مطالب آموزشی مدیریت
مقاومت در برابر تغییر سازمانی
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
ماندگاری سازمانی و عوامل موثر بر ماندگاری سازماني
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

مديريت و رهبري اغلب دو مفهوم مترادف تصور مي شوند حال آنکه برخي از صاحب نظران اين دو مفهوم را متمايز مي دانند. رهبري در اصل نسبت به مديريت مفهوم وسيع تري دارد، مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود که در آن کسب اهداف سازماني بر ساير اهداف اولويت دارد. اختلاف اساسي ميان اين مفاهيم از کلمه «سازمان» برمي خيزد. رهبري زماني صورت مي گيرد که فردي به هر دليل کوشش مي کند بر رفتار فرد يا گروهي اثر بگذارد. اين امر مي ­تواند براي نيل به اهداف خود فرد يا ديگران بوده، و با اهداف سازمان نيز سازگار يا ناسازگار باشد.

رهبري واژه اي است که مي ­توان به شکل هاي مختلفي آن را تعريف کرد. اما هسته آن مفهوم توانايي مداوم تأثير گذاري بر افراد انگيزش آنها براي رسيدن به يک هدف مشترک و انجام درست کارکردهاي ضروري براي کارهاي گروهي است. ديدگاه تئوري سازمان نسبت به رهبري بروي خصوصيات رهبري و چگونگي رهبري تأکيد دارد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.