استراتژی های توسعه یادگیری
سپتامبر 7, 2014
اجرای استراتژی يادگيری
سپتامبر 7, 2014

دستيابي به اهداف مختلف يادگيري مستلزم استفاده از روش هاي متفاوتي است؛ بنابراين اهداف و حيطة يادگيري، يكي از اقتضائاتي است كه بايد در تعيين راهبردهاي يادگيري مورد توجه قرار گيرد .با توجه به ويژگي حيطه ها و مهارت هاي مختلف (يادگيري) به نظر ميرسد براي هدايت كاركنان در مسير كسب مهارت هاي ابزاري و اطلاعات كلامي، راهبرد ساختارمند توسعه يادگيري از كارايي مناسبي برخوردار است؛ زيرا اين گروه از مهارت ها از طريق تجربه و تمرين و يا ارائه اطلاعات كلامي منظم حاصل ميشوند برگزاري كارگاه هاي آموزشي، كلاس هاي درس، سخنراني يا جزوات مدون آموزشي، راهي است كه ميتواند به اين منظور مؤثر باشد. براي كسب مهارت هاي نا ملموس و نگرش ها، علاوه بر اطلاعات پايه نياز به تكرار و تمريني است كه تنها از طريق رو ش هاي سنتي تمرين، حاصل نميشود؛ بنابراين استفاده از راهبرد تركيبي ميتواند به يادگيري مهارت هاي ناملموس و نگر ش ها كمك نمايد. در نهايت، براي كسب مهارت هاي مربوط به راهبرد هاي شناختي، ميتوان از راهبرد توسعه يادگيري با شيوه هاي غيرساختارمند بهره گرفت؛ زيرا چنين راهبردي امكان يادگيري مستمر و تدريجي را كه از الزامات راهبردهاي شناختي است، فراهم مي آورد.

از ديگر عوامل تأثيرگذار بر انتخاب راهبرد يادگيري مناسب، موقعيت و جايگاه شغلي كاركنان است. استفاده از راهبرد توسعه يادگيري تركيبي، شيوه اي مناسب براي توسعه توانايي كاركنان تازه وارد است. نكته كليدي در يادگيري كاركنان تازه وارد آن است كه براي توسعه يادگيري آنان بايد در كنار شيوه هاي ساختارمند، از شيوه هاي غير ساختارمند حين كار نيز استفاده شود. اين روش هاي غير ساختارمند ميبايد در محيطي تحت نظارت اعمال گردند(مؤسسه ملي تحقيقات آموزش شغلي،۲۰۰۸).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.