد نمایه۶۱۳مجلة الدراسات الاستراتيجية
فاقد نمایه۶۱۴مجلة الدراسات الاسلامية : الجزائر
فاقد نمایه۶۱۵مجلة الدراسات الامنية
فاقد نمایه۶۱۶مجلة الدراسات الدبلوماسية
فاقد نمایه۶۱۷مجلة الدراسات العربية
فاقد نمایه۶۱۸مجلة الدراسات العليا
فاقد نمایه۶۱۹مجلة الدراسات القانونية : كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية۹۹۵۳۴۶۲۵۲۶
فاقد نمایه۶۲۰مجلة الدراسات القضائية
فاقد نمایه۶۲۱مجلة الدراسات اللغوية : السعودية۱۳۱۹۸۵۱۳
فاقد نمایه۶۲۲مجلة الدراسات المالية و المصرفية۱۶۸۲۷۱۸x
فاقد نمایه۶۲۳مجلة الذخائر
فاقد نمایه۶۲۴مجلة الرسالة : مصر
فاقد نمایه۶۲۵مجلة الساتل
فاقد نمایه۶۲۶مجلة السودان للبحوث و الدراسات الاستراتيجية
فاقد نمایه۶۲۷مجلة السياحة الاسلامية
فاقد نمایه۶۲۸مجلة السياسة الدولية
فاقد نمایه۶۲۹مجلة الطفولة و التربية۲۰۹۰۳۸۴۷
فاقد نمایه۶۳۰مجلة العاديات
فاقد نمایه۶۳۱مجلة العلوم
فاقد نمایه۶۳۲مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية : ليبيا
فاقد نمایه۶۳۳مجلة العلوم الاحصائية
فاقد نمایه۶۳۴مجلة العلوم الادارية و الاقتصادية :جامعة القصيم۱۶۵۸۴۰۴
فاقد نمایه۶۳۵مجلة العلوم الاساسية و التطبيقية
فاقد نمایه۶۳۶مجلة العلوم الاقتصادية و الادارية۱۰۲۶۴۱۱۶
فاقد نمایه۶۳۷مجلة العلوم الانسانية : جامعة البحرين
فاقد نمایه۶۳۸مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية۱۶۵۸۳۱۱۶
فاقد نمایه۶۳۹مجلة العلوم البيئية۱۱۱۰۰۸۲۶
فاقد نمایه۶۴۰مجلة العلوم التربوية : جامعة القاهرة
فاقد نمایه۶۴۱مجلة العلوم التربوية و النفسية : جامعة البحرين
فاقد نمایه۶۴۲مجلة العلوم الجنائية و الاجتماعية
فاقد نمایه۶۴۳مجلة العلوم الشرعية : جامعة القصيم۱۶۵۸۴۰۶۶
فاقد نمایه۶۴۴مجلة العلوم العربية و الانسانية۱۶۵۸۴۰۵۸
فاقد نمایه۶۴۵مجلة العلوم و التقانة۱۶۰۵۴۲۷X
فاقد نمایه۶۴۶مجلة العمل
فاقد نمایه۶۴۷مجلة الغري للعلوم الاقتصادية و الادارية
فاقد نمایه۶۴۸مجلة الفتوي و التشريع
فاقد نمایه۶۴۹مجلة الفكر العسكري
فاقد نمایه۶۵۰مجلة الفنون و التقاليد الشعبية۰۳۳۰۶۸۶۰
فاقد نمایه۶۵۱مجلة القانون العام و علم السياسة۹۷۸۹۹۵۳۴۶۳۵۳۷
فاقد نمایه۶۵۲مجلة القضاء و التشريع۰۳۳۰۸۹۲۸
فاقد نمایه۶۵۳مجلة الكرمل۱۶۰۷۷۰۲۴
فاقد نمایه۶۵۴مجلة الكريديف۰۳۳۰۷۳۷۹
فاقد نمایه۶۵۵مجلة الكويت للعلوم و الهندسة۱۰۲۴۸۶۸۴
فاقد نمایه۶۵۶مجلة المجمع العلمي الاردني
فاقد نمایه۶۵۷مجلة المحاسبة و الادارة و التامين
فاقد نمایه۶۵۸مجلة المحجّة
فاقد نمایه۶۵۹مجلة المدار۰۳۳۰۷۵۱۴
