مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاه | مدیریت تکنولوژی در سطح ملی/دولتی
ژانویه 19, 2015
رابطه تکنولوژی و اقتصاد ملی
ژانویه 19, 2015

دراواخرقرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، علم و تکنولوژی به شدت به هم مرتبط و به هم وابسته شدند. جنگ های اول ودوم جهانی ،سرعت پيشرفت های تکنولوژی را در عرصه های توليد، کالاها،کيفيت، لجستيک ، حمل و پردازش سواد،تحقيق در عمليات ، عوامل انسانی و بسياری حوزه های ديگر افزايش داد . نمودار ذيل رشد در بازار بورس ايالات متحده آمريکا را از ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ براساس ميانگين يا شاخص داو جونز نشان مي دهد. توجه کنید که ممکن است عوامل بسياری در رونق اين بازار بورس سهم داشته باشند اما بی ترديد پيشرفتهای تکنولوژيک يکی از عوامل اصلی اين رونق است.

نمودار شاخص صنعتی داو جونز

نمودار شاخص صنعتی داو جونز

شورای ملی علوم و تکنولوژی آمريکا درگزارش خود با عنوان تکنولوژی در راستای منافع ملی ۱۹۹۶ عنوان کرده است که پيشرفت تکنولوژيک مهم ترين عامل تعيين کننده در رشد اقتصادی پايدار اين کشور است بيش از نيمی از رشد اقتصادی بلند مدت آمريکا ظرف ۵۰سال گذشته ، ناشی و مرهون از تکنولوژی معرفی شده است.

مجله تايم انقلاب ديجيتالی را عامل تغيير شکل دهنده پايان اين قرن می داند ، همانگونه که انقلاب صنعتی پايان قرن پيش را تغيير شکل داد اين مجله ريزتراشه را دينام اقتصادی جديد می نامد.انتظار می رود تکنولوژی ارتباطات، اينترنت، مهندسی ژنتيک و شبيه سازی، نانو تکنولوژی و چند تکنولوژی ديگر در سالهای آينده آثار بيشتری داشته باشند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.