مخاطرات برون سپاری
سپتامبر 5, 2014
رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پروژه
سپتامبر 6, 2014

به مجموعه‌اي از پروژه‌ها كه به صورت هدفمند در راستاي مزايا و اهداف استراتژيك در یک مجموعه قرار گرفته‌اند، طرح گفته می‌شود. تعریف بهتر طرح تعریف ارایه شده توسط انيستيتو مديريت پروژه(PMI) است که در آن طرح عبارت است از مجموعه‌اي از پروژه هاي مرتبط به هم که به خاطرمنافعی که از مديريت هماهنگ آنها حاصل مي‌شود، لازم است بصورت همراستا (و نه به صورت جداگانه) مديريت مي‌شوند(نایمیرا،۲۰۰۴).

تعاریف مشابهی در منابع دیگر برای طرح ارایه شده است. به عنوان نمونهطرح کاری است که برای یکبار با مقاطع آغاز و پایان مشخص، اهداف، محدوده و معمولاًبودجهمشخص و روشن انجام می‌شود. “دکتر جی. ام. جوران می‌گوید:”طرح مسئله‌ای است که حل آنمستلزم زمانبندی است. “هدف طرح در قالب اهداف جزيي‌تر، اهداف پروژه‌هاي زيرمجموعه طرح راتشکيل مي‌دهد و باید از قبل تعیین شده باشند. همچنين هر طرح با هزينه معين اجرا مي‌گردد. هزينه اجراي طرح در مراحل اول سنجيده مي‌شود و كليه عوامل و مراحل عمليات و خدمات موضوع طرح را در بر مي‌گيرد. هزينه طرح معياري براي تشخيص اقتصادي بودن و مقايسه طرح‌هاي مختلفبا يكديگر و عامل اصلي در ارزيابي طرح است(کرزانر،۲۰۰۴).

با مقایسه تعریف طرح در منابع مختلف، می‌توان گفت که طرح مجموعه‌اي از عمليات و خدمات است که در قالب چندين پروژه مرتبط به هم طی دروه زمانی مشخص و با هزینه معین تعریف و به اجرا در می‌آید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.