فاقد نمایه۶۶۰مجلة المزارع العربي
فاقد نمایه۶۶۱مجلة المسرح : مصر
فاقد نمایه۶۶۲مجلة المصباح
فاقد نمایه۶۶۳مجلة المعلم العربي
فاقد نمایه۶۶۴مجلة المكتبات و المعلومات
فاقد نمایه۶۶۵مجلة المكتبات و المعلومات العربية
فاقد نمایه۶۶۶مجلة المهندس الزراعي
فاقد نمایه۶۶۷مجلة النبا
فاقد نمایه۶۶۸مجلة الهاشمية
فاقد نمایه۶۶۹مجلة الهلال
فاقد نمایه۶۷۰مجلة اوراق الاوسط۹۹۷۳۹۰۲۲۵۴
فاقد نمایه۶۷۱مجلة بحوث الشرق الاوسط
فاقد نمایه۶۷۲مجلة بحوث جامعة تعز
فاقد نمایه۶۷۳مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الانسانية و التربوية
فاقد نمایه۶۷۴مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الزراعية
فاقد نمایه۶۷۵مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الطبية
فاقد نمایه۶۷۶مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الهندسية
فاقد نمایه۶۷۷مجلة بونة للبحوث و الدراسات۱۱۱۲/۴۷۴۱
فاقد نمایه۶۷۸مجلة تاريخ العلوم العربية
فاقد نمایه۶۷۹مجلة تعليم الجماهير۰۳۳۰۷۰۲۶
فاقد نمایه۶۸۰مجلة تفكر۱۵۵۸۵۱۵۹
فاقد نمایه۶۸۱مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية : العلوم الشرعية۱۶۵۸۴۲۰۱
فاقد نمایه۶۸۲مجلة جامعة التحدي العلمية : العلوم البحتية و التطبيقية
فاقد نمایه۶۸۳مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الطبيعية ، و الطبية ، و التقنية۱۶۵۸۱۱۸۰
فاقد نمایه۶۸۴مجلة جامعة الملك سعود : الآداب۱۰۱۸۳۶۱۲
فاقد نمایه۶۸۵مجلة جامعة الملك سعود : العلوم الادارية۱۰۱۸۳۸۵۲
فاقد نمایه۶۸۶مجلة جامعة الملك سعود : العمارة و التخطيط۱۰۱۸۳۶۰۴
فاقد نمایه۶۸۷مجلة جامعة الملك عبدالعزيز : الآداب و العلوم الانسانية
فاقد نمایه۶۸۸مجلة جامعة الملك عبدالعزيز : الاقتصاد الاسلامي۱۰۱۸۷۳۸۳
فاقد نمایه۶۸۹مجلة جامعة الملك عبدالعزيز : علوم تصاميم البيئة۱۶۵۸۱۵۹۸
فاقد نمایه۶۹۰مجلة جامعة الملك عبدالعزيز :علوم الارصاد و البيئة
فاقد نمایه۶۹۱مجلة جامعة ام درمان الاسلامية۱۸۵۸۵۳۶۱
فاقد نمایه۶۹۲مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية : سلسلة الآداب و العلوم الانسانية
فاقد نمایه۶۹۳مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية : سلسلة العلوم الاساسية
فاقد نمایه۶۹۴مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية : سلسلة العلوم الاقتصادية و القانونية
فاقد نمایه۶۹۵مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية : سلسلة العلوم الصحية۲۰۷۹۳۰۹X
