آموزش مطالب روز حقوق
احکام مستند به اقرار غیرقابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام هستند.
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺪي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اراده ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف ﻳـﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً رأي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﺣـﻖ ﻓـﺴﺦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪاﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﺮ دوﻗﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻋﻘﻮد ﺟﺎﻳﺰ و ﻋﻘﻮد ﻻزم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ . ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﻫـﺮ دو ﺟـﺰء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﺦ، اﺛﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﻴﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ رود و ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﻓـﺴﺦ، ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﺑﻄﺎل، ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔﺮدﻳﺪه، در آﻳﻨﺪه ﻫﻢ اﺛﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق، اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺧﻴﺎرات و ﻳﺎ اﻗﺎﻟـﻪ را ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ (جعفری لنگرودی،۱۳۷۸،ش۲۷۸)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ آن را از روز ﭘﻴـﺪاﻳﺶ از ﺑـﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد و اﺛﺮ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ دارد، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن واژه «اﺑﻄﺎل» در ﻣﻮرد ﻓﺴﺦ ﻳﺎ اﻗﺎﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ و ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل داﻧﺴﺖ.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.