نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست بپردازیم: بررسی پتانسیل انرژی زمین گرمایی در […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی بپردازیم: بررسی رابطه  توانمندسازی منابع انسانی با رهبری هزینه در اقتصاد مقاومتی (مطالعه […]
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی بپردازیم: مطالعه تطبيقي پيرامون مديريت مالي و سيستم‌هاي حسابداري در بخش […]
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی بپردازیم: توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی برمشتری با […]
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: استفاده ازتکنیک شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران […]
نوامبر 22, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت اجرایی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت اجرایی بپردازیم: شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه […]
نوامبر 14, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان‌نامه مدیریت فناوری اطلاعات

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات بپردازیم: بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای […]
نوامبر 4, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

بانک موضوعات پایان نامه و تحقیق مدیریت مالی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت مالی بپردازیم: بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و […]
نوامبر 4, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

بانک موضوعات پایان نامه و تحقیق مدیریت صنعتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: بررسی تاثیر رابطه بین مدیریت دانش و بهره وری […]