آموزش مطالب روز حقوق
مقایسه بیع متقابل با قراردادهای مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق
آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

مطایق ماده ۴۸ قانون آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد متأسفانه قانونگذار ما در هیچ یک از مقررات قانونی تعریفی از دادخواست ارائه ننموده است .

دادخواست در لغت به معنی واخواهی کردن ، عدالت طلبیدن از دادگاه می باشد . دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و می بایست حاوی نکات مندرج در ماده ۵۱ قانون آ.د.م باشد .    دادخواست دارای انواعی است که در قانون آ.د.م پیش بینی شده است .

۱- دادخواست بدوی یا نخستین سندی است که بوسیله آن خواهان با رعایت مقررات با تسلیم دادخواست خود به دادگاهای بدوی درخواست رسیدگی وصدور رأی را می نماید و در مقابل شکایت از رأی یعنی دادخواست های واخواهی ـ تجدید نظر ـ فرجام ـ اعاده دادرسی ـ اعتراض شخص ثالث و یا ورود ثالث بکار می رود .

۲- دادخواست طاری هر دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تنظیم گردد در صورت وحدت منشأ و یا ارتباط کامل با دعوای اقامه شده با دعوای اصلی دادخواست طاری میگویند مانند دادخواست متقابل یا دادخواست جلب ثالث.

 ۳- دادخواست اصلی سندی است که به وسیله آن خواهان دعوای بدوی یا شکایت از رأی را اقامه میکند مثل: دادخواست اولیه ـ تجدید نظر ـ فرجام .

۴- دادخواست کتبی و شفاهی  دادخواست کتبی و شفاهی منحصراٌ در ماده ۵۰۳ قانون آ.د.م بکار رفته  است اگر چه مواد ۴۹ به بعد قانون آ.د.م مبین این امر است که دادخواست باید به صورت کتبی تقدیم شود اما دادخواست شفاهی و موارد استفاده از آن در هیچ یک از مواد قانونی پیش بینی نشده است .

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.