نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها
نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها
آوریل 1, 2016
نمونه ی کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش مقدمه مقاله
نمونه ی کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش مقدمه مقاله
آوریل 8, 2016
نمونه های کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش های چکیده و مجموعه کلید واژه ها

نمونه های کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش های چکیده و مجموعه کلید واژه ها

همراهان گرامی، امروز می خواهیم نمونه های دیگری از شیوه عملی مقاله نویسی را برای شما عزیزان ارائه دهیم.

مثال ۱۲: معمولاً در چکیده حداقل سه و حداکثر ده واژه یا اصطلاح کلیدی تحت عنوان کلید واژه ها یا واژگان کلیدی ذکر می گردد.

کلید واژه های خود را به گونه ای برگزینید که بواقع موید محتوای اصلی کارنوشت یا مقاله ی شما باشند.

نمونه ی ۱

کلید واژه ها : مصرف رسانه ای، از خود بیگانگی، از خود بیگانگی اجتماعی، از خود بیگانگی فرهنگی، خانواده های تهرانی، رسانه های گروهی

نمونه ی ۲

کلید واژه ها: استاد نمونه، ویژگی های فردی، ویژگی های جمعی، فعالیت های پژوهشی- نوشتاری، روش تدریس، دانش پژوهی، پست های اجرایی

 

مثال ۱۳:

نمونه هایی از چکیده

نمونه ی ۱

روابط دختران و پسران و عوامل موثر بر آن

چکیده

این مقاله به بررسی روابط دختران و پسران و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه ی ۸ دانشگاه آزاد اسلامی می پردازد و تلاش می کند به این پرسشها پاسخ دهد: نوع گرایش رفتاری دختران و پسران در رابطه با برقراری رابطه با هم چیست و چه علت هایی می تواند داشته باشد و برای بروز این رفتارها چگونه عمل می کنند؟

این پژوهش با روش توصیفی و با رویکرد کل نگر-تجزیه و هدف قیاسی انجام گرفته و جامعه ی آماری آن کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در کلیه دانشگاه های منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۴۸۶ نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم مطالعه شدند.

برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ی متشکل از ۴۷ گویه که هر کدام نیز بسته به سطح بررسی دارای چند گویه ی فرعی بودند، استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های رگرسیون، واریانس یک سویه، آزمون تی و تحلیل مسیر استفاده شد که عمده ترین نتایج آن به قرار زیر است:

جنسیت در این پژوهش بالاترین تأثیر را داشته و بعد از آن به ترتیب محل سکونت، سن، وضعیت مذهبی بودن فرد، مذهبی بودن خانواده، گرایش به نوع حجاب، وضعیت تاهل، گرایش به نوع برنامه ی ماهواره ای، گرایش به رسانه ها، حوزه های علمی، نحوه ی استفاده از اینترنت، گرایش به نوع برنامه ی تلویزیونی، نوع الگو یا گروه مرجع، شرایط انظباطی حاکم در دانشگاه ها، و شرایط دوستان قرار داشتند. بطور کلی ۵۴۲/۰ از روابط با متغیرهای مذکور تبیین شد. در عین حال، بین دانشجویان حوزه های علمی گوناگون، دارای پایگاه اجتماعی گوناگون، از مقاطع تحصیلی گوناگون، دختران و پسران در زمینه ی گرایش به روابط دختران و پسران در سطح ۹۹ درصد تفاوت معنی داری وجود داشت”.

کلید واژه ها: روابط دختران و پسران، رسانه های گروهی، مذهب، پایگاه اجتماعی، حوزه های علمی.

نمونه ی ۲

آزادی یک کوشش دائمی است: پویش ها وپیامد های جنبش حقوق مدنی می سی سی پی، ۱۹۸۴-۱۹۶۰

چکیده

این پژوهش نامه تأثیرات جنبش های اجتماعی را از طریق یک مطالعه ی چند لایه ای جنبش حقوق مدنی می سی سی پی از زمان اوج آن در اوایل دهه ی ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ی ۱۹۸۰ بررسی می کند. من با بررسی این مورد از نظر تاریخی مهم، فرآیندی را که جنبش ها از طریق آن ساختارهای اجتماعی را منتقل می سازند و قید و بندهایی را که در این انتقال با آنها مواجه می شدند، روشن می سازم. دوره زمانی مورد مطالعه در این پژوهش نامه دوره ی گسترش حق رأی و به دست آوردن قدرت سیاسی بیشتر توسط سیاهان، جدایی زدایی مدارس عمومی و پدیدآیی دانشگاه های سفید گریز، و خیزش و افت برنامه های فقر ستیزی فدرال بود. من از دو راهبرد پژوهشی استفاده می کنم: (۱) تحلیل کمی داده های ایالتی، و (۲) سه مطالعه موردی. داده ها از پرونده های بایگانی، مصاحبه ها، روزنامه ها، و گزارش های منتشر شده جمع آوری شده اند. این پژوهش نامه این استدلال را که جنبش ها غیر منسجم هستند، به چالش می کشد. در حقیقت، برخی از متخصصان، آژانس های فدرال، دادگاه ها، حزب های سیاسی، یا نخبگان اقتصادی را به عنوان عامل هایی به حساب می آورند که تغییر نهادی را هدایت می کنند. به صورت نوعی، این گروه ها در پاسخ به خواست های جنبش عمل می کردند و جنبش حقوق مدنی از این اهرم استفاده می کرد. جنبش می سی سی پی تلاش کرد ساختارهایی را برای حفظ چالش در خصوص نابرابری ها و بی عدالتی های محلی بسازد. زیرساخت های جنبش از طریق ایجاد تغییر در آرایه ای از نهادهای محلی، صاحب میراث ماندگاری در می سی سی پی شدند.

کلید واژه ها: جنبش حقوق مدنی، می سی سی پی، حق رأی، جدایی زدایی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.