ارتباط بين مديران و كامپيوتر
ارتباط بين مديران و كامپيوتر
سپتامبر 16, 2014
مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات
مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات
سپتامبر 16, 2014
درجه اهميت سيستم هاي اطلاعات مديريت

تكامل سيستم هاي اطلاعات مديريت نتيجه توجه عميق به برنامه ريزي و طراحي در امر مديريت است، كه در پرتو تجربيات سال هاي متمادي مديران بوجود آمده است و پيش بيني مي شود كه در آينده به كمال بيشتري دست يابد زيرا همواره بايد امكانات بيشتري در سيستم ها ايجاد نمود، ضمن آنكه همراه با تغيير شرايط محيطي، تغييراتي نيز در امكانات سيستم هاي اطلاعات انجام مي شود. سيستم هاي اطلاعات مديريت بدين گونه كه در اين نوشته مورد بررسي قرار مي گيرد بصورت ايده آل آن نظر دارد كه از مفاهيم مجرد موضوع اين دانش مايه گيرد. درحالي كه دستيابي به سيستم هاي ايده آل به دليل مسائل و شرايط موجود در واقعيت امكان پذير نيست. درواقع نگاه اين نوشته به ديدار با دنياي واقعي از پشت شيشه هاي گلگون است. سيستم هاي اطلاعات مديريت حتي در مؤسسات بسيار پيشرفته نيز در بعضي از كاربردها با نظرات ايده آل فاصله دارد. بايد توجه داشت كه شرايط خاصي كه هر سازمان در آن قرار دارد تاثير عميقي د ركارايي و انطباق سيستم اطلاعات آن سازمان با سيستم اطلاعات مديريت در مفهوم مجرد آن دارد. از جمله اندازه هر سازمان، يكي از عوامل تعيين كننده در طراحي سيستم اطلاعات مي باشد. معمولاً سيستم هاي اطلاعات مديريت پرهزينه اند؛ به همين دليل بيشتر سازمان هاي بزرگ قادرند از سيستم هاي پيچيده و پرهزينه استفاده كنند. سنت ها و رسم هاي معمول هر سازمان و الگوهاي رشد و پيشرفت آن ها نيز در طراحي سيستم اطلاعات  اهميت درخور توجهي دارد. در سازماني كه سيستم اطلاعات تنها در اختيار نظام هاي مديريت مالي و حسابداري قرار دارد، سيستم اطلاعات مديريت در آن ها كمتر توسعه مي يابد. دليل اين امر آن است كه تهيه سيستم هاي كاربردي حسابداري، معمولاً از اولين اولويت هاي سازمان هاست و طراحان در اين گونه سازمان ها خدمات كمتري به واحدهاي مختلف  سازمان نسبت به گروه هاي حسابداري ارئه نمايند.

سبك مديريت در سازمان نيز يكي از عوامل مؤثر در پيچيدگي سيستم هاي اطلاعات است. در بعضي از سازمان ها اخذ تصميم بر اساس اطلاعات خرد و جزئيات صورت مي گيرد در حالي كه در بعضي ديگر تحليل هاي عميقتري بر روي موضوع تصميم گيري انجام مي شود كه به تمركز و بهره گيري درخور توجهتري از اطلاعات سيستم اطلاعاتي نياز دارد. همچنين مديران انعطافپذير نسبت به مديران بوركرات، نياز بيشتري به اطلاعات متنوع تر دارند و درعين حال توانايي و آمادگي افزونتري را در هدايت سيستم هاي اطلاعات مديريت دارند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.