فاقد نمایه۶۹۶مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية : سلسلة العلوم الهندسية
فاقد نمایه۶۹۷مجلة جامعة صنعاء للعلوم و التكنولوجيا
فاقد نمایه۶۹۸مجلة جامعة طيبة : العلوم التربوية۱۶۵۸۳۶۶۳
فاقد نمایه۶۹۹مجلة جدل
فاقد نمایه۷۰۰مجلة جسور
فاقد نمایه۷۰۱مجلة حوار الفكر
فاقد نمایه۷۰۲مجلة دراسات اسلامية
فاقد نمایه۷۰۳مجلة دراسات الاسلام و العالم المعاصر
فاقد نمایه۷۰۴مجلة دراسات تربوية و اجتماعية
فاقد نمایه۷۰۵مجلة دراسات سياسية
فاقد نمایه۷۰۶مجلة دراسات شرق اوسطية۱۸۱۱۸۲۰۸
فاقد نمایه۷۰۷مجلة دراسات عربية في المكتبات و علم المعلومات
فاقد نمایه۷۰۸مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية و العلوم الانسانية : جامعة حلوان
فاقد نمایه۷۰۹مجلة دراسات قانونية : بغداد
فاقد نمایه۷۱۰مجلة دراسات قانونية : كلية الحقوق بصفاقس۵۶۳۵۰۳۳۰
فاقد نمایه۷۱۱مجلة دراسات مصطلحية
فاقد نمایه۷۱۲مجلة رؤي
فاقد نمایه۷۱۳مجلة رابطة التربية الحديثة
فاقد نمایه۷۱۴مجلة عالم التربية
فاقد نمایه۷۱۵مجلة عجمان للدراسات و البحوث۱۶۰۹۳۸۱X
فاقد نمایه۷۱۶مجلة فكر و نقد
فاقد نمایه۷۱۷مجلة فلسطينيات
فاقد نمایه۷۱۸مجلة فلسفات معاصرة۹۷۸۹۹۵۳۵۱۵۳۷۳
فاقد نمایه۷۱۹مجلة قاريونس العلمية
فاقد نمایه۷۲۰مجلة قضايا اسرائيلية۹۹۵۰۳۳۰۱۴۹
فاقد نمایه۷۲۱مجلة كليات البنات : العلوم الانسانية۱۶۵۸۳۳۳۷
فاقد نمایه۷۲۲مجلة كلية الآداب الانسانيات و العلوم الاجتماعية۱۰۱۲۶۰۱۵۰
فاقد نمایه۷۲۳مجلة كلية الآداب بجامعة الفاتح
فاقد نمایه۷۲۴مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
فاقد نمایه۷۲۵مجلة كلية التربية بجامعة الامارت العربية المتحدة۱۶۸۴۹۵۰۷
فاقد نمایه۷۲۶مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة
فاقد نمایه۷۲۷مجلة كلية الدراسات الاسلامية : جامعة الكوفة
فاقد نمایه۷۲۸مجلة كلية الدراسات الاسلامية و العربية : دبي۱۶۰۷۲۰۹X
فاقد نمایه۷۲۹مجلة كلية الشريعة و القانون : جامعة الازهر بطنطا
فاقد نمایه۷۳۰مجلة كلية العلوم الاسلامية : جامعة بغداد
فاقد نمایه۷۳۱مجلة كلية اللغات و الترجمة
فاقد نمایه۷۳۲مجلة كلية اللغة العربية بجامعة ام درمان الاسلامية
فاقد نمایه۷۳۳مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة
فاقد نمایه۷۳۴مجلة مجمع الفقه الاسلامي
فاقد نمایه۷۳۵مجلة مركز دراسات البصرة۱۹۹۴۴۷۲۱
فاقد نمایه۷۳۶مجلة معهد المخطوطات العربية۱۱۱۰۲۲۰۹
فاقد نمایه۷۳۷مجلةالاحياء
فاقد نمایه۷۳۸مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گلستانندارد
