اهداف استراتژی یادگیری
سپتامبر 7, 2014
استراتژی یادگیری در مقابل تدوین استراتژی
سپتامبر 7, 2014

پس از تعيين نيازهاي و اهداف يادگيري، انتخاب يك راهبرد مناسب، وتعيين برنامه هاي يادگيري مر تبط با آن، نوبت به اجراي راهبردها ميرسد .در اين مرحله بسترهاي لازم جهت پياده سازي راهبردهاي كلان يادگيري سازمان فراهم ميشود و برنامه هاي مختلف يادگيري به اجرا درمي آيند.

پس از تبيين راه برد هاي يادگيري بايد اين راهبرد ها به نحوي مناسب به اجرا درآيند. اجراي موفقيت آميز يك راهبرد مستلزم وفق دادن مديران با راهبرد، تجديد نظر در پاداش و برنامه هاي انگيزشي، تقويت فرهنگي كه پشتيبان راهبرد باشد و تطبيق فرآيندها و سا ختارها است؛ بنابرا ين براي اجراي موفقيت آميز راهبرد هاي يادگيري لازم است اين عوامل مورد توجه قرار گيرند و به نحو مناسبي با راهبرد طراحي شده هماهنگ شوند(دیوید،۱۳۸۴، ۲۷۸).

مانند هر راهبرد ديگر اجراي راهبرد با تخمين و تأمين منابع مورد نياز جهت اجرايي نمودن برنامه هاي طراحي شده آغاز ميگردد. منابع مورد نياز براي اجراي راهبرد را ميتوان به منابع فيزيكي، مالي، منابع انساني و منابع نامشهود (مانند دانش) تقسيم بندي نمود؛ بنابراين برآورد منابع مورد نياز، تعيين منابع موجود وسپس مشخص نمودن آنكه چه منابعي بايد تأمين گردد (و به چه نحو) (رحمان سرشت،۱۳۸۳، ۷۶) اولين گام در اجراي راهبرد به شمار مي آيد، ليكن علي رغم مشابهت هايي كه در مرحله اجرا ميان راهبرد هاي مختلف وجود دارد؛ در مورد راهبرد هاي يادگيري بايد به اقتضائات و اهداف خاص اين استراتژيها توجه نمود. راهبردهاي يادگيري فردي در پي هدايت كاركنان در مسير افزايش توانمندي و دانش خود هستند؛ بنابراين مناسب ترين برنامه ها و راهبرد هاي يادگيري نيز تا زماني كه با تمايل و اشتياق كاركنان براي ياد گيري همراه نباشند، با موفقيت رو به رو نمي شوند. ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن، عدم اطمينان از شيوه ها و رو شهاي مورد استفاده و نتايج آن، عدم تمايل به يادگيري موضوعات جديد و محدوديت زماني براي يادگيري مهمترين موانع بالقوه فردي براي يادگيري به شمار مي آيند(كلمن و اينگرام ،۲۰۰۴، ۱۲۹)، به اين ترتيب مهمترين و ظيفه مدير در اين مرحله فراهم آوردن محيطي مناسب براي يادگيري است، به نحوي كه ترس و مقاومت فرد براي يادگيري از بين رفته و جاي خود را به اشتياق و تمايل براي يادگيري و تجربه رفتارهاي جديد بدهد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.