سرمايه اجتماعی و سرمايه فرهنگی
سپتامبر 7, 2014
منابع سرمايه فرهنگی
سپتامبر 7, 2014

اصطلاح سرمايه به ثروت انباشته (به خصوص آنچه براي توليد ثروت بيشتر به كار ميرود( اطلاق ميشود سرمايه، موجودي پول متعلق به يك فرد و يا مؤسسه است كه ممكن است براي كسب درآمد و نه به قصد استهلاك آن به كار برده شود(فرنچ و سارد،۱۳۷۱). سرمايه ثروتي است مولد، يا منبعي كه شخص ميتواند جهت ايجاد درآمد يا منابع اضافي ديگر به كار برد(وگت ،۱۹۹۳). بورديو سرمايه را كار انباشته تعريف ميكند و از اين نظر تا حدودي به تعريف ماركسيستي وفادار است .با اين حال درك بورديو از سرمايه، وسيعتر از معناي پولي سرمايه در اقتصاد است، سرمايه يك منبع عام است كهميتواند شكل پولي و غير پولي و همچنين ملموس و غير ملموس به خود گيرد. بنابراين به نظر بورديو، سرمايه هر منبعي است كه در عرصه خاصي اثر بگذارد و به فرد امكان دهد كه سود خاصي را از طريق مشاركت در رقابت بر سر آن به دست آورد(استونس ،۱۹۸۰). البته وقتي واژه سرمايه را در عرصه هاي ديگر به كار ميبريم، چيزي ديرپا يا ماندگار را ميرساند. واژه سرمايه در عين حال رساننده چيزي است كه هويت خود را حتي پس از استفاده مكرر حفظ ميكند، چيزي است كه م ي توان بارها به كارش برد، نابودش كرد و يا بهبود بخشيد. پرسش هايي كه نوعاً در باره ساير اَشكال سرمايه پيش مي آيد، از اين قرار است:

الف) چه خدماتي از طريق سرمايه حاصل مي شود؟

ب) چه كسي سرمايه را كنترل مي كند، يا سرمايه كجا قرار ميگيرد؟

ج) خدمات سرمايه چگونه اندازه گيري و ارزيابي ميشود؟(ارجنت ،۱۹۹۹)

اشكال مختلف سرمايه در سراسر تاريخ تجارت وجود داشته است .با وجود اين در طي زمان، اهميت نسبي هر يك از آنها تغيير يافته است. سرمايه و كار به عنوان مهم ترين عوامل محسوب ميشدند و چندين دهه در دنياي اقتصاد آزاد به عنوان عناصري بودند كه بايد كسب و مديريت ميشدند. سرمايه در دهه ۱۹۰۰ نوعاً به معني منابع مالي مورد استفاده(هزينه) براي خريد زمين، وسايل توليد، تجهيزات، مواد خام و مواردي از اين قبيل بود. سرمايه به عنوان تجميع كالاهايي كه براي توليد ساير كالاها اختصاص مييافت، اندازه گيري ميشد و سرمايه به شكلي كه بتوان آن را به صورت پول در هر شكل نگه داشت، نسبتاً كم بود و بازار اقتصاد آزاد اين را به مدير ديكته مي كرد كه سرمايه را سازماندهي نمايد.

زماني كه بازارهاي مالي رشد يافتند و استفاده جايگزين از سرمايه معمول شد، صفت مالي اضافه شد تا سرمايه پولي را از سرمايه فيزيكي (مانند زمين، كارخانه، ابزار و غيره ) متمايز نمايد. با رشد اقتصاد خدماتي ) جايي كه نياز به داشتن زمين، موجودي انبار و ابزار، درصد كمي از دارايي هاي سازمان را تشكيل ميدهند( اقتصاددانان و حسابداران، مفهوم سرمايه انساني را معرفي كردند .شايد اين تعريف ساده اي از نيروي كار بود، ولي اصطلاح سرمايه انساني، تمايز مهمي را در استفاده اي كه قبلاً از نيروي كار ميشد، ايجاد نمود. سرمايه انساني به عنوان مزيتي براي تعقيب اهداف فردي در نظر گرفته شد و در نتيجه، ديگر به سرمايه انسانيِ سرمايه گذاري شده و نيروي كار، مانند گذشته نگريسته نشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.