فاقد نمایه۷۳۹مجله تحقيقات زنانندارد
فاقد نمایه۷۴۰مجله تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي۲۰۰۸۶۱۵۶
فاقد نمایه۷۴۱مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستانندارد
فاقد نمایه۷۴۲مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز۱۷۳۵۹۳۴۱
فاقد نمایه۷۴۳مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد۱۷۳۵۷۵۹۴
فاقد نمایه۷۴۴مجله عمران شريف۱۰۲۳۷۴۳۷
فاقد نمایه۷۴۵مجله فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد۱۷۳۵۱۹۸۵
فاقد نمایه۷۴۶مجله فيزيك۰۲۵۴۹۶۱۱
فاقد نمایه۷۴۷مجله مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج۲۰۰۸۹۰۰۷
فاقد نمایه۷۴۸مجله مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي۷۳۶۱۲۲۲۸
فاقد نمایه۷۴۹مجله ي دهخداندارد
فاقد نمایه۷۵۰مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز۱۷۳۵۷۶۲۴
فاقد نمایه۷۵۱محاور : السودان
فاقد نمایه۷۵۲مددكاري اجتماعي۱۷۳۵۴۵۱X
فاقد نمایه۷۵۳مدي آخر
فاقد نمایه۷۵۴مديريت بازاريابي۱۷۳۵۹۴۹X
فاقد نمایه۷۵۵مديريت بهداشت و درمان۲۰۰۸۵۳۴۶
فاقد نمایه۷۵۶مديريت توسعه و تحول۲۰۰۸۸۵۵۸
فاقد نمایه۷۵۷مديريت دولتي – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور۱۰۲۷۱۰۳۱
فاقد نمایه۷۵۸مديريت فرهنگي۲۰۰۸۳۳۲۷
فاقد نمایه۷۵۹مديريت كسب و كارندارد
فاقد نمایه۷۶۰مستقبل العالم الاسلامي
فاقد نمایه۷۶۱مستقبليات۰۲۰۴۱۱۹X
فاقد نمایه۷۶۲مسكويه۲۰۰۸۰۸۵۹
فاقد نمایه۷۶۳مصر الحديثة
فاقد نمایه۷۶۴مطالعات جامعه شناختي جوانانندارد
فاقد نمایه۷۶۵مطالعات جامعه شناسي – دانشگاه آزاد اسلامي تبريز۲۲۵۱۶۵۱۴
فاقد نمایه۷۶۶مطالعات رسانه اي۲۰۰۸۹۶۱۹
فاقد نمایه۷۶۷مطالعات سياسي۲۰۰۸۳۱۲۲
فاقد نمایه۷۶۸مطالعات علوم اجتماعي ايران – دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال۲۰۰۸۱۴۸۰
فاقد نمایه۷۶۹مطالعات كمي در مديريتندارد
فاقد نمایه۷۷۰مطالعات مديريت شهريندارد
فاقد نمایه۷۷۱معالم القرآن و السنة۱۸۲۳۴۳۵۶
فاقد نمایه۷۷۲معرفت حقوقي
فاقد نمایه۷۷۳منبر الامة الحر
فاقد نمایه۷۷۴مهد الحضارات
فاقد نمایه۷۷۵مهندسي جوشندارد
فاقد نمایه۷۷۶مهندسي مكانيك جامدات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر۲۰۰۸۴۹۲۷
فاقد نمایه۷۷۷موتة للبحوث و الدراسات : سلسلسة العلوم الطبيعية و التطبيقية۱۰۲۱۶۸۱۲
فاقد نمایه۷۷۸موتمر
فاقد نمایه۷۷۹نزوي
فاقد نمایه۷۸۰نشر رياضي۱۰۱۵۲۸۵۷
فاقد نمایه۷۸۱نشريه جداسازي و پديده هاي انتقال۲۲۲۸۵۴۹۰
