شيوه های تبليغات
سپتامبر 13, 2014
تبليغات مستقيم و غيرمستقيم
سپتامبر 14, 2014

از آنچه كه درباره مقوله بسيار مهم و حساس تبليعات بيان شد ميتوان سه خصلت و ويژگي بارز و شاخص را براي آن برشمرد كه عبارتند از يك سويه بودن، دگم و متصلب بودن، بي شفقت بودن؛ اري تبليغات، مباحثه و مبادله را بر نمي تابد ميگويد و مي رود بدون آنكه به سود جانب ديگر مجال و امكان ابراز و اظهاري را بدهد؛ تبليغات با انعطاف و كوتاه آمدن ميانه خوبي ندارد و در تصلب و تحجر به سر ميبرد(تری ،۲۰۰۹).

بالاخره به تبعات و نتايج هر چند زيان بار و فاجعه آميز حركات و فعاليت هايش نمي انديشد و رحم نمي كند سرش را پايين مي اندازد و چشمانش را ميبندد و با آخرين قوت و قدرت ميتازد او تبليغات است و تبليغات بدون شفقت است!

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.