مطالب آموزشی مدیریت
ماندگاری سازمانی و عوامل موثر بر ماندگاری سازماني
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
فراموشی سازمانی
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

به خاطر ويژگي هاي رفتار شهروندي سازماني در بقا، اثر بخشي و ايجاد مزيت رقابتي است که محققان به دنبال آن هستند که ماهيت آن را بفهمند و مشخص کنند چه عواملي رفتار شهروندي سازماني را ايجاد می‌کنند.

ويژگيهاي شغلي: در اين راستا نظريه ها به دنبال آن بوده اند که ويژگي‌هاي شغلي را که موجب ايجاد انگيزه، رضايت شغلي و کيفيت بالاي عملکرد کارکنان می‌شوند شناسايي و معرفي کنند.

تنوع در مهارت: درجه و ميزاني که يک شغل به انواع مختلف فعاليتها نياز دارد،بنابراين شاغل آن مي تواند از مهارتها و استعدادهاي مختلف خود استفاده کند.

هويت کار: درجه و ميزاني که شغل تکميل کننده و قسمت چشمگير يک کار کلي است.

اهميت کار: درجه و ميزاني که يک شغل بر زندگي و کار ساير افراد تاثير اساسي دارد.

استقلال در کار: درجه و ميزاني که يک شغل به شاغل خود در زمان بندي انجام کار و تعيين رويه هاي اجراي کار آزادي عمل، استقلال و اختيار مي دهد.

بازخورد: درجه و ميزاني که انجام فعاليتهاي کاري نيازمند، کسب اطلاعات مستقيم و روشن در مورد اثربخش بودن عملکرد کارمند است.

شاخص بالقوه انگيزش: ابعاد فوق بر اساس فرمول ذيل محاسبه و براي پيش بيني ميزان انگيزانندگي شغل استفاده شده اند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.