فاقد نمایه۷۸۲نظام ها و خدمات اطلاعاتي۲۲۵۱۷۶۲۶
فاقد نمایه۷۸۳نقشه برداري۱۰۲۹۵۲۵۹
فاقد نمایه۷۸۴نهج الاسلام
فاقد نمایه۷۸۵نوآوري هاي مديريت آموزشي۲۰۰۸۱۱۳۸
فاقد نمایه۷۸۶يافته هاي زيست شناسي۱۷۳۵۸۳۶۱
فاقد نمایه۷۸۷يافته هاي نو در روانشناسي۱۷۳۵۶۸۸۱
فاقد نمایه۷۸۸يافته هاي نوين كشاورزي۱۷۳۵۸۳۵۳
فاقد نمایه۷۸۹پيام باستان شناس۲۰۰۸۴۲۸۵
فاقد نمایه۷۹۰پژوهش ادبيندارد
فاقد نمایه۷۹۱پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه۲۰۰۸۴۴۰۴
فاقد نمایه۷۹۲پژوهش در علوم زراعي۲۰۰۸۳۷۳۴
فاقد نمایه۷۹۳پژوهش سياست۱۷۳۵۱۱۵۴
فاقد نمایه۷۹۴پژوهش نامه فرهنگ و ادب۱۷۳۵۶۵۴۷
فاقد نمایه۷۹۵پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامي۲۲۵۱۶۲۷۲
فاقد نمایه۷۹۶پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاري۲۲۲۸۷۸۸۴
فاقد نمایه۷۹۷پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران۲۰۰۸۰۲۹۸
فاقد نمایه۷۹۸پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ۱۷۳۵۹۷۸۳
فاقد نمایه۷۹۹پژوهش هاي به زراعي۲۰۸۸۶۶۰۱
فاقد نمایه۸۰۰پژوهش هاي بوم شناسي شهري
فاقد نمایه۸۰۱پژوهش هاي علوم و فنون دريايي۲۰۰۸۲۱۹۳
فاقد نمایه۸۰۲پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسيندارد
فاقد نمایه۸۰۳پژوهش و توسعه فناوريندارد
فاقد نمایه۸۰۴پژوهشنامه تاريخ۱۷۳۵۸۲۲۱
فاقد نمایه۸۰۵پژوهشنامه زبان و ادبيات عربي۲۲۲۸۷۲۰۵
فاقد نمایه۸۰۶پژوهشنامه علوم اجتماعي گرمسار۱۷۳۵۵۵۱۶
فاقد نمایه۸۰۷پژوهشهاي باليني دامپزشكي۲۰۰۸۸۱۵۹
فاقد نمایه۸۰۸پژوهشهاي مديريت۱۶۰۵۲۷۴۹
فاقد نمایه۸۰۹پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم
فاقد نمایه۸۱۰پژوهشگر۷۵۲۷۱۷۳۵
فاقد نمایه۸۱۱چشم انداز جغرافيايي در مطالعات انساني۲۰۰۸۲۹۴۰
فاقد نمایه۸۱۲ژئوشيمي۲۳۲۲۳۴۶۴
فاقد نمایه۸۱۳گلچين رياضيندارد
فاقد نمایه۸۱۴گياه و زيست بوم۱۷۳۵۷۴۵۴
فاقد نمایه۸۱۵گياه پزشكي – دانشگاه آزاد اسلامي شيراز۲۰۰۸۳۱۱۴
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

3 Comments

 1. ارشینا ارین گفت:

  سلام. وقت بخیر. ایا مجله International Journal of Economic Research معتبر هست و در بلک لیست جدید گزارش نشده است؟ لطفا پاسخ دهید.

 2. دانشجو گفت:

  سلام ايا مجله اي كه فاقد نمايه isC است حتما جز ليست سياه وزارت علوم است؟

  • TMRG گفت:

   سلام. وقت بخیر.
   نه لزوما ارتباط ندارد. ممکن است مجله ای نمایه ISC نداشته باشد ولی معتبر باشد.
   موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.