موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع
موضوعات پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت
سپتامبر 23, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

بررسی رابطه بین تورم و نرخ بهره در ایران به کمک تکنیک هم انباشتگی:

 

بررسیها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها در بلندمدت رابطة مثبتی میان نرخ بهرﺓ اسمی[۱] و نرخ تورم[۲] وجود دارد، تا جایی که میزان نرخ بهرﺓ اسمی تقریباً بازتابی از روند تورمی است. رابطة مثبت میان نرخ بهرﺓ اسمی و تورم مورد انتظار، یک نظریة کلاسیک منسوب به «فیشر»[۳] است که در ادبیات اقتصادی معروف به «اثر فیشر»[۴] است. این رابطه انعکاسی از رفتار عاملان اقتصادی است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با آزمون فرضیه­های تحقیق، دلالتهای «اثر فیشر» برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. ﻣﺴﺄله تحقیق جایی شکل می‌گیرد که دستوری بودن نرخ بهرﺓ بانکی در ایران را مدنظر قرار دهیم. با توجه به شرایط اقتصادی ایران­، توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ بهرﮤ اسمی بانکها، آن را به یکی از مهمترین ابزار اقتصادی جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است. با عنایت بر اینکه مکانیزم اثر گذاری در نظر کینزینها عمدﺗﺎﱠ از راه کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه سرمایه­گذاری بر متغیرهای واقعی اقتصاد اثر می­گذارد­، به نظر می­رسد در اقتصاد ایران به دلیل تنگناهای اقتصادی و ریسک  سرمایه­گذاری، انبساط پولی نه تنها تاثیری برتولید ندارند، بلکه به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم در جامعه منجر می­شوند. پرسشهای اصلی تحقیق که انتظار می­رود نتایج تحقیق بتواند با کمک تکنیک هم  انباشتگی جوهانسون جوسلیوس در نرم افزار EViews8به آنها پاسخ دهد، عبارتند از:

  • وضعیت موجود نظام بانکی کشور را چگونه می­توان تبیین کرد و برای رفع مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است، چه راهکاری می­توان ارائه داد؟
  • در چه صورتی از سیاستگذاری تعیین نرخ بهرﮤ بانکی میتوان به عنوان ابزاری مفید در جهت مدیریت نقدینگی و تبدیل آن به جریان سرمایه گذاری و تولید استفاده کرد؟
  • با توجه به طرح کاهش نرخ بهرﮤ بانکی، آیا میتوان به سیاستهای کنترل تورم در بلند­مدت به عنوان عامل تعدیل کنندﺓ انتظارات تورمی و در نتیجه زمینه­ساز کاهش نرخ بهرﺓ اسمی نگریست؟

[۱]- Nominal Interest Rates

[۲]- Inflation

[۳]- Fisher, Irving

[۴] -Fisher Effect

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.