الگوي برنامه‌ريزي آرماني | مدل GP
ژانویه 7, 2015
الگوی سنجش كارايی و اثربخشی
ژانویه 7, 2015

در اين الگو، شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد به سه دسته شاخص‌هاي كيفي، نيمه كمي و شاخص‌هاي كمي تقسيم شده‌اند. شاخص‌هاي كيفي، استدلالي و براساس قضاوت‌هاي ذهني و درك شخصي افراد استوارند (مانند فرهنگ سازماني، رهبري و خصوصيات اخلاقي). در شاخص‌هاي نيمه كمي، شاخص‌هاي ذهني جاي خود را به شاخص‌هاي كمي داده‌اند. به عبارت ديگر، براي قضاوت‌هاي كيفي افراد ارزش كمي تعيين مي‌شود. شاخص‌هاي كمي نيز مي‌توانند فعاليت‌هاي صورت گرفته در سازمان را به صورت عدد و رقم بيان كنند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.