مطالب آموزشی مدیریت
تعاریف ریسک و مدیریت ریسک | انواع ریسک | عناصر اصلی ریسك
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
تعریف و مفهوم برند | ابعاد برند | چگونگی انتخاب برند از سوی مصرف‌کنندگان | نقش‌های برند برای مصرف‌کننده
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

مشتري

بنابرتعاريف مشتري، تمامي سازمان ها اعتقاد دارند كه مشتري، رئيس است و مشتري، پادشاه است.  فرايند مشتري گرايي با سلام كردن آغاز مي­شود و هرگاه، ارتباطي برقرار مي­شود، طرفين مشتري يكديگر مي­شوند. دريافت كنندة پيام، مشتري است و اين سرآغاز گسترة جهاني تجارت و مديريت مشتري گرا است.

تعاريف گوناگوني از مشتري، بيان شده كه به ذكر تعدادي از آنها مي­پردازيم:

مشتري: دريافت كننده محصول يا خدمت.

مشتري: هر فردي كه در ارتباط با ما است.

مشتري: دريافت كنندة خروجي هر فعاليت يا فرآيند.

مشتری و انواع آن

تقسيم بندی مشتری به لحاظ نحوه حضور وی در فرآيند خريد به شکل های زير انجام می­شود:

  • مشتری حقيقی: به افرادی با ماهيت فردی و حقيقی خود در فرآيند خريد شرکت می­کنند مشتری حقيقی گفته می­ شود.
  • مشتری حقوقی: به شرکتها، سازمان ها، نهادها و بنگاههای اقتصادی که در چارچوب شخصيت های حقوقی در فرآيند خريد شرکت می­کنند، مشتری حقوقی گفته می­ شود.
  • مشتری سازمانی: مشتری از ديدگاه سازمان توليد کننده کالا يا عرضه کننده خدمات نيز به دو قسمت درون و برون سازمانی تقسيم بندی شده است. بدين ترتيب که در زنجيره های توليدی و خدماتی، مشتريان کسانی هستند که نتيجه کار، معطوف به ايشان است. مثلاً در خط توليد خودرو، واحد مونتاژ کننده، مشتری سازنده قطعه است. اين گونه مشتريان را مشتری درون سازمانی می گویند. در همين سازمان، مصرف کننده خودرو، مشتری برون سازمانی است.
  • مشتری جغرافيايی: تقسيم بندی ديگری که برای مشتری مطرح شده است، مربوط به محدوده جغرافيايی است، بدين ترتيب که مشتری موجود در يک جغرافيايی است، بدين ترتيب که مشتری موجود در يک محدوده جغرافيايی (محله، منطقه، شهر، کشور) مشتری داخلی و خارج از محدوده جغرافيايی موردنظر مورد نظر، «مشتری خارجی» نام دارد.

رتبه بندي مشتري

از زواياي مختلف، مي توان مشتري را به انواع مختلفي تقسيم كرد كه از اين انواع مي توان به مهمترين آنها به شرح زير نام برد؛

  • درجه بندي مشتري از جنبة ميزان رضايت مندي آنها
  • درجه بندي مشتري از نظر رفتار آنها
  • درجه بندي مشتري از نظر قدمت.

 

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.