شهرت در برند
سپتامبر 7, 2014
شفافيت قيمت
سپتامبر 7, 2014

تبليغات سياسي با تبليغات تجاري متفاوت است زيرا تبليغات سياسي بيشتر بر برداشت هاي ذهني استوار است. اين نوع تبليغات به عنوان محمل پندارها و قالب هاي فكري-سياسي در هر نظام اجتماعي، نقش قانوني و پسنديده اي را بر عهده دارد براي دستيابي به چنين هدفي ايجاد سازمان ها و ادارات در قالب وزارتخانه هاي تبليغاتي با توجه به شرايط سياسي عصر كاري عادي و ضرورت است. در حالي كه تبليغات تجاري بر پديده هاي قابل لمس استوار است. تبليغات سياسي خود را بر حق و عين صواب و طرف هاي ديگر را ناحق و ناصواب مي داند در حالي كه تبليغات تجاري تنها خود را ميستايد(زهمال،۱۹۸۱).

تبليغات سياسي را بايد از تبليغات ارشادي تفكيك كرد ارشاد جرياني است كه مفاهيم روشن و تاريك را با يكديگر مي آميزد و به وجهي خوشايند در مي آورد و به مردم عرضه مي كند(تریپ ،۱۹۹۷). ولي هدف آوازه گري يا تبليغات. انگيختن عواطف و آماده كردن مردم براي پذيرش عقايد معين است آوازه گر يا تبليغاتچي با آميختن حقيقت و دروغ نمودها را به صورتي جلوه ميدهد كه باعث تمكين مردم به خواست هاي او مي شود. تبليغاتچي از تلقين پذيري انسان سود ميجويد و نيات خود را به مردم تحميل ميكند. روش ها و شگردهاي تبلغات سياسي در جهان براساس اواع و احوال هر كشور اهداف سياست گذاران و مبلغان و ظرفيت ذهني مخاطبان تفاوت دارد(راست،۱۹۹۵).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.