پست الکترونیک:

s.tmrg@yahoo.com

شماره تماس:

۰۲۱۶۶۱۲۰۴۶۳ – ۰۲۱۶۶۱۲۲۹۸۵ – ۰۲۱۶۶۱۲۸۶۳۲

شماره موبایل:

۰۹۱۲۵۱۱۸۴۵۴ – ۰۹۰۱۴۷۹۷۵۷۵ – ۰۹۰۴۵۳۰۰۵۴۴

۰۹۳۹۴۴۸۰۳۵۱ – ۰۹۳۶۲۷۰۷۴۶۸

  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .