استراتژی های سيستم های اطلاعاتی
سپتامبر 3, 2014
تاریخچه استراتژی تولید
سپتامبر 3, 2014

روشهاي ايجاد الگوهاي مسلط، ساختاري را براي توصيف اشكال سازماني پيچيده كه داراي شكلي چندبعدي مي باشند ارائه مي دهند و آن را به عنوان گروههايي عموماً اتفاق افتاده از شاخصها و ارتباطاتشان تعريف مي-كنند(اولترا و همکاران، ۲۰۰۵) كار ميلر و رث يكي از مشهورترين مطالعات تكسنومي در استراتژي توليد است. استراتژيهاي شناخته شده بوسيله آنها كه نتيجه استفاده از ۱۱ اولويت رقابتي توليدي بود، عبارت بودند از: استراتژي بازاريها كه به سمت قابليت اعتماد به فرايند توليدي بالاخص كيفيت و تحويل تمايل دارد. استراتژي مراقبها كه بطور كامل بر قيمت پائين تمايل دارد واستراتژي نوآور كه بوسيله تأكيد بر كيفيت و اجتناب از رقابت در قيمت مشخص است(میلر و رث، ۱۹۹۴).

در سال ۱۹۹۸, فروهليچ و ديكسن، تكسنومي ميلر و رث (۱۹۹۴) را با استفاده از دادههائي علاوه بر ايالات متحده آزمون و مورد بازبيني قرار دادند. گرچه تكسنومي ميلر و رث مورد پشتيباني قرار گرفت، اما استراتژي بازاريها را با نوع استراتژي جديدي كه طراحان ناميدند جايگزين كردند. مهمتر اينكه آنها انواع استراتژيهاي جديد بيكاران، خدمتكاران و سفارشي سازان انبوه را از دادههاي جهاني شناسائي كردند. كه آنها را به اين نتيجه رساند كه مدل آمريكاي شمالي استراتژي توليد نبايد به جامعه جهاني تعميم داده شود(فروهليچ و ديكسن،۲۰۰۱).

استاباگ و تلسيو از كاركردهاي توليدي و مديريت تكنولوژي براي تعريف استراتژي توليد استفاده كردند. مبتني بر ۱۰۰ مطالعه موردي چندمليتي، آنها سه نوع استراتژي را شناسائي كردند: استراتژيهاي هزينه پائين، تكنولوژي محور و بازاريابي(اولترا و همکاران،۲۰۰۵) كار هايز و ويل رايت منحصربفرد است، بدين معني كه تنها مدل پيكره بندي است كه روي فرايند استراتژي توليد متمركز است. آنها توليدكنندگان را مبتني بر درجه اي كه در آن توليد در فرايند كلي استراتژي كسب و كار مشاركت مي كند به چهار مرحله دسته بندي كردهاند. مرحله بيطرف داخلي، بيطرف خارجي، پشتيبان داخلي و پشتيبان خارجي(هايز و ويل رايت،۱۹۸۵).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.