الگوي كارت امتياز متوازن | BSC
ژانویه 7, 2015
الگوی فيشر
ژانویه 7, 2015

برنامه‌ريزي آرماني تكنيكي است كه نگرش متفاوتي را در مورد حل انواعي از مسائل برنامه‌ريزي كه داراي اهداف چندگانه و متعارض هستند ارائه مي‌كند. برنامه‌ريزي آرماني در پي حداقل كردن انحراف نامساعد هر يك از اهداف از سطح مشخص آرمان‌هاي مربوط به آنهاست. متغيرهاي انحرافي دلالت بر مقاديري دارند كه نشان مي‌دهند كدام يك از آرمان‌هاي متعدد، نسبت به سطوح مشخص خود بيشتر يا كمتر برآورده شده‌اند. هر يك از آرمان‌هاي مدنظر تصميم گيرنده داراي اولويتي برگرفته از سلسله مراتب آرمان‌هاي مورد نظر هستند. برونداد اين تكنيك مشخص خواهد كرد كه كداميك از آرمان‌ها برآورده شده، كدام يك به دست نيامده و به چه ميزان برآورده نشده‌